مدرک کارشناسی ارشد دانشگاه در تولید و مدیریت هنری

عمومی

برای خواندن اطلاعات بیشتر درخصوص این برنامه به وب‌سایت مؤسسه مراجعه کنید

درباره این دانشگاه

Una institución docente de enseñanza superior que cuenta con unas infraestructuras para la docencia y la investigación de excelencia internacional. Una universidad innovadora, dinámica, responsable y ... اطلاعات بیشتر

Una institución docente de enseñanza superior que cuenta con unas infraestructuras para la docencia y la investigación de excelencia internacional. Una universidad innovadora, dinámica, responsable y comprometida con su entorno, que no olvida sus raíces históricas. اطلاعات محدود