کارشناسی ارشد در علوم داده و یادگیری عمیق

عمومی

درباره این دانشگاه

Los programas de IoT y Data Science de MIOTI brindan una experiencia inmersiva que transformará tu mentalidad y tu carrera. Ahora puedes elegir el formato Live Streaming en los programas presenciales, ... اطلاعات بیشتر

Los programas de IoT y Data Science de MIOTI brindan una experiencia inmersiva que transformará tu mentalidad y tu carrera. Ahora puedes elegir el formato Live Streaming en los programas presenciales, ¡tú decides! اطلاعات محدود