Keystone logo
Tama Art University

Tama Art University

Tama Art University

مقدمه

آزادی از اهمیت بالاتری برخوردار است ، به این دلیل که بدون آن هیچ هنری نمی تواند وجود داشته باشد. از ابتدای تأسیس ، Tama Art University به جستجوی آزادی و هنر اختصاص داده شده است.

با این حال ، مفهوم آزادی که در ایدئولوژی دانشگاه گنجانده شده است یک هدیه نیست ، بلکه یک تعهد است. بدون اعمال اراده شخصی قوی ، آزادی چیزی جز وسیله ای برای رسیدن به هدف کاهش نمی یابد. اراده آزادی را ایجاد می کند و آزادی اراده را پرورش می دهد. این دیالکتیک یک جریان قوی را تشکیل می دهد که زیربنای فعالیت های Tama Art University .

مکان ها

  • Hachioji

    Hachioji, ژاپن

    سوالات