University of Hartford Online

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

کشف فواید و راحتی از آموزش آنلاین در دانشگاه هارتفورد.

چه چیزی باعث برنامه های آنلاین UHart متفاوت و بهتر از دیگران؟

برای شروع، شما نمی خواهد احساس جدا شده است. استادان ما به شما توجه شخصی را و تشویق تعامل به طوری که شما احساس می کنید بخشی از یک جامعه.

  • اساتید حامی و پاسخگو هستند.
  • شما می توانید مشاوره حرفه ای و راهنمایی در جستجوی کار خود را دریافت کنید.
  • شما باید این گزینه از حضور در برخی از دوره های در محوطه دانشگاه برای یک رویکرد مخلوط.
  • شما توسط استادان تمام وقت تدریس، دستیاران و یا مدرسان آموزش.
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی

برنامه ها