Keystone logo
MF Norwegian School of Theology

MF Norwegian School of Theology

MF Norwegian School of Theology

مقدمه

MF مدرسه نروژی الهیات (1908) دانشگاه معتبر تخصصی در زمینه الهیات، مطالعات دینی و مطالعات اجتماعی است. MF در اسلو واقع شده است و سه بخش؛ وزارت الهیات، وزارت آموزش و پرورش مذهبی و مطالعات آموزشی، و گروه دین و جامعه. MF آموزش دانشمندان، معلمان، وزرا، و دیگر متخصصان در Bachelor-، Master- و سطح دکتری برای رهبری و خدمات هر دو سطح ملی و بین المللی.

بیانیه ماموریت

MF خواهد شد و موقعیت خود را به عنوان یک مدرسه پیشرو الهیات از طریق پژوهش در سطح بالا بین المللی تعالی، انتشار و استفاده از دانش را تقویت و از طریق پیگیری از آموزش و پرورش در زمینه آزادی، اعتبار و همکاری عام، با هدف رشد شخصی و شکل گیری دانش آموزان است.

مکان ها

  • Oslo

    Det teologiske Menighetsfakultetet, Gydas vei 4, postboks 5144 Majorstuen, 0302, Oslo

سوالات