Far Eastern Federal University

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دوستان عزیز، ما هیجان زده به شما خوش آمد می گوییم در وب سایت دانشگاه فدرالی خاور دور، یکی از دانشگاه فدرال پیشرو روسیه هستند.

FEFU حامل سنت های روسیه کلاسیک فرهنگ، علم و آموزش و پرورش است. دور دانشگاه فدرال شرقی ریشه های خود را در سال 1899 در زمانی که موسسه شرق در Vladivostok تاسیس شد.

امروز FEFU تنها دانشگاه کلاسیک در شرق روسیه است. در شامل مدارس با نسل قدیمی سنت ها و زمینه های تحقیقاتی که هسته اصلی پایگاه معنوی ما را تشکیل میدهند.

یکی از مزایای FEFU است موقعیت جغرافیایی آن در مرکز منطقه آسیا و اقیانوسیه، که در حال حاضر یکی از بخش های بسیاری به صورت پویا در حال توسعه جهان است. این مکان قطب دوم از یک تمدن جهان، که شامل شهرستان های پیشرو در جهان، از جمله چین، ایالات متحده، ژاپن، هند و بسیاری از شهرستانها شهری مشهور جهان، از جمله سنگاپور، هنگ کنگ، سیدنی و سئول است.

به عنوان یک لینک و یا یک پل فرهنگی بین روسیه و این بخش از جهان یکی از اهداف اصلی FEFU باقی مانده است. به همین دلیل دانشگاه ما نه تنها یک مسیر به آینده حرفه ای خود، بلکه یک جاده به آینده کل کشور، که در آن همه با انگیزه، کوشا و با استعداد جوانان مکان حق خود را پیدا است!

ما مطمئن هستیم که از طریق ترکیب تلاش ما ما باید قادر به دستیابی به اهداف مشترک ما باشد.

به FEFU خوش آمدید!

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی

از دوره های ارشد بازدید کنید »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

کارشناسی ارشد

Master - Russian business and investment law

Campus پاره وقت September 2017 روسیه Vladivostok

Topicality of presented program is defined by recent raise in investing and financial activity performed by corporations of China, South Korea and other Asia-Pacific countries on the markets of Russian Federation and more specifically Russian Far East. In that case we continue to observe growing necessity in widening of Russian legal knowledge among business environment of interested partners. We assume that our considerable role in legal education and research of legal matters may be of invaluable use for foreign partners’ better understanding of Russian private law regulations, comparative legal analysis and both legal and business practice in Russia. [+]

Topicality of presented program is defined by recent raise in investing and financial activity performed by corporations of China, South Korea and other Asia-Pacific countries on the markets of Russian Federation and more specifically Russian Far East. In that case we continue to observe growing necessity in widening of Russian legal knowledge among business environment of interested partners. We assume that our considerable role in legal education and research of legal matters may be of invaluable use for foreign partners’ better understanding of Russian private law regulations, comparative legal analysis and both legal and business practice in Russia.

Program goals

LLM program “Russian business and investment law” (RBIL) designed for training of high-class lawyers employed in companies and organizations performing international business activities and transactions with Russian partners. Structure of program includes general courses on basics of Russian legal system and its specific measurements from one side, and peculiar courses enclosed on legal and business practice in Russian Far East.... [-]


Магистратура - Инновационные технологии в системах транспорта и хранения углеводородного сырья

Campus تمام وقت September 2017 روسیه Vladivostok

Программа сочетает теоретическую и практическую подготовку высококвалифицированных кадров в сфере проектных, аналитических и организационно-управленческих работ, направленных на внедрение инновационных технологий на объектах нефтегазового комплекса, связанных с добычей углеводородов в шельфовой зоне и транспортом сырья. [+]

Общая информация о программе Программа сочетает теоретическую и практическую подготовку высококвалифицированных кадров в сфере проектных, аналитических и организационно-управленческих работ, направленных на внедрение инновационных технологий на объектах нефтегазового комплекса, связанных с добычей углеводородов в шельфовой зоне и транспортом сырья. Приобретаемые компетенции организация и проведение аналитических, имитационных и экспериментальных исследований; использование профессиональных программных комплексов в области математического моделирования технологических процессов и объектов, автоматизированные системы проектирования; владение и совершенствование методик эксплуатации и технологий обслуживания оборудования; конструирование и разработка новых инновационных технологических процессов и оборудования нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа; разработка проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом производстве. Конкурентные преимущества высококвалифицированный преподавательский состав, имеющий опыт реализации производственных проектов; практико-ориентированное обучение с привлечением действующих руководителей и сотрудников профильных предприятий; участие в реализации научно-исследовательских проектов; наличие современной лабораторной и технологической базы для образовательного процесса и научных исследований; партнёрство с научно-исследовательскими институтами Сибирского и Дальневосточного отделений Российской академии наук; партнёрство ведущими проектными организациями, промышленными предприятиями и корпорациями России и Дальневосточного региона (ОАО «Транснефть», ОАО «Газпром» и др.); совместные научные исследования с зарубежными партнерами в области создания моделей взаимодействия стран АТР в рамках нефтегазовой отрасли и ресурсосберегающей экономики (Япония), оптимизации схем транспорта (Южная Корея), экологического мониторинга (Республика Вьетнам, BMT Cordah Ltd), разработки новейших технологий и схем газоснабжения и газотранспорта (Республика Вьетнам). Область профессиональной деятельности и трудоустройство Сфера профессиональной деятельности включает в себя: научные исследования и разработки; методы проектирования и конструирования; реализацию и управление технологическими процессами и производствами в сегменте топливной энергетики, включающем освоение месторождений, транспорт и хранение углеводородов, в том числе нефтегазовых месторождений в зоне Арктического... [-]

Магистратура - Информационные системы и технологии в образовании, науке и промышленности

Campus تمام وقت September 2017 روسیه Vladivostok

Программа сочетает фундаментальную теоретическую и практическую подготовку в области информационных систем и технологий. Особое внимание уделяется вопросам корпоративных информационных систем и сетей, администрированию информационных систем и сетей, разработке и проектированию информационных систем и программных продуктов. [+]

Общая информация о программе Программа сочетает фундаментальную теоретическую и практическую подготовку в области информационных систем и технологий. Особое внимание уделяется вопросам корпоративных информационных систем и сетей, администрированию информационных систем и сетей, разработке и проектированию информационных систем и программных продуктов. Специфика программы заключается в подготовке профессионалов в области проектирования, разработки и сопровождения новых информационных технологий, внедрения ИТ-продуктов на современных предприятиях. Приобретаемые компетенции владение современными фундаментальными и прикладными методами, инструментальными средствами для автоматизации и информатизации решения задач различных классов; создание высокоэффективных программных продуктов способных конкурировать на рынке ИТ; организация и выполнение работ в профильных департаментах и отделах, как государственных, так и частных структур; разработка, внедрение и сопровождение программных продуктов и информационных систем; освоение новых языков программирования; изменение и адаптация программных продуктов на основе анализа рынка ИТ; владение методами и средствами разработки и оптимизации программ ЭВМ; владение прикладными методами и инструментальными средствами для решения задач автоматизации и информатизации, создания высокоэффективных программных продуктов способных конкурировать на рынке ИТ; организация и проведение научных исследований. Конкурентные преимущества высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав с привлечением ведущих исследователей и практиков отрасли, в том числе стран АТР; использование современных вычислительных методик и алгоритмов; участие в научно-исследовательских проектах по разработке программного обеспечения; наличие современной лабораторной и технологической базы для образовательного процесса и научных исследований; практикоориентированность. Примерный учебный план Философские проблемы науки и техники Методология научных исследований информационных процессов и систем Специальные главы математики Numerical research methods and modeling of physical processes (Численные методы исследования и моделирование физических процессов) Открытые информационные системы и сети ERP-системы Архитектура информационных сетей Системная инженерия Системный подход к... [-]

Магистратура - История и методология искусствознания/ Современные исследовательские и проектные технологии в искусствознании

Campus تمام وقت September 2017 روسیه Vladivostok

Программа направлена на подготовку магистров в области византийского искусства, межкультурной коммуникации, народного искусства и творчества, искусства Дальнего Востока и стран АТР, художественных инноваций в искусстве XX века. [+]

Общая информация о программе Программа направлена на подготовку магистров в области византийского искусства, межкультурной коммуникации, народного искусства и творчества, искусства Дальнего Востока и стран АТР, художественных инноваций в искусстве XX века. Приобретаемые компетенции проведение культурологических исследований; создание самостоятельных творческих проектов, с обоснованием бизнес-планирования разрабатываемого start-up, руководитель в сфере культуры и искусства. Конкурентные преимущества практико-ориентированное обучение на базе музеев, театров, архивов, картинных галерей, выставочных центров; гибкое сочетание исследовательского подхода в теоретическом, историческом обучении и практической подготовки по организации проектной искусствоведческой деятельности в современных условиях; возможность продолжения обучения в аспирантуре на базе ДВФУ по направлению «Теория и история искусства»; диссертационный совет по искусствоведению и культурологии. Область профессиональной деятельности и трудоустройство государственные органы охраны историко-культурного наследия; музеи; художественные галереи; художественные вузы и школы; научные и проектные отделы организаций искусства и туризма; исследовательские центры; средства массовой информации. Примерный учебный план Actual problems of the Art History Methodology (Актуальные проблемы методологии истории искусства) Междисциплинарные подходы в современной истории и теории искусства Проблемы изучения искусства Дальнего Востока Организация проектной искусствоведческой деятельности Организация конгрессно-выставочной деятельности Methodology of scientific research (Методология научных исследований) Направления и школы зарубежного искусствознания (историография) Направления и школы отечественного искусствознания (историография) Methodological problems of Early-Christian and Byzantine Art research (Методологические проблемы изучения раннехристианского и византийского искусства) Информационные технологии в исследованиях по истории искусства и образовании Методология изучения искусства России Научно-исследовательский семинар «Методология вашего исследования» Практикум проектной искусствоведческой деятельности Таможенные и правовые вопросы экспертизы ценностей Особенности сохранения, изучения и пропаганды художественного наследия в современных условиях Научно-исследовательская работа Минимальные требования к предыдущему образованию Степень бакалавра Вступительные... [-]

Магистратура - Ландшафтный дизайн

Campus تمام وقت September 2017 روسیه Vladivostok

Программа направлена на подготовку специалистов в области экологического проектирования. Сочетает фундаментальную подготовку в области устойчивого дизайна среды, ландшафтного дизайна, архитектуры, урбанистики, экологии, социологии и культуре, истории и теории архитектуры и дизайна; [+]

Общая информация о программе Программа направлена на подготовку специалистов в области экологического проектирования. Сочетает фундаментальную подготовку в области устойчивого дизайна среды, ландшафтного дизайна, архитектуры, урбанистики, экологии, социологии и культуре, истории и теории архитектуры и дизайна; а также навыков применения GIS/CAD-технологий, основ пространственного анализа среды, сбора и обработки информации, навыки 3D-визуализации и обработки графического и цифрового контента для своих проектов. В рамках программы предлагается ознакомление с процессами глобализации в сфере сохранения природной среды и их роли в международном масштабе. Приобретаемые компетенции навыки научно-исследовательской деятельности (планирование научного исследования, сбор информации и ее обработка, фиксирования и обобщения полученных результатов), и проектных работ; способность к внедрению в практику художественных идей, результатов научных исследований; навыки научной, исследовательской, творческой и педагогической деятельности; возможность разрабатывать комплексные решения ландшафтно-средовых пространств города и природоохранных зон; умение работать в междисциплинарных направлениях и проектах; выступать экспертами при оценке проектных решений, научно обосновывать выбор технологий методологий проектирования. Конкурентные преимущества высококвалифицированный преподавательский состав, включающий в себя известных зарубежных и российских профессоров и практиков отрасли ландшафтного дизайна, архитектуры, урбанистики, экологии, социологии и культуры; вариативный инновационный и индивидуальный подход к обучению; наличие двойного диплома: Seoul National University, Seoul, Korea; Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden; освоение уникального метода оценки преимуществ использования исторического городского ландшафта, разработанного ЮНЕСКО; возможность проводить научные исследования и практики совместно с ДВО РАН в Приморском крае; реализация научных изысканий в рамках научно-технической и лабораторной базы ДВФУ; изучение экологии острова Русский; работа в рамках проектов «Asian Cultural Landscape Association»; участие в грантовой активности ДВФУ и партнеров с возможностью публикации научных статей по... [-]

Магистратура - Мехатроника и робототехника

Campus تمام وقت September 2017 روسیه Vladivostok

Программа сочетает теоретическую и практическую подготовку в сфере робототехники и промышленной автоматики в различных отраслях экономики, автоматизации технологических процессов, систем планирования и управления предприятием, методов и способов компьютерного управления и автоматизации производственных, транспортных, диспетчерских и других систем. [+]

Общая информация о программе Программа сочетает теоретическую и практическую подготовку в сфере робототехники и промышленной автоматики в различных отраслях экономики, автоматизации технологических процессов, систем планирования и управления предприятием, методов и способов компьютерного управления и автоматизации производственных, транспортных, диспетчерских и других систем. Специфика программы заключается в подготовке в рамках научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности профессионалов в области мехатронных и робототехнических систем различного, в том числе и специального назначения. Приобретаемые компетенции составление математических моделей мехатронных и робототехнических систем, их подсистем, включая исполнительные, информационно-сенсорные и управляющие модули; использование программных пакетов различного назначения; разработка и проведение исследований экспериментальных макетов управляющих, информационных и исполнительных модулей мехатронных и робототехнических систем; разработка методик проведения и проведение экспериментов на действующих макетах и образцах мехатронных и робототехнических систем и их подсистем; организация и проведение научных исследований; обеспечение защиты прав на объектах интеллектуальной собственности; участие в разработке конструкторской и проектной документации мехатронных и робототехнических систем. Конкурентные преимущества высококвалифицированный преподавательский состав; наличие современной лабораторной и технологической базы для образовательного процесса и научных исследований; партнёрство с научно-исследовательскими институтами Российской академии наук; совместные научные исследования с университетами России (Москва, Санкт-Петербург, Омск, Красноярск), Европы (Германия, Австрия, Франция, Италия), Азиатско-Тихоокеанского региона (Южная Корея, Китай, Япония, Тайвань); партнёрство ведущими промышленными предприятиями Дальневосточного региона; членство в российских и международных научных и технических обществах; реализация обучения на базе научно-образовательного центра «Подводная робототехника»; участие в реализации научно-исследовательских проектов и апробации новых научных разработок; ДВФУ - ведущий университет России по подготовке специалистов и проведению научных исследований в области мехатроники, робототехники и автоматизации производства; постоянный участник и признанный мировой лидер международных студенческих... [-]

Магистратура - Разработка программно-информационных систем

Campus تمام وقت September 2017 روسیه Vladivostok

Программа сочетает фундаментальную теоретическую и практическую подготовку в области программной инженерии - современной научно-техническая области, интегрировавшей принципы математики и информатики с инженерными подходами. Программная инженерия, основываясь на математике и информационных технологиях (computing), занимается индустриальным производством высококачественных программных систем. [+]

Общая информация о программе Программа сочетает фундаментальную теоретическую и практическую подготовку в области программной инженерии - современной научно-техническая области, интегрировавшей принципы математики и информатики с инженерными подходами. Программная инженерия, основываясь на математике и информационных технологиях (computing), занимается индустриальным производством высококачественных программных систем. Целью программы является подготовка по профессиональной разработки программных систем в сфере индустриального производства программного обеспечения для информационно-вычислительных систем различного назначения. Программа охватывает все аспекты производства программного обеспечения с акцентом на научно-исследовательскую проектную деятельность. Приобретаемые компетенции использование методов промышленной разработки информационных систем; анализ тенденций развития прикладного и инструментального программного обеспечения, технологий индустриального производства программ; управления проектами по разработке программного продукта; построение моделей программных проектов и программных продуктов с использованием инструментальных средств компьютерного моделирования; проектирование и конструирование компонентов программного обеспечения; организация и реализация исследовательских проектов. Конкурентные преимущества высококвалифицированный преподавательский состав; наличие современной лабораторной и технологической базы для образовательного процесса и научных исследований; членство в международной программе академического партнерства «ORACLE Academy»; ориентация образовательного процесса на лучшие эталонные мировые практики; доступ к учебным курсам, разработанным крупнейшей ИТ-компанией «ORACLE»; возможность прохождения международной профессиональной сертификации по технологиям «ORACLE»; участие в научно-исследовательских проектах. Область профессиональной деятельности и трудоустройство Сфера профессиональной деятельности - индустриальное производство программного обеспечения для информационно-вычислительных систем различного назначения. Основные траектории трудоустройства выпускников программы - инженер-программист и системный аналитик. Примерный учебный план Философские проблемы естествознания Методология научных исследований в программной инженерии Методология программной инженерии Моделирование при проектировании информационных систем "Develop Rich Client Applications (Инженерия распределенных систем)" Методы анализа и обработки данных "Object-Oriented Programming and Design Patterns (Объектно-ориентированное проектирование)" Разработка формальных языков и языковых... [-]

Магистратура - Стратегическое управление коммуникациями в рекламе и связях с общественностью

Campus تمام وقت September 2017 روسیه Vladivostok

Программа сочетает общетеоретическую и практическую подготовку в сфере стратегического управления коммуникациями в рекламе и связях с общественностью. [+]

Общая информация о программе Программа сочетает общетеоретическую и практическую подготовку в сфере стратегического управления коммуникациями в рекламе и связях с общественностью. В рамках программы рассматриваются стратегические принципы управления современными информационными и рекламными коммуникациями, анализируется опыт и принципы проведения рекламных и информационных кампаний в странах АТР. Содержание программы акцентирует внимание на современной сфере массовых коммуникаций и медиа, рекламных рынках, а также тенденциях развития сферы коммерческих информационных коммуникаций. Программа направлена на формирование практических навыков оценки эффективности рекламных и информационных кампаний, а также использование инновационных ресурсов в рекламной и PR-деятельности. Приобретаемые компетенции навыки реализации научно-исследовательских проектов; представления о современных рекламных рынках; управление процессом создания рекламного и PR-продукта различных видов для разных целевых рынков и сфер; системное оценивание результатов деятельности на рекламных рынках; организация работы в сфере рекламы и связей с общественностью, включая менеджмент, руководящие и контролирующие функции; умение работать в крупных компаниях (включая международные и холдинговые), организуя и планируя деятельность по рекламному, маркетинговому и информационному сопровождению деятельности корпорации. Конкурентные преимущества высококвалифицированный преподавательский состав, включающий в себя известных теоретиков и практиков; наличие большой базы практик в ведущих организациях различного вида в регионе; изучение региональной специфики АТР и Дальнего Востока России; использование возможностей ДВФУ как междисциплинарной мультикультурной научной и образовательной площадки; возможность интеграции в международные проекты на Дальнем Востоке России – ТОРы, Свободный порт Владивосток. Область профессиональной деятельности и трудоустройство Выпускники программы обладают широкими карьерными возможностями, включая трудоустройство в крупные рекламные и PR-агентства, правительственные учреждения, холдинги, корпорации, политические партии, общественные организации, исследовательские и аналитические центры, средства массовой информации, включая соответствующие профильные структуры окружного, федерального и... [-]

Магистратура - Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий

Campus تمام وقت September 2017 روسیه Vladivostok

Программа сочетает теоретическую и практическую подготовку в сфере проектирования, монтажа, наладки и эксплуатации систем теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования зданий, сооружений и теплогенерирующих установок, инженерного обеспечения и оборудования строительных объектов, внедрения энергосберегающих и экологических технологий. [+]

Общая информация о программе Программа сочетает теоретическую и практическую подготовку в сфере проектирования, монтажа, наладки и эксплуатации систем теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования зданий, сооружений и теплогенерирующих установок, инженерного обеспечения и оборудования строительных объектов, внедрения энергосберегающих и экологических технологий. В рамках программы рассматриваются проблемы наукоёмких технологий; системного инженерного анализа, математического моделирования и научно-исследовательской деятельности. Приобретаемые компетенции проведение изысканий по оценке состояния природных и природно-техногенных объектов; определение исходных данных для проектирования, расчетного обоснования и мониторинга объектов; владение методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции; владение методами проектирования и мониторинга зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования; разработка эскизных, технических и рабочих проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования; владение методами проектирования инженерных систем зданий и сооружений, их конструктивных элементов, включая методики инженерных расчетов систем и профессиональных программ расчета. Конкурентные преимущества высококвалифицированный преподавательский состав; возможность участия в научно-исследовательских проектах; наличие современной лабораторной и технологической базы для образовательного процесса и научных исследований; интеграция образовательного и научного процессов с участием проектных научных организаций; партнерство с ведущими строительными и проектными организациями дальневосточного региона. Область профессиональной деятельности и трудоустройство Область профессиональной деятельности включает: проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг и реконструкция зданий и сооружений; инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а также транспортной инфраструктуры; инженерные изыскания для строительства; разработка машин, оборудования и технологий, необходимых для строительства и производства строительных материалов, изделий и конструкций; проведение научных исследований и образовательной деятельности.... [-]

Магистратура - Тьюторское сопровождение в образовании

Campus تمام وقت September 2017 روسیه Vladivostok

Программа дает представление о тьюторстве как необходимом ресурсе в создании инновационных образовательных сред, процессов, программ, проектов под задачи качественного непрерывного образования. Программа профессионально знакомит с тьюторством как эффективной практикой индивидуализации в открытом образовании, с сопровождением процесса освоения новой деятельности - основной функцией тьютора. [+]

Общая информация о программе Программа дает представление о тьюторстве как необходимом ресурсе в создании инновационных образовательных сред, процессов, программ, проектов под задачи качественного непрерывного образования. Программа профессионально знакомит с тьюторством как эффективной практикой индивидуализации в открытом образовании, с сопровождением процесса освоения новой деятельности - основной функцией тьютора. Приобретаемые компетенции готовность свободно работать в различных профессиональных средах в условиях неопределенности; способность проектировать открытую, избыточную, вариативную образовательную среду, тьюторские технологии для развития разнообразных практик в организации; способность формировать стратегию продолжения образования через построение индивидуальных образовательных программ; способность помочь разобраться субъекту инновационной деятельности во всем ее многоообразии в период насыщения рынка инновациями. Конкурентные преимущества высококвалифицированный преподавательский состав, прошедший специальную подготовку в области тьюторства и индивидуализации с участием федеральных экспертов - членов Межрегиональной тьюторской ассоциации; практическая подготовка на базе высших и средних учебных заведений; Область профессиональной деятельности и трудоустройство инновационные учреждения образования и социальной сферы; учреждения культуры; дошкольные, общеобразовательные организации, учреждениях среднего и высшего образования, дополнительного образования взрослых и детей; социально-реабилитационные центры; центры диагностики и консультирования; центры академической мобильности; центры развития тьюторских практик, повышения финансовой грамотности, проектно-учебных лабораториях и др. Примерный учебный план Методология научных исследований в образовании Управление гуманитарными системами в образовании Интеллектуальное воспитание участников образовательного процесса Психолого-педагогический практикум "Введение в педагогическую деятельность" Научно-исследовательский семинар «Актуальные проблемы современного отечественного и зарубежного образования» Методология научных исследований в образовании Проектирование и экспертиза образовательных систем Теоретические подходы в образовании и педагогике Психолого-педагогический практикум «Введение в педагогическую деятельность» Комплексная диагностика в педагогических исследованиях / Мониторинг результатов педагогического исследования Педагогические основания социального взаимодействия в образовании Современные образовательные и... [-]

Магистратура - Философия, политика и экономика

Campus تمام وقت September 2017 روسیه Vladivostok

Программа направлена на формирование компетенций, позволяющих вести исследования в междисциплинарной области социогуманитарного знания, осуществлять управление знаниями в междисциплинарных и интернациональный коллективах, проводить экспертизу комплексных социальных проектов. Отражает современные тенденции глобализирующегося мира, эпистемической революции в современной социальной науке, необходимость «глобального видения» (global vision), методологизации современного научного знания при решении политических и экономических проблем. [+]

Общая информация о программе Программа направлена на формирование компетенций, позволяющих вести исследования в междисциплинарной области социогуманитарного знания, осуществлять управление знаниями в междисциплинарных и интернациональный коллективах, проводить экспертизу комплексных социальных проектов. Отражает современные тенденции глобализирующегося мира, эпистемической революции в современной социальной науке, необходимость «глобального видения» (global vision), методологизации современного научного знания при решении политических и экономических проблем. Классическая программа в области социальных и гуманитарных наук, реализуется во многих известных университетах (Оксфорд, Лейденский университет, Гамбургский университет, Университет Йорка, Университет Западного Вашингтона). Приобретаемые компетенции способность работать в проектных междисциплинарных командах, в том числе в качестве руководителя; умение быстро осваивать новые предметные области, выявлять противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их решения; способность к разработке сценариев социальных процессов; владение методами научного исследования, способность формулировать цели научных исследований и проводить углубленную их разработку; возможность решения комплексных задач разработки и аналитического сопровождения реализации программ стратегического развития в культурной, политической и экономической сферах; проектирование и осуществлении практико-ориентированных политических и культурных проектов и программ, в том числе программ стратегического развития регионов с учетом интересов различных экономических и политических субъектов. Конкурентные преимущества междисциплинарность и интегративность (в рамках программы ведется подготовка «универсалистов» - данная программа не сужает профессиональный профиль, а расширяет его); привлекательна для бакалавров различных профилей социогуманитарной подготовки; подготовка аналитиков широкого профиля, способных к постановке и решению междисциплинарных задач. Область профессиональной деятельности и трудоустройство Программа готовит: экспертов для органов власти и негосударственных организаций, способных обеспечивать процесс подготовки и реализации стратегических решений и участвовать в политико-управленческой деятельности (органы государственной власти, муниципального управления, общественные организации и коммерческие структуры, многопрофильные институты современного... [-]

کارشناسی ارشد - دریایی و مهندسی سواحل

Campus تمام وقت September 2017 روسیه Vladivostok

دو سال کارشناسی ارشد برنامه علوم در سازه های دریایی و مهندسی ساحلی برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد برای حرفه ای ماهر در صنعت ساخت و ساز های دریایی و ساحلی طراحی شده است. این برنامه متشکل از اصول کلی و روش هایی که به دانش آموزان ابزارها برای رفع و حل چالش در سطح مهندسی پیشرفته، نه تنها در داخل منطقه را از تخصص. پروژه ها و مشکلات در این برنامه ها اغلب از صنعت دریایی گرفته شده است، و دانش آموزان دست آوردن تجربه ارزشمند به دلیل تماس نزدیک مدرسه با صنعت. [+]

استاد - سازه های دریایی و مهندسی ساحلی

دو سال کارشناسی ارشد برنامه علوم در سازه های دریایی و مهندسی ساحلی برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد برای حرفه ای ماهر در صنعت ساخت و ساز های دریایی و ساحلی طراحی شده است. این برنامه متشکل از اصول کلی و روش هایی که به دانش آموزان ابزارها برای رفع و حل چالش در سطح مهندسی پیشرفته، نه تنها در داخل منطقه را از تخصص. پروژه ها و مشکلات در این برنامه ها اغلب از صنعت دریایی گرفته شده است، و دانش آموزان دست آوردن تجربه ارزشمند به دلیل تماس نزدیک مدرسه با صنعت.... [-]


کارشناسی ارشد - روسیه در آسیا و اقیانوس آرام سیاست، اقتصاد، امنیت

Campus تمام وقت September 2017 روسیه Vladivostok

برنامه ماستری FEFU در روابط بین الملل، روسیه در آسیا و اقیانوس آرام: سیاست، اقتصاد، و امنیت است به زبان انگلیسی تدریس و با هدف هر دو دانش آموزان روسی و خارجی. این برنامه تکمیلی در روابط بین الملل است. از آن است که متقابل [+]

روسیه در آسیا و اقیانوس آرام سیاست، اقتصاد، امنیت

برنامه کارشناسی ارشد «روسیه در آسیا و اقیانوس آرام: - دانشکده مطالعات بین المللی منطقه ای و سیاست، اقتصاد، امنیت" است که توسط موسسه شرق FEFU نظارت می شود. از آن است که برنامه درسی میان رشته، ارائه دوره های در زمینه های مختلف، از جمله علوم سیاسی، اقتصاد سیاسی بین الملل، مطالعات امنیتی، مطالعات منطقه ای، مطالعات روسیه، حقوق، زبان و ارتباطات بین فرهنگی.... [-]


کارشناسی ارشد - مدیریت مهمان نوازی

Campus تمام وقت September 2017 روسیه Vladivostok

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد برنامه علوم در مدیریت مهمان نوازی خوبی آماده به قدم به موقعیت در سطح میانی مدیریت خدمات و مدیر آموزش متعدد هستند. دوره های هسته ای تسهیل تغییر پارادایم از تولید به خدمات و حرکت تمرکز را از ساختارهای سازمانی سنتی را به یک سازمان که در آن کارکنان باید توابع چند ارائه، گاهی اوقات به طور همزمان. این رویکرد چند منظوره راه جدیدی برای بررسی خدمات سازمان و بررسی مسائل مانند کار تیمی، تغییرات سازمانی، معیارهای عملکرد و مدیریت ارتباط با مشتری فراهم می کند. آموزش همه رشته است که منحصرا به زبان انگلیسی انجام [+]

مدیریت مهمان نوازی

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد برنامه علوم در مدیریت مهمان نوازی خوبی آماده به قدم به موقعیت در سطح میانی مدیریت خدمات و مدیر آموزش متعدد هستند. دوره های هسته ای تسهیل تغییر پارادایم از تولید به خدمات و حرکت تمرکز را از ساختارهای سازمانی سنتی را به یک سازمان که در آن کارکنان باید توابع چند ارائه، گاهی اوقات به طور همزمان. این رویکرد چند منظوره راه جدیدی برای بررسی خدمات سازمان و بررسی مسائل مانند کار تیمی، تغییرات سازمانی، معیارهای عملکرد و مدیریت ارتباط با مشتری فراهم می کند. آموزش همه رشته است که منحصرا به زبان انگلیسی انجام شده است.... [-]


کارشناسی ارشد - مدیریت پروژه

Campus تمام وقت September 2017 روسیه Vladivostok

کارشناسی ارشد علوم در مدیریت پروژه صلاحیت حرفه ای است، ارائه دانش آموزان با یک پلت فرم های آموزشی برای یک حرفه ای در مدیریت پروژه است. در حالی که ساختمان مهارت ها، ابزارها، و تکنیک مورد نیاز برای نظارت و ردیابی هزینه های پروژه و زمان برنامه، دانش آموزان توسعه توانایی مدیریت منابع پروژه و مهارت های ارتباطی لازم برای تکمیل موفقیت آمیز یک پروژه است. استاد علوم در مدیریت پروژه (MSPMP) بنابراین ایده آل برای حرفه ای ها که می خواهند به منظور افزایش توانایی خود را برای اجرای پروژه های پیچیده، ایجاد انگیزه در مردم، و دستیابی به نتایج مقرون به صرفه است. همه آموزش است که منحصرا به زبان انگلیسی انجام شده است. [+]

مدیریت پروژه

کارشناسی ارشد علوم در مدیریت پروژه صلاحیت حرفه ای است، ارائه دانش آموزان با یک پلت فرم های آموزشی برای یک حرفه ای در مدیریت پروژه است. در حالی که ساختمان مهارت ها، ابزارها، و تکنیک مورد نیاز برای نظارت و ردیابی هزینه های پروژه و زمان برنامه، دانش آموزان توسعه توانایی مدیریت منابع پروژه و مهارت های ارتباطی لازم برای تکمیل موفقیت آمیز یک پروژه است. استاد علوم در مدیریت پروژه (MSPMP) بنابراین ایده آل برای حرفه ای ها که می خواهند به منظور افزایش توانایی خود را برای اجرای پروژه های پیچیده، ایجاد انگیزه در مردم، و دستیابی به نتایج مقرون به صرفه است. همه آموزش است که منحصرا به زبان انگلیسی انجام شده است. ... [-]


ویدئو ها

Far Eastern Federal University

تماس
آدرس محل سکونت
Far Eastern Federal University
Suhanova st. 8

Vladivostok, RU