Harvard Business School

HBX

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

فعال

شما سخنرانی های خسته کننده ای در برنامه های HBX نخواهید یافت.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی

بازدید کنید Courses »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

ویدئو ها

HBX – Harvard Business School’s Classroom Goes Online