Keystone logo
Atemajac Valley University

Atemajac Valley University

Atemajac Valley University

مقدمه

UNIVA دانشگاهی است که فرض می شود از نظر اجتماعی به نقش خود به عنوان یک م Instسسه آموزش عالی متعهد است. همزمان با پیشرفت در نظریه پردازی و ابزار دقیق ، اقدامات اجتماعی از یک طرح اساسی و عملی ارتقا می یابد:

فرایندی در درون جامعه دانشگاهی است

فرایندی خارج از آگهی (تبلیغات اضافی) از همان جامعه

فرایند آگهی تبلیغاتی از تشکیل یکپارچه کل جامعه دانشگاه به عنوان یک سازمان یادگیرنده پشتیبانی می کند. روند اضافی تبلیغات به دنبال حمایت از آسیب پذیرترین بخشها و هر واقعیت دیگری است که نیاز به مداخله برای حمایت از منافع عمومی دارد. این طرح عملی ، مورد توجه جامعه دانشگاهی و خارج از آن ، دارای برنامه ها ، پروژه ها و اقدامات رسمی با تأثیر اجتماعی است.

مکان ها

  • Zapopan

    Avenida Tepeyac,4800, 45050, Zapopan

    سوالات