Utah State University College of Science

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

جامعه ای باسواد علمی که نوآوری و تنوع را جشن می گیرد و از تصمیم گیری مبتنی بر شواهد استقبال می کند.

برای ایجاد ، به اشتراک گذاری و استفاده از دانش جدید در جوامع دانشگاهی و جامعه وسیع ما ، و آموزش دانشجویان در محیطی که رشد می کند و راه حل هایی برای چالش های اجتماعی و زیست محیطی الهام می گیرد.

اهداف ما در قبال این مأموریت

• تحقیقات نوآورانه را برای پیشرفت علوم پایه و پاسخگویی به چالش های محلی و جهانی ارتقا دهید

• دانش آموزان را درگیر تحقیق و تحریک خود کشف کنید

• پرورش تعالی و فراگیری در آموزش علوم

• ارزش علم و تفکر مبتنی بر شواهد را به اطلاع عموم برسانید

مکان ها

لوگان

Address
Old Main Hill
84321 لوگان, یوتا, آمریکا

بورسیه تحصیلی Keystone

گزینه‌هایی که بورسیه ما می‌تواند به شما ارائه دهد را بشناسید