Keystone logo
Kaitseväe Akadeemia

Kaitseväe Akadeemia

Kaitseväe Akadeemia

مقدمه

Kaitseväe Akadeemia (از این پس آکادمی) یک م educationسسه آموزش عالی کاربردی دفاع ملی به معنای قانون آموزش عالی حرفه ای مitutionsسسات است. مخفف استونی آکادمی "KVA" است. آکادمی یک واحد ساختاری نیروهای دفاعی است که تحت نظارت مستقیم فرمانده نیروهای دفاعی قرار دارد. آکادمی در انجام وظایف خود نمایندگی دولت و نیروهای دفاعی را بر عهده دارد.

نام آکادمی به انگلیسی آکادمی نظامی استونی است. مخفف انگلیسی نام آکادمی "EMA" است. این آکادمی در تارتو واقع شده است. آدرس پستی آکادمی Riia 12، 51010 Tartu است. آکادمی دارای دو مجتمع مطالعاتی با موقعیت در تارتو و ورو است. وظیفه اصلی آکادمی آماده سازی فرماندهان نیروهای دفاع و توسعه علوم نظامی با هدف اطمینان از پایداری مدیریت نیروهای دفاع است.

مکان ها

  • Tartu

    Riia,12, 51013, Tartu

    برنامه ها

    سوالات