کارشناسی ارشد در بازی برای یادگیری

عمومی

درباره این دانشگاه

NYU Steinhardt's one-of-a-kind integration of education, health, the arts, and media studies puts us at the heart of a movement: education for social change.

NYU Steinhardt's one-of-a-kind integration of education, health, the arts, and media studies puts us at the heart of a movement: education for social change. اطلاعات محدود
نیویورک
مشاهده پروفایل مدرسه