Keystone logo
ANUIES

ANUIES

ANUIES

مقدمه

انجمن ملی دانشگاه ها و م Institسسات آموزش عالی ، از زمان تأسیس در سال 1950 ، در تدوین برنامه ها ، برنامه ها و سیاست های ملی و همچنین ایجاد سازمان هایی با هدف توسعه آموزش عالی مکزیک مشارکت داشته است.

ANUIES یک انجمن غیردولتی است ، دارای ماهیتی چندگانه ، که موسسات اصلی آموزش عالی در کشور را متحد می کند ، وجه مشترک آنها تمایل به ارتقاء همه جانبه آنها در زمینه های آموزش ، تحقیق و گسترش فرهنگ است. و خدمات

این انجمن از 203 دانشگاه و موسسه آموزش عالی اعم از دولتی و خصوصی از سراسر کشور تشکیل شده است.

مکان ها

  • Mexico City

    Tenayuca,200, 03310, Mexico City

    سوالات