توضیحات رسمی را مطالعه کنید

5 دلیل خوب برای آمدن به Epitech

تحصیل در فرانسه

"این 180 درجه های مختلف: من استفاده می شود برای یادگیری در یک" نرمال "دانشگاه و سخنرانی طبیعی است. در اینجا است که بسیاری از عمل فقط در دنیای واقعی وجود دارد. "

جمانه، دانشگاه AHLIA (بحرین)

"تفاوت اصلی بین Epitech و دانشگاه خانه ام در سباستوپول خواهد بود که انتظارات در شرایط تمرین کنید و شدت حجم کار."

برنامه‌های آموزش داده شده در:
  • انگلیسی
  • فرانسوی

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

Epitech international

Piscine at Epitech - 2014

Epitech Winter Boot Camp 2015