Xidian University

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

مشخصات مدرسه

西安电子科技大学 موضوع اصلی از اطلاعات و الکترونیک، مهندسی، علوم، مدیریت، هنر چند رشته ای توسعه هماهنگ از دانشگاه ملی کلید به طور مستقیم تحت وزارت آموزش و پرورش است، تمرکز را از ملت سازی "نوآوری پلت فرم نظم و انضباط مزیت» پروژه و "211 پروژه" است یک دانشگاه یکی از 56 دانشگاه های کشور با یک فارغ التحصیل مدرسه، یک کالج، یک دانشگاه از اولین 35 کالج نرم افزار مدل است و استقرار دسته اول از نه پایگاه آموزشی از مدار مجتمع تایید شده است.

مکان ها

شیان

South Campus

Address
266 Xinglong Section of Xifeng Road
710126 شیان, شانکسی, چین

شیان

North Campus

Address
No. 2 South Taibai Road
710071 شیان, شانکسی, چین