United International Business Schools

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

کار Ø®Ùد را با برÙاÙÙ ÙØ§Û Ø§Ùعطا٠پذÛر ØªØ¬Ø§Ø±Û Ù ØªØ¬Ø§Ø±Û Ø±Ø§Ù Ø§ÙØ¯Ø§Ø²Û Ú©ÙÛد!UIBS" src="https://cdn02.masterstudies.com/img/element_db/11/115799_instagramsquaresUIBS-generallaunch2.jpg" alt="#experienceUIBS" />

United International Business Schools ( UIBS )

United International Business Schools ( UIBS ) از سا٠2002 ب٠آÙÙزش بÛÙ ÙرÙÙÚ¯Û Ø¨Ø§ Úش٠اÙداز جÙاÙÛ UIBS است Ù Ø¯Ø§Ø±Ø§Û ÙÙسس٠خصÙØµÛ ÙستÙ٠خصÙØµÛ Ø¨Ø§ داÙشگا٠ÙØ§Û Ø§Ø±Ùپا ٠آسÛا است. UIBS ÙطاÙعات کسب ٠کار Ù ÙدÛرÛت اÙعطا٠پذÛر را در ÙÙطع کارشÙØ§Ø³Û (ÙÛساÙس / BBA) Ù (پست) Ùارغ اÙتحصÛÙ ( Ùدرک کارشÙØ§Ø³Û Ø§Ø±Ø´Ø¯ / MBA ٠دکتر / DBA ) ارائ٠ÙÛ Ø¯Ùد Ú©Ù ÙÙجر ب٠دÙر٠ÙØ§Û Ø®ØµÙØµÛ (ب٠Ùحاظ برÙاÙ٠رÛزÛ) ٠داÙشگا٠ÙØ§Û Ùعتبر ارÙپاÛÛ Ù Ø§Ø±ÙپاÛÛØ Ø¯Ø± ÙÙÚ©Ø§Ø±Û Ø¨Ø§ Ø´Ø±Ú©Ø§Û Ø¯Ø§ÙشگاÙÛ Ùا درج٠ÙØ§Û Ø´ÙØ§Ø®ØªÙ Ø´Ø¯Ù Ø§Û Ø±Ø§ کسب کرد٠است

برÙاÙÙ ÙØ§Û ÙطاÙع٠اÙعطا٠پذÛر

برÙاÙÙ ÙØ§Û Ø¢ÙÙØ²Ø´Û Ø§Ùعطا٠پذÛر Ùا ÙبتÙÛ Ø¨Ø± Ùد٠آÙرÛکاÛÛ Ø¢ÙÙزش عاÙÛ Ø§Ø³Øª Ø Ø¨Ù Ø¯Ø§ÙØ´ Ø¢ÙÙزا٠اجاز٠ÙÛ Ø¯Ùد دÙر٠ÙØ§Û Ø®Ùد را بر اساس ÙÛازÙØ§Û Ø¯ÙرÙØ ÙطاÙعات ÙبÙÛØ Ø¹ÙاÙÙ ÙØ§Û ÙعÙÛ Ù Ø¬Ø§Ù Ø·ÙØ¨Û ÙØ§Û Ø¢ÛÙد٠اÙتخاب Ú©ÙÙد.

ÚÙدÛ٠تارÛØ® شرÙع

داÙØ´ Ø¢ÙÙزا٠ÙÛ ØªÙاÙÙد بÛÙ ÚÙدÛ٠تارÛØ® شرÙع در پاÛÛØ²Ø Ø²ÙستاÙØ Ø¨Ùار ٠تابستا٠Ùر سا٠تحصÛÙÛ Ø±Ø§ اÙتخاب Ú©ÙÙد. Ø·Ø±Ø§Ø­Û Ø¯ÙØ±Ù Û ÙدÙÙار Ùا ٠ساختار برÙاÙ٠اجاز٠ÙÛ Ø¯Ùد تا برÙاÙ٠رÛØ²Û Ø¢ÙÙØ²Ø´Û Ø¨ÙÛÙ٠تر داشت٠باشÛÙ.

115696_UIBS_index_starting_dates.jpg

اÙتÙا٠بÛ٠داÙشگا٠Ùا

داÙØ´ Ø¢ÙÙزا٠ÙÛ ØªÙاÙÙد بÛÙ ÙØ­Ùط٠داÙشگا٠Ùا ب٠صÙرت س٠ÙاÙ٠با برÙاÙÙ Ø³Ø§Ø²Ú¯Ø§Ø±Û ØªØ¶ÙÛ٠شد٠اÙتÙا٠دÙÙد . تÙÙÛ٠تحصÛÙÛ Ø³Ù ÙاÙÙ Ùا اجاز٠ÙÛ Ø¯Ùد تا Ø¨Ø±Ø§Û ØªØ­ØµÛÙ ÙستÙر در خارج از Ú©Ø´Ùر تجرب٠در سراسر ارÙپا ٠آسÛا.

ÙاÙعا جاÙع٠جÙاÙÛ

جاÙع٠Ùا ÙاÙعا جÙاÙÛ Ø§Ø² داÙشجÙÛاÙØ Ø§Ø³ØªØ§Ø¯Ø§Ù Ù Ú©Ø§Ø±Ú©Ùا٠است ک٠از بÛØ´ از 85 ÙÙÛت ÙختÙ٠از سراسر جÙا٠تشکÛÙ Ø´Ø¯Ù Ø§Ø³ØªØ Ù Ø¯Ø§ÙØ´ Ø¢ÙÙزا٠از ÙدرداÙÛ Ø¹Ø§ÙÛ Ø¨Ø±Ø§Û ØªÙÙع ÙرÙÙÚ¯Û Ù Ø§Ø¨ØªÚ©Ø§Ø± عÙ٠کارآÙرÛÙÛ Ø§Ø³ØªÙبا٠ÙÛ Ú©ÙÙد. 121330_42752487725_28970afe01_k.jpg

استادا٠حرÙÙ Ø§Û Ø¨Ø§ تجربÙ

استادا٠تحصÛÙکرد٠Ùاجد شراÛØ· ٠حرÙÙ Ø§Û Ø¨Ø§ Ù¾ÛÙست٠ب٠ÙظرÛ٠٠تÙرÛ٠با ÙطاÙع٠ÙطاÙعات ÙÙØ±Ø¯Û Ùعاصر در Ú©Ùاس Ø¯Ø±Ø³Ø Ø¢ÙØ§Ø¯Ú¯Û Ø¯Ø§ÙØ´ Ø¢ÙÙØ²Ø§Ù Ø¨Ø±Ø§Û ØªØ¨Ø¯Û٠شد٠ب٠رÙبرا٠جÙاÙÛ Ø¢ÛÙدÙØ Ù¾ÛÙÙد ÙÛ Ø¯ÙÙد.

رÙØ´ Ø¢ÙÙزش تعاÙÙÛ

اÙداز٠کÙاس ÙØ§Û Ú©ÙÚÚ© تا 30 داÙØ´ Ø¢ÙÙز اجاز٠ÙÛ Ø¯Ùد اساتÛد Ø¨Ø±Ø§Û Ø§Ø³ØªÙاد٠از رÙØ´ ÙØ§Û ØªØ¹Ø§ÙÙÛ Ø¢ÙÙØ²Ø´Ø Ø¯Ø± ÙتÛج٠اÙزاÛØ´ تعاÙ٠گرÙÙØ Ø¨ÙبÙد دÛÙاÙÛÚ© گرÙ٠٠اÛجاد ارتباط Ø·ÙÙاÙÛ Ùدت ÙÛا٠داÙØ´ Ø¢ÙÙزاÙ.

115690_UIBS_index_mba_top_rankings.jpg

مکان ها

زوریخ

Address
UIBS Main Campus Zurich (CH) Cross-Cultural Education Center Brandschenkestrasse 38
8002 زوریخ, زوریخ, سویس

آنتورپ

Address
UIBS Branch Campus Antwerp (BE) Cross-Cultural Education Center Meirbrug 1
2000 آنتورپ, فلاندرها, بلژیک

بارسلونا

Address
UIBS Branch Campus Barcelona (ES) Cross-Cultural Education Center Rambla de Catalunya 2-4
08007 بارسلونا, کاتالونیا, اسپانیا

بروکسل

Address
UIBS Branch Campus Brussels (BE) Cross-Cultural Education Center Rue Dejoncker 42-46
1060 بروکسل, بروکسل, بلژیک

مادرید

Address
UIBS Branch Campus Madrid (ES) Cross-Cultural Education Center Calle de Goya 6
28001 مادرید, جامعه مادرید, اسپانیا

توکیو

Address
Satellite Campus Tokyo (JP) Spaces Business Center 1-6-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0004 توکیو, توکیو, ژاپن

آمستردام

Address
Satellite Campus Amsterdam (NL) Spaces Business Center Keizersgracht 555
1017 DR آمستردام, هلند شمالی, هلند

میلان

Address
Satellite Campus Milan (IT) Regus Business Center Via Santa Maria Valle 3
20123 میلان, لومباردی, ایتالیا

ژنو

Address
Satellite Campus Geneva (CH) Spaces Business Center Quai de l’Ile 13
1204 ژنو, ژنو, سویس

برنامه ها

دوره های اجرایی