استاد در زبان های خارجی (فارسی)

صندلی زبان و ادبیات شرقی در سال 2003 تاسیس شد. در حال حاضر، دانشجویان کارشناسی در جهت دو تخصص ترجمه (زبان عربی-جمهوری آذربایجان) و ترجمه (زبان فارسی-جمهوری آذربایجان) را می پذیرد. ورود به تخصص در نوبت برای سال انجام می شود. فارغ التحصیل از تخصص، این یک محل برای درجه master`s در این مسیر داده شده است.

در سال 2003، تخصص باز به نام زبان و ادبیات عربی، ترجمه (زبان عربی-آذربایجان) می پذیرد studends کارشناسی از سال 2010، در سال 2007 تخصص باز به نام زبان و ادبیات فارسی، ترجمه (زبان فارسی-جمهوری آذربایجان) را می پذیرد دانشجویان کارشناسی از سال 2009.

برنامه آموزش در:
  • انگلیسی

مشاهده 16 برنامه دیگر ارائه شده توسط Nakhchivan State University »

این دوره واقع در پردیس
Start Date
سپتامبر 2019
Duration
بر اساس مکان
بر اساس تاریخ
Start Date
سپتامبر 2019
آخرین مهلت تقاضا