Keystone logo
Dharma Realm Buddhist University

Dharma Realm Buddhist University

Dharma Realm Buddhist University

مقدمه

Dharma Realm Buddhist University جامعه ای است که در سنت گسترده بودایی به آموزش لیبرال اختصاص یافته است - سنتی که با دانش در هنرها و علوم ، تزکیه نفس و دستیابی به خرد مشخص می شود. هدف آموزشی آن دو برابر است: انتقال دانش و فعال كردن خرد ذاتی كه همه افراد در اختیار دارند. توسعه این ظرفیت ذاتی مستلزم گرایش به یادگیری است که گفتگوی ، تعاملی ، کاوشگرانه و عمیقاً خود بازتابنده باشد. چنین تعلیماتی فرد را به معنای عمیق رایگان می کند و فرصتی را برای دستیابی به عالی ترین اهداف وجودی انسان فراهم می کند.

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

مکان ها

  • Ukiah

    Bodhi Way,4951, 95482, Ukiah

    سوالات