Keystone logo
University Centre of Rural Welfare

University Centre of Rural Welfare

University Centre of Rural Welfare

مقدمه

یادگیری تعداد زیادی از مردم از حومه شهر را تسهیل کنید تا آنها سوژه های توانمند شده و متعهد به تحول اجتماعی جوامع و مناطق خود شوند. این مأموریت به معنای توجه ویژه به فرایندهای علوم و فنون و مطالب و روشهای آموزشی مورد نیاز لحظه تاریخی است که باید در جهت ارتقا to صفات فکری و خصوصیات معنوی شرکت کنندگان در زمینه خدمات به جامعه و به طور کلی جامعه.

مکان ها

  • Perico Negro

    Perico Negro, کلمبیا

    سوالات