توضیحات رسمی را مطالعه کنید

اطالعات آکادمی حرفه ای کار می کند در همکاری با نهادهای علمی که منجر به کمک در ارائه دوره های آموزش از راه دور کارشناسی ارشد حرفه ای بسیار تخصصی و سفارشی. مشارکت قوی ما با کینگز کالج لندن و لستر د دانشکده حقوق مونتفورد بیش از پانزده و بیست سال بود توسعه و با هم ما ارائه می دهیم و ارائه کالیبر بالا و فاصله محترم یادگیری دوره های کارشناسی ارشد. برای سال 2012، اطالعات آکادمی حرفه ای خوشحال به یک مشارکت جدید با کوئین مری دانشگاه لندن بود، ارائه LLM در کامپیوتر و حقوق ارتباطات و یک همکاری جدید با دانشگاه دربی آنلاین، ارائه LLM در فراملی نفت، گاز و انرژی قانون. 

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: