اسناد و مدارک زبان یک رشته فرعی جدید در زبانشناسی است که به عنوان یک واکنش به بحران در حال رشد از به خطر افتادن زبان پدید آمده است.

مستندات MA زبان و توضیحات [درست زبانشناسی]

این مسیر به دانش آموزان با مدرک لیسانس در زبان شناسی و معادل باز است و دانش آموزان فراهم می کند با دانش صدا از روش ها و فن آوری دولت از هنر و مدارک زبان و توصیف با تاکید بر زبان در خطر انقراض و اقلیت.

برنامه آموزش در:
انگلیسی

مشاهده 137 برنامه دیگر ارائه شده توسط SOAS University of London »

این دوره واقع در پردیس
Duration
1 - 3 
پاره وقت
تمام وقت
Price
9,225 GBP
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
End Date
سپتامبر 1, 2019
آخرین مهلت تقاضا
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date
سپتامبر 1, 2019
Location
آخرین مهلت تقاضا
End Date