Keystone logo
Neumont College of Computer Science

Neumont College of Computer Science

Neumont College of Computer Science

مقدمه

به عنوان یک موسسه Neumont College of Computer Science پر از افرادی است که علاقه زیادی به آموزش علوم کامپیوتر دارند. بیانیه و ارزشهای مأموریت ما منعکس کننده آن اشتیاق است و نشان می دهد که چه چیزی فرایندهای تصمیم گیری ما را هدایت می کند.

بیانیه ماموریت ما این است ،

بهبود زندگی از طریق آموزش.

مکان ها

 • Salt Lake City

  South Main Street,143, 84111, Salt Lake City

  برنامه ها

   موسسه همچنین ارائه می دهد:

   سوالات