Keystone logo
Brown University School of Engineering

Brown University School of Engineering

Brown University School of Engineering

مقدمه

ماموریت دانشگاه براون این است که با کشف ، برقراری ارتباط و حفظ دانش و درک در یک روحیه تحقیق رایگان ، و با آموزش و آماده سازی دانشجویان برای تخلیه دفاتر زندگی با سودمندی و شهرت ، به جامعه ، ملت و جهان خدمت کند. .

ما این کار را از طریق مشارکت دانشجویان و معلمان در یک جامعه واحد به نام دانشگاه-کالج انجام می دهیم.

دانشکده مهندسی از مأموریت کلی دانشگاه به روش زیر پشتیبانی می کند:

دانشکده مهندسی دانشگاه براون رهبران آینده را در زمینه مهندسی در یک محیط تحقیقاتی در سطح جهانی آموزش می دهد. ما بر رویکرد میان رشته ای و درک گسترده ای از موضوعات اساسی جهانی تأکید می کنیم. همکاری ها در سراسر دانشگاه و فراتر از آن ، پیشرفت ما در زمینه پیشرفت فناوری را تقویت می کند که چالش های اهمیت حیاتی برای همه ما را برطرف می کند.

مکان ها

  • Providence

    Hope Street,184, 02912, Providence

    سوالات