University of North Carolina Wilmington

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

این دیدگاه نشان دهنده امید ما، رویاها و انتظارات، اما آن را نیز طراحی شده برای کمک UNCW چالش ها و فرصت در سال های آینده به بزرگ روبرو هستند.

قدرت این دانشگاه نهفته است در سه ارزش های پایدار:

تعهد به سفر یادگیری عشق به مکان و اعتقاد راسخ به قدرت ایده ها و نوآوری

تعهد به سفر

UNCW همواره مورد توجه سفر دانش آموزان به پرس و جو و کشف، و از طریق این فرآیندها، به خود و جوامع خود را بهتر.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی

بازدید کنید دوره های کارشناسی(BScs) » بازدید کنید Courses » بازدید کنید کارشناسی »

برنامه ها
ویدئو ها

UNC Office of International Programs

UNCW 2016 Brand Spot_This is Why

Office of International Programs: Vivian

Office of International Programs: Aleksandr

Office of International Programs: Amaya

Office of International Programs: Anas

Office of International Programs: Axel

Office of International Programs: Lilia

Office of International Programs: Varsha

Office of International Programs: Sandra