Keystone logo
Barriga Verde University Centre (Centro Universitario Barriga Verde (UNIBAVE))

Barriga Verde University Centre (Centro Universitario Barriga Verde (UNIBAVE))

Barriga Verde University Centre (Centro Universitario Barriga Verde (UNIBAVE))

مقدمه

سیاست دسترسی و شمول Centro Universitário Barriga Verde - Unibave ، اولین اقدامات خود را با اقدامات جداگانه در مورد ساختار فیزیکی و تنظیمات روش در دوره هایی که دانشجویان معلول ثبت نام کرده بودند ، انجام داد. در این دوره ، علاوه بر انطباق با الزامات قانونی ، بهترین راه برای کمک به دانشگاهیان ، معلمان و تکنسین های اداری دارای معلولیت ، اختلالات توسعه جهانی و مهارت های بالا و استعداد بالا دنبال شد.

ایجاد NAC (هسته پشتیبانی از قابلیت دسترسی) یک اقدام نمادین با توجه به قابلیت دسترسی و آموزش فراگیر یونیباو بود ، از آنجا که چندین اقدام و خدمات شخصی و مفصل با سایر بخشها شروع به ارائه بیشتر در دانشگاه کردند ، این امر باعث ایجاد دید در سازمان سیاست دسترسی و شمول.

مکان ها

  • Murialdo

    Murialdo, برزیل

    سوالات