Keystone logo
ISG Business & Economics School

ISG Business & Economics School

ISG Business & Economics School

مقدمه

ISG | تجارت و اقتصاد مدرسه خود را از سال 1978 به عنوان یک مکتب مرجع در زمینه آموزش مدیریت در پرتغال تحمیل می کند. در میان مدارس کسب و کار، ISG پروژه | تجارت و اقتصاد، مدرسه، و خارج از غرفه برای آموزش چند رشته ای نوآورانه آن، متناسب با نیازهای واقعی بازار کار است.

که در ISG | تجارت و اقتصاد مدرسه، آموزش و پرورش برای مدیریت، با توجه به کلید عوامل طبیعت حرفه ای، یکپارچه سازی دانش با عمل، و دقت با ارتباط، منعکس کننده چالش های پیچیده توسط مدیران در روز خود را به روز مواجه شده است.

ISG | تجارت و اقتصاد مدرسه فعالیت خود را در رسیدن به محیط کسب و کار نزدیک تر است، به ویژه از طریق مشارکت با شرکت های ملی با پایگاه بزرگی از استقرار بازار تمرکز دارد.

ISG | تجارت و اقتصاد مدرسه در ایجاد هم افزایی شرط برای یک آموزش عالی، که قادر به حفظ تمرکز بر مولفه های علمی، به درخواست دیگر اشکال دانش به طور فزاینده در فنی و حرفه ای و نوری دانش متمرکز شده است.

ISG با امکانات مدرن آموزشی و کاربردی شامل غیر قابل انکار یکی سخاوتمندانه ترین نسبت منطقه / دانش آموز از پارک دانشگاه ما مجهز شده است.

مکان ها

  • Lisbon

    Av. Marechal Craveiro Lopes nº2 1700-284 Lisboa - Portugal, 1700-284, Lisbon

سوالات