Space Under

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

فضای زیر SpaceUnder است با تمرکز بر تقاطع بین معماری و هنر است. یک مولتی پلت فرم بین المللی با رویکردهای نظری و عملی که نقش معماری امروز سوال. از طریق مقالات، مصاحبه ها، همایش ها، پروژه ها و کارگاه های آموزشی، SpaceUnder هدف دوباره تعریف و بافت از محدودیت های معماری و ارتباط آن را با دیگر رشته های خلاق. فضای زیر سازماندهی کنوانسیون فرهنگی، کارگاههای آموزشی و پروژه های مشترک بین المللی برای رسیدگی و تقویت این نقاط بسیار از میان رشته های خلاق. تمرکز بر روی شیوه های میان رشته ای و تحقیقات، کارشناسان مختلف، از پس زمینه های مختلف حرفه ای دعوت به همکاری کنند.

مکان ها

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: