Keystone logo
Loyola University New Orleans College of Arts and Sciences

Loyola University New Orleans College of Arts and Sciences

Loyola University New Orleans College of Arts and Sciences

مقدمه

دانشکده علوم و هنرها در انجام مأموریت خود برای تأمین بنیان دانش به دانشجویان Loyola ، از طریق آموزش و بورس تحصیلی در داخل و سراسر هنرهای لیبرال و علوم ، دانش آموزان را برای زندگی معنادار با دیگران و دیگران تربیت می کند. قدردانی و کمک به فرهنگهای جهانی ؛ انتقادی فکر کردن و تصمیم گیری برای منافع عمومی ؛ و به سنت یسوعیان زندگی عدالت ، خدمت و تعامل فکری متعهد باشند.

این مأموریت دانشکده است که از طریق فعالیت های علمی و خلاقانه اعضای هیئت علمی و دانشجویان خود به گسترش دانش کمک کند.

مکان ها

  • New Orleans

    Saint Charles Avenue,6363, 70118, New Orleans

    سوالات