Keystone logo
Columbia-Greene Community College

Columbia-Greene Community College

Columbia-Greene Community College

مقدمه

Columbia-Greene Community College از جمعیت دانش آموزی متنوع جغرافیایی و فرهنگی استقبال می کند و مسئولیت های خود را در زمینه یادگیری انتقالی ، شغلی ، فنی ، درمانی و مادام العمر برای همه به رسمیت می شناسد. این دانشکده به توسعه و اجرای برنامه های آموزشی با کیفیت بالا ، پس از متوسطه اختصاص یافته است که برای ساکنان منطقه خدماتی قابل دسترسی است. C-GCC به نیازهای متغیر جامعه پاسخ می دهد و یک محیط مراقبت که به توجه شخصی اختصاص دارد را حفظ می کند.

مکان ها

  • Hudson

    New York 23,4400, 12534, Hudson

    سوالات