Read the Official Description

دانشکده مهندسی ریاضی و علوم کامپیوتری به منظور آماده سازی نسل بعدی نوآوران برای یافتن راه حل هایی برای برخی از مشکل ترین چالش های جهان اختصاص داده شده است. دانش آموزان ما از مزایای وسیعی از فرصت ها برای دستیابی، یادگیری تجربی و همکاری میان رشته ای بهره می گیرند.

Programs taught in:
انگلیسی

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: