Keystone logo
Islamic University Of Rotterdam

Islamic University Of Rotterdam

Islamic University Of Rotterdam

مقدمه

Islamic University Of Rotterdam ( IUR ) به دلیل ابتکار عمل مسلمانان مقیم هلند تاسیس شد. از آن زمان ، IUR به عنوان یک دانشگاه هلندی و مهمتر از آن ، به عنوان یک کمک فکری مسلمانان به جامعه هلند تاسیس شد.

توافق عمومی بین بنیانگذاران ، شهروندان مسئول ، در مورد IUR به عنوان یک ضرورت اجتماعی برای مسلمانان و غیر مسلمانان در جامعه هلند وجود دارد. این دانشگاه با هدف تأمین نیازهای اجتماعی و مذهبی مسلمانان ، با احترام به امامان و رهنمودهای اخلاقی در زمینه آموزشی هلند همکاری می کند.

مکان ها

  • Rotterdam

    Bergsingel,135, 3037 GC, Rotterdam

    سوالات