کارشناسی ارشد مطالعات اقتصاد و تجارت چینی-اروپایی

عمومی

جهت اطلاعات بیشتر درخصوص این برنامه به وب سایت دانشگاه مراجعه کنید

شرح برنامه

مطالعات اقتصادی و تجاری تجارتی چین و اروپا یک برنامه مطالعات بین فرهنگی است که در آن دانشجویان بینش های پایه ای را در رابطه با اقتصاد و روابط اقتصادی چین و اروپا به دست می آورند. این شامل نگاه کردن به جنبه های خاص تجارت داخلی و جریان مالی و همچنین درک شرایط اجتماعی و اقتصادی دو منطقه ژئوپولتیک است.

BPS Summer Partyدانشکده حرفه ای برلین (عکس: کتی اتو، 2017)

آخرین به روز رسانی مارس 2020

درباره این دانشگاه

The Berlin School of Economics and Law (HWR Berlin) is one of the largest Universities of Applied Sciences in Germany offering courses in private and public sector business administration and economic ... اطلاعات بیشتر

The Berlin School of Economics and Law (HWR Berlin) is one of the largest Universities of Applied Sciences in Germany offering courses in private and public sector business administration and economics. HWR Berlin has long established a profile as a leading business school that emphasises the link between management theory and practice. The Berlin Professional School at HWR Berlin offers advanced training programmes in management. اطلاعات محدود