University of Lucerne - The Department of Health Sciences and Health Policy

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

  • به ارائه دانشمندان و پزشکان با بالاترین سطح از آموزش و پرورش در عملکرد انسان و ناتوانی
  • برای ترویج یافته های جدید به منظور افزایش عملکرد انسان و برای کاهش تاثیر شرایط بهداشتی در زندگی مردم
  • برای ترجمه راهبردهای بهداشت درمان و آموزش برای افراد و جمعیت
  • برای اطلاع بحث سیاست، انتشار اطلاعات سلامت، و افزایش آگاهی از عملکرد به عنوان یک کالای عمومی.
این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی

بازدید کنید کارشناسی ارشد(MA) »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

تماس
آدرس پستی
University of Lucerne
Frohburgstrasse 3
P.O. Box 4466

6002 CH
آدرس محل سکونت
University of Lucerne
Frohburgstrasse 3
P.O. Box 4466

Luzern, 6002 CH