Keystone logo
© NOVA School of Law / A Raposa Branca
NOVA School of Law

NOVA School of Law

NOVA School of Law

مقدمه

همگام شدن با زمان در حال تغییر و احترام به خواسته های آنها. نمونه ای باشد که باید از آن پیروی کرد. برای مملو از غرور کسانی که همراه با ما تصمیم گرفته اند به جامعه ای عادلانه تر و بهتر کمک کنند. این تعهد NOVA School of Law است.

مأموریت

از طریق بحث بین ایده‌ها، فرهنگ‌ها و استعدادها، دانش و شیوه‌های نوآورانه ایجاد می‌کنیم و مسیرهای جدیدی را برای آینده باز می‌کنیم.

ماموریت NOVA School of Law این است که تفاوت ها و ویژگی های هر دانش آموز را افزایش دهد و تنوع را به نقطه شروعی برای انطباق با چالش هایی که قانون به آنها پاسخ می دهد تبدیل کند.

اصول راهنما

حرفه

1. NOVA School of Law برای قرار گرفتن در مرکز نوآوری در توسعه علوم حقوقی و آموزش حقوق در پرتغال از طریق پیشرفت در تحقیقات، آموزش رشته های جدید، استفاده از روش های آموزشی جدید و آن ایجاد شد. هدف پاسخگویی به الزامات آموزش حرفه ای جدید

2. رسالت NOVA School of Law این است که به روی جامعه، شاخه های جدید حقوق و سایر علوم اجتماعی با تمرکز ویژه بر تغییرات معاصر در زندگی عمومی و مشکلات ذاتی آن باز باشد. علاوه بر فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی سنتی خود، NOVA School of Law نیاز به توسعه فعالیت‌های بحث، همکاری و انتشار ایده‌ها با سایر بخش‌های جامعه را بررسی خواهد کرد. ارتباط نزدیک با مدرن ترین دانشکده های حقوق در اروپا و ایالات متحده در اولویت است.

3. NOVA School of Law متعهد به تقویت ایده یک جامعه دانشگاهی است و معتقد است که مأموریت حرفه ای آموزش حقوق دانشگاهی باید در تعادل با سایر کارکردهای ضروری، اعم از فرهنگی و علمی توسعه یابد. از نقطه نظر آموزشی، NOVA School of Law با هدف حفظ استانداردهای بالای شایستگی و ارزشیابی است.

اهداف

4. NOVA School of Law علاوه بر پرداختن به رشته های پایه حقوقی و غیرحقوقی ضروری برای تربیت وکیل، اهداف خاص خود را بررسی و آموزش حقوق نوظهور در زمینه های زیر می داند:

  • قانون پزشکی قانونی
  • قانون مدیریت دولتی
  • قانون بین المللی
  • قانون شرکت
  • حقوق اجتماعی

5. توجه ویژه به "قانون سازی"، "حقوق و اقتصاد" و "مطالعات حقوقی انتقادی" خواهد شد.

6. NOVA School of Law کنفرانس های عمومی بزرگی را در مورد "وضعیت عدالت در پرتغال" و "وضعیت مدیریت دولتی در پرتغال" به طور منظم سازماندهی خواهد کرد.

مکان ها

  • Lisbon

    Campus de Campolide 18, 1099-032, Lisbon

    سوالات