Keystone logo
The Western Institute of Technology at Taranaki

The Western Institute of Technology at Taranaki

The Western Institute of Technology at Taranaki

مقدمه

The Western Institute of Technology at Taranaki (WITT) یا Te Kura Matatini o Taranaki ، یک موسسه عالی با بودجه دولتی است که به افراد منطقه و جهان آموزش می دهد. WITT به عنوان قطب محلی یادگیری در این منطقه ، در اینجا برای خدمت به Taranaki حضور دارد. نقش ما تأمین نیازهای فراگیران ، ایفای نقش ما در رفع کمبود مهارت های ملی ، حفظ افراد با استعداد در منطقه و تأمین نیروی کار ماهر مورد نیاز صنایع اصلی و مشاغل محلی ما است.

از مقاطع تحصیلی و دیپلم گرفته تا دوره های کارآموزی و دوره های کوتاه ، WITT آموزش های مربوط به صنعت را در تمام مراحل سفر یادگیری به افراد ارائه می دهد. از طریق ارائه آموزش ، ما به نیازهای صنعت پاسخ می دهیم و با اولویت های توسعه منطقه ای مشخص شده در نقشه راه Taranaki 2050 و Tapuae Roa همسو می شویم.

مکان ها

  • New Plymouth

    Bell Street,20, 4310, New Plymouth

    سوالات