Keystone logo
Biological Research Centre of the   North-West (Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR))

Biological Research Centre of the North-West (Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR))

Biological Research Centre of the   North-West (Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR))

مقدمه

به Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste SC (CIBNOR) ، یکی از 26 مرکز تحقیقات عمومی شورای ملی علم و فناوری (CONACYT) خوش آمدید و خوش آمدید ، که در این ماه اکتبر 2020 45 ساله می شود.

مطابق با ابزار حقوقی ایجاد مرکز تحقیقات ما ، ما از جمله اهداف اصلی خود را برای انجام فعالیتهای پژوهشی اساسی و کاربردی با هدف حل مشکلات مربوط به استفاده ، مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی داریم. برای توسعه پایدار در سطح محلی ، منطقه ای و ملی.

این مدیریت جدید CIBNOR برای دوره 2019 تا 2024 ، همزمان با آغاز این دوره جدید شش ساله و با شروع اداره کل جدید CONACYT است. هر دو برنامه توسعه ملی 2019-2024 ، و همچنین برنامه بازسازی CONACYT 2019-2024 ، اساساً ضرورت ترویج استفاده ، مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی کشورمان را برای ایجاد توسعه پایدار که به طور م toثر در توسعه محصول کمک می کند ، برجسته می کند. . و همچنین به ویژه در حل و کاهش مشکلات آسیب پذیرترین و کم طرفدارترین بخشها ، بلکه همچنین با حفظ اجتماعی دانش علمی که روز به روز در حال تولید آن هستیم ، به حفظ ثروت زیست فرهنگی ما کمک می کند. در این موسسه

در CIBNOR ما به طور جدی متعهد به فعالیت علمی عالی و مرتبط هستیم ، هم با حل مشکلات موجود در جامعه و هم با حفاظت و حفاظت از محیط زیست. به همین ترتیب ، نتایج فعالیتهایی که ما در مرکز تحقیقات خود توسعه می دهیم ، بدون شک این مرکز تحقیقات عمومی CONACYT را به عنوان یکی از قوی ترین و کارآمدترین موسسات برای دستیابی مطلوب به اهداف و اهداف ملی اعلام شده در هر دو سند ، قرار داده است. ر reسای حاکم بر تلاش علمی ملی

هم در جامعه ما و هم در این اداره کل ، در کار نهادی روزانه خود ، ما متعهد به ایجاد گزینه های توسعه پایدار از طریق استفاده ، مدیریت و حفظ منابع طبیعی خود هستیم. گزینه ها و گزینه های جایگزین که از طریق نتایج تحقیقات ما به منافع واقعی برای جامعه ما منجر می شود ، کسی که ما را تأمین مالی می کند و در نهایت ما خود را مدیون آن هستیم.

مکان ها

  • México

    México, مکزیک

    برنامه ها

    سوالات