کارشناسی ارشد بین المللی کسب و کار

عمومی

درباره این دانشگاه

Ideally located in the heart of La Défense Business District, the Pôle Universitaire Léonard De Vinci unites more than 6500 students within its four schools which deliver degrees which are recognized ... اطلاعات بیشتر

Ideally located in the heart of La Défense Business District, the Pôle Universitaire Léonard De Vinci unites more than 6500 students within its four schools which deliver degrees which are recognized by employers: The Engineering School (ESILV), The Business School (EMLV) and The Digital School (IIM). اطلاعات محدود