Keystone logo
Pasig Catholic College

Pasig Catholic College

Pasig Catholic College

مقدمه

مکتب کاتولیک ، بازوی راست کلیسا در بشارت مردم خدا ، وظیفه توسعه مسیحی را بر عهده دارد که نه تنها دگم ها و آموزه های کلیسای خود را می داند بلکه آنها را به عنوان سبک زندگی خود در می آورد. احساس وظیفه و هدف وی ، احساس مسئولیت شخصی ، مدنی و اخلاقی او را می سازد و تقویت می کند. این امر می طلبد که خیرات و عدالت باید در تمام فعالیتهای او نفوذ کند ، بنابراین او را وادار می کند تا دریابد که از طریق همنوعان خود در حال خدمت به پدر آسمانی است. این او را ترغیب می کند تا زندگی را از نظر خدمت به خدا و جامعه ببیند. بنابراین ، آزمون نهایی موفقیت یا عدم موفقیت یک مدرسه کاتولیک در آموزش دانش آموزان ، درجه ای است که باعث ایجاد نگرانی انسانی برای یک انسان دیگر شده است. آموزش کاتولیک در اطراف پیام اصلی مسیحی قرار دارد: خدا را دوست داشته باش ، همسایه خود را دوست داشته باش.

در سیستم مدرسه کاتولیک ، اهداف و اهداف توسط فلسفه زندگی CATHOLIC ، که هم سرنوشت ابدی و هم وجود زمینی هر انسانی را به رسمیت می شناسد ، تقویت و بزرگتر می شود. با رعایت این فلسفه زندگی ، Pasig Catholic College دلیل اصلی خود را از تعهد کامل خود برای توسعه یک فیلیپینی مسیحی اصیل ، مجهز به ارزشهای اخلاقی و فرهنگی-اجتماعی قوی ، دانش کافی کافی و توانایی دیدار دارد. چالش های زندگی

مکان ها

  • Pasig

    Pasig, فیلیپین

    سوالات