University of Gothenburg, Faculty of Arts

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

هنرها بینش و درک را فراهم می کنند - دانشکده هنر در گوتنبورگ.

ما خودمان را به تحقیق و تعلیم اختصاص می دهیم، تمرکز خود را بر اینکه چگونه ما به عنوان انسان به زندگی خودمان، به دیگران، به ناآشنا و تاریخ مربوط می شویم.

موضوعات ما، مانند دین، تاریخ، فلسفه و مطالعات جنسیتی، درک بهتر از فرهنگ خود و دیگران را درک می کنند. جهان به طور فزاینده جهانی شدن نیز نیاز به مهارت های زبان خوب دارد. ما حدود 20 زبان را به خود جذب می کنیم.

تحقیق در هنر با تنوع و گستردگی مشخص می شود. در سال های اخير، سه پروفيل به محيط های قوی تحقيقاتی در دانشکده تبديل شده است: فن آوري زبان، مطالعات قرون وسطي و مطالعات ميراث انتقادی.

مکان ها

گوتنبرگ

Address
Olof Wijksgatan 6
412 55 گوتنبرگ, Västra Götaland County, سوئد