Far Eastern Federal University

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

دوستان عزیز، ما هیجان زده به شما خوش آمد می گوییم در وب سایت دانشگاه فدرالی خاور دور، یکی از دانشگاه فدرال پیشرو روسیه هستند.

FEFU حامل سنت های روسیه کلاسیک فرهنگ، علم و آموزش و پرورش است. دور دانشگاه فدرال شرقی ریشه های خود را در سال 1899 در زمانی که موسسه شرق در Vladivostok تاسیس شد.

امروز FEFU تنها دانشگاه کلاسیک در شرق روسیه است. در شامل مدارس با نسل قدیمی سنت ها و زمینه های تحقیقاتی که هسته اصلی پایگاه معنوی ما را تشکیل میدهند.

یکی از مزایای FEFU است موقعیت جغرافیایی آن در مرکز منطقه آسیا و اقیانوسیه، که در حال حاضر یکی از بخش های بسیاری به صورت پویا در حال توسعه جهان است. این مکان قطب دوم از یک تمدن جهان، که شامل شهرستان های پیشرو در جهان، از جمله چین، ایالات متحده، ژاپن، هند و بسیاری از شهرستانها شهری مشهور جهان، از جمله سنگاپور، هنگ کنگ، سیدنی و سئول است.

به عنوان یک لینک و یا یک پل فرهنگی بین روسیه و این بخش از جهان یکی از اهداف اصلی FEFU باقی مانده است. به همین دلیل دانشگاه ما نه تنها یک مسیر به آینده حرفه ای خود، بلکه یک جاده به آینده کل کشور، که در آن همه با انگیزه، کوشا و با استعداد جوانان مکان حق خود را پیدا است!

ما مطمئن هستیم که از طریق ترکیب تلاش ما ما باید قادر به دستیابی به اهداف مشترک ما باشد.

به FEFU خوش آمدید!

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی

از دوره های ارشد بازدید کنید » بازدید کنید کارشناسی ارشد - HealthcareStudies » بازدید کنید دوره های یک ساله EMBA » بازدید کنید LLM »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

کارشناسی ارشد

Master - Russian business and investment law

Campus پاره وقت September 2018 روسیه Vladivostok

Topicality of presented program is defined by recent raise in investing and financial activity performed by corporations of China, South Korea and other Asia-Pacific countries on the markets of Russian Federation and more specifically Russian Far East. In that case we continue to observe growing necessity in widening of Russian legal knowledge among business environment of interested partners. We assume that our considerable role in legal education and research of legal matters may be of invaluable use for foreign partners’ better understanding of Russian private law regulations, comparative legal analysis and both legal and business practice in Russia. [+]

Topicality of presented program is defined by recent raise in investing and financial activity performed by corporations of China, South Korea and other Asia-Pacific countries on the markets of Russian Federation and more specifically Russian Far East. In that case we continue to observe growing necessity in widening of Russian legal knowledge among business environment of interested partners. We assume that our considerable role in legal education and research of legal matters may be of invaluable use for foreign partners’ better understanding of Russian private law regulations, comparative legal analysis and both legal and business practice in Russia.

Program goals

LLM program “Russian business and investment law” (RBIL) designed for training of high-class lawyers employed in companies and organizations performing international business activities and transactions with Russian partners. Structure of program includes general courses on basics of Russian legal system and its specific measurements from one side, and peculiar courses enclosed on legal and business practice in Russian Far East.... [-]


Магистратура - Инновационные технологии в системах транспорта и хранения углеводородного сырья

Campus تمام وقت September 2018 روسیه Vladivostok

Программа сочетает теоретическую и практическую подготовку высококвалифицированных кадров в сфере проектных, аналитических и организационно-управленческих работ, направленных на внедрение инновационных технологий на объектах нефтегазового комплекса, связанных с добычей углеводородов в шельфовой зоне и транспортом сырья. [+]

Общая информация о программе

Программа сочетает теоретическую и практическую подготовку высококвалифицированных кадров в сфере проектных, аналитических и организационно-управленческих работ, направленных на внедрение инновационных технологий на объектах нефтегазового комплекса, связанных с добычей углеводородов в шельфовой зоне и транспортом сырья.

Приобретаемые компетенции организация и проведение аналитических, имитационных и экспериментальных исследований; использование профессиональных программных комплексов в области математического моделирования технологических процессов и объектов, автоматизированные системы проектирования; владение и совершенствование методик эксплуатации и технологий обслуживания оборудования; конструирование и разработка новых инновационных технологических процессов и оборудования нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа; разработка проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом производстве. Конкурентные преимущества высококвалифицированный преподавательский состав, имеющий опыт реализации производственных проектов; практико-ориентированное обучение с привлечением действующих руководителей и сотрудников профильных предприятий; участие в реализации научно-исследовательских проектов; наличие современной лабораторной и технологической базы для образовательного процесса и научных исследований; партнёрство с научно-исследовательскими институтами Сибирского и Дальневосточного отделений Российской академии наук; партнёрство ведущими проектными организациями, промышленными предприятиями и корпорациями России и Дальневосточного региона (ОАО «Транснефть», ОАО «Газпром» и др.); совместные научные исследования с зарубежными партнерами в области создания моделей взаимодействия стран АТР в рамках нефтегазовой отрасли и ресурсосберегающей экономики (Япония), оптимизации схем транспорта (Южная Корея), экологического мониторинга (Республика Вьетнам, BMT Cordah Ltd), разработки новейших технологий и схем газоснабжения и газотранспорта (Республика Вьетнам). Область профессиональной деятельности и трудоустройство ... [-]

Магистратура - Информационные системы и технологии в образовании, науке и промышленности

Campus تمام وقت September 2018 روسیه Vladivostok

Программа сочетает фундаментальную теоретическую и практическую подготовку в области информационных систем и технологий. Особое внимание уделяется вопросам корпоративных информационных систем и сетей, администрированию информационных систем и сетей, разработке и проектированию информационных систем и программных продуктов. [+]

Общая информация о программе

Программа сочетает фундаментальную теоретическую и практическую подготовку в области информационных систем и технологий. Особое внимание уделяется вопросам корпоративных информационных систем и сетей, администрированию информационных систем и сетей, разработке и проектированию информационных систем и программных продуктов.

Специфика программы заключается в подготовке профессионалов в области проектирования, разработки и сопровождения новых информационных технологий, внедрения ИТ-продуктов на современных предприятиях.... [-]


Магистратура - История и методология искусствознания/ Современные исследовательские и проектные технологии в искусствознании

Campus تمام وقت September 2018 روسیه Vladivostok

Программа направлена на подготовку магистров в области византийского искусства, межкультурной коммуникации, народного искусства и творчества, искусства Дальнего Востока и стран АТР, художественных инноваций в искусстве XX века. [+]

Общая информация о программе

Программа направлена на подготовку магистров в области византийского искусства, межкультурной коммуникации, народного искусства и творчества, искусства Дальнего Востока и стран АТР, художественных инноваций в искусстве XX века.

Приобретаемые компетенции проведение культурологических исследований; создание самостоятельных творческих проектов, с обоснованием бизнес-планирования разрабатываемого start-up, руководитель в сфере культуры и искусства. Конкурентные преимущества практико-ориентированное обучение на базе музеев, театров, архивов, картинных галерей, выставочных центров; гибкое сочетание исследовательского подхода в теоретическом, историческом обучении и практической подготовки по организации проектной искусствоведческой деятельности в современных условиях; возможность продолжения обучения в аспирантуре на базе ДВФУ по направлению «Теория и история искусства»; диссертационный совет по искусствоведению и культурологии. Область профессиональной деятельности и трудоустройство государственные органы охраны историко-культурного наследия; музеи; художественные галереи; художественные вузы и школы; научные и проектные отделы организаций искусства и туризма; исследовательские центры; средства массовой информации. Примерный учебный план Actual problems of the Art History Methodology (Актуальные проблемы методологии истории искусства) Междисциплинарные подходы в современной истории и теории искусства Проблемы изучения искусства Дальнего Востока Организация проектной искусствоведческой деятельности Организация конгрессно-выставочной деятельности Methodology of scientific research (Методология научных исследований) Направления и школы зарубежного искусствознания (историография) Направления и школы отечественного искусствознания (историография) Methodological problems of Early-Christian and Byzantine Art research (Методологические проблемы изучения раннехристианского и византийского искусства) Информационные технологии в исследованиях по истории искусства и образовании Методология изучения искусства России Научно-исследовательский семинар «Методология вашего исследования» Практикум проектной искусствоведческой деятельности Таможенные и правовые вопросы экспертизы ценностей Особенности сохранения, изучения и пропаганды художественного наследия в современных условиях Научно-исследовательская работа Минимальные требования к предыдущему образованию ... [-]

Магистратура - Ландшафтный дизайн

Campus تمام وقت September 2018 روسیه Vladivostok

Программа направлена на подготовку специалистов в области экологического проектирования. Сочетает фундаментальную подготовку в области устойчивого дизайна среды, ландшафтного дизайна, архитектуры, урбанистики, экологии, социологии и культуре, истории и теории архитектуры и дизайна; [+]

Общая информация о программе

Программа направлена на подготовку специалистов в области экологического проектирования. Сочетает фундаментальную подготовку в области устойчивого дизайна среды, ландшафтного дизайна, архитектуры, урбанистики, экологии, социологии и культуре, истории и теории архитектуры и дизайна; а также навыков применения GIS/CAD-технологий, основ пространственного анализа среды, сбора и обработки информации, навыки 3D-визуализации и обработки графического и цифрового контента для своих проектов.... [-]


Магистратура - Мехатроника и робототехника

Campus تمام وقت September 2018 روسیه Vladivostok

Программа сочетает теоретическую и практическую подготовку в сфере робототехники и промышленной автоматики в различных отраслях экономики, автоматизации технологических процессов, систем планирования и управления предприятием, методов и способов компьютерного управления и автоматизации производственных, транспортных, диспетчерских и других систем. [+]

Общая информация о программе

Программа сочетает теоретическую и практическую подготовку в сфере робототехники и промышленной автоматики в различных отраслях экономики, автоматизации технологических процессов, систем планирования и управления предприятием, методов и способов компьютерного управления и автоматизации производственных, транспортных, диспетчерских и других систем.... [-]


Магистратура - Разработка программно-информационных систем

Campus تمام وقت September 2018 روسیه Vladivostok

Программа сочетает фундаментальную теоретическую и практическую подготовку в области программной инженерии - современной научно-техническая области, интегрировавшей принципы математики и информатики с инженерными подходами. Программная инженерия, основываясь на математике и информационных технологиях (computing), занимается индустриальным производством высококачественных программных систем. [+]

Общая информация о программе

Программа сочетает фундаментальную теоретическую и практическую подготовку в области программной инженерии - современной научно-техническая области, интегрировавшей принципы математики и информатики с инженерными подходами. Программная инженерия, основываясь на математике и информационных технологиях (computing), занимается индустриальным производством высококачественных программных систем.... [-]


Магистратура - Стратегическое управление коммуникациями в рекламе и связях с общественностью

Campus تمام وقت September 2018 روسیه Vladivostok

Программа сочетает общетеоретическую и практическую подготовку в сфере стратегического управления коммуникациями в рекламе и связях с общественностью. [+]

Общая информация о программе

Программа сочетает общетеоретическую и практическую подготовку в сфере стратегического управления коммуникациями в рекламе и связях с общественностью.

В рамках программы рассматриваются стратегические принципы управления современными информационными и рекламными коммуникациями, анализируется опыт и принципы проведения рекламных и информационных кампаний в странах АТР.... [-]


Магистратура - Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий

Campus تمام وقت September 2018 روسیه Vladivostok

Программа сочетает теоретическую и практическую подготовку в сфере проектирования, монтажа, наладки и эксплуатации систем теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования зданий, сооружений и теплогенерирующих установок, инженерного обеспечения и оборудования строительных объектов, внедрения энергосберегающих и экологических технологий. [+]

Общая информация о программе

Программа сочетает теоретическую и практическую подготовку в сфере проектирования, монтажа, наладки и эксплуатации систем теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования зданий, сооружений и теплогенерирующих установок, инженерного обеспечения и оборудования строительных объектов, внедрения энергосберегающих и экологических технологий.

... [-]

Магистратура - Тьюторское сопровождение в образовании

Campus تمام وقت September 2018 روسیه Vladivostok

Программа дает представление о тьюторстве как необходимом ресурсе в создании инновационных образовательных сред, процессов, программ, проектов под задачи качественного непрерывного образования. Программа профессионально знакомит с тьюторством как эффективной практикой индивидуализации в открытом образовании, с сопровождением процесса освоения новой деятельности - основной функцией тьютора. [+]

Общая информация о программе

Программа дает представление о тьюторстве как необходимом ресурсе в создании инновационных образовательных сред, процессов, программ, проектов под задачи качественного непрерывного образования.

Программа профессионально знакомит с тьюторством как эффективной практикой индивидуализации в открытом образовании, с сопровождением процесса освоения новой деятельности - основной функцией тьютора.... [-]


Магистратура - Философия, политика и экономика

Campus تمام وقت September 2018 روسیه Vladivostok

Программа направлена на формирование компетенций, позволяющих вести исследования в междисциплинарной области социогуманитарного знания, осуществлять управление знаниями в междисциплинарных и интернациональный коллективах, проводить экспертизу комплексных социальных проектов. Отражает современные тенденции глобализирующегося мира, эпистемической революции в современной социальной науке, необходимость «глобального видения» (global vision), методологизации современного научного знания при решении политических и экономических проблем. [+]

Общая информация о программе

Программа направлена на формирование компетенций, позволяющих вести исследования в междисциплинарной области социогуманитарного знания, осуществлять управление знаниями в междисциплинарных и интернациональный коллективах, проводить экспертизу комплексных социальных проектов. Отражает современные тенденции глобализирующегося мира, эпистемической революции в современной социальной науке, необходимость «глобального видения» (global vision), методологизации современного научного знания при решении политических и экономических проблем.... [-]


کارشناسی ارشد - دریایی و مهندسی سواحل

Campus تمام وقت September 2018 روسیه Vladivostok

دو سال کارشناسی ارشد برنامه علوم در سازه های دریایی و مهندسی ساحلی برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد برای حرفه ای ماهر در صنعت ساخت و ساز های دریایی و ساحلی طراحی شده است. این برنامه متشکل از اصول کلی و روش هایی که به دانش آموزان ابزارها برای رفع و حل چالش در سطح مهندسی پیشرفته، نه تنها در داخل منطقه را از تخصص. پروژه ها و مشکلات در این برنامه ها اغلب از صنعت دریایی گرفته شده است، و دانش آموزان دست آوردن تجربه ارزشمند به دلیل تماس نزدیک مدرسه با صنعت. [+]

استاد - سازه های دریایی و مهندسی ساحلی

دو سال کارشناسی ارشد برنامه علوم در سازه های دریایی و مهندسی ساحلی برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد برای حرفه ای ماهر در صنعت ساخت و ساز های دریایی و ساحلی طراحی شده است. این برنامه متشکل از اصول کلی و روش هایی که به دانش آموزان ابزارها برای رفع و حل چالش در سطح مهندسی پیشرفته، نه تنها در داخل منطقه را از تخصص. پروژه ها و مشکلات در این برنامه ها اغلب از صنعت دریایی گرفته شده است، و دانش آموزان دست آوردن تجربه ارزشمند به دلیل تماس نزدیک مدرسه با صنعت.... [-]


کارشناسی ارشد - روسیه در آسیا و اقیانوس آرام سیاست، اقتصاد، امنیت

Campus تمام وقت September 2018 روسیه Vladivostok

برنامه ماستری FEFU در روابط بین الملل، روسیه در آسیا و اقیانوس آرام: سیاست، اقتصاد، و امنیت است به زبان انگلیسی تدریس و با هدف هر دو دانش آموزان روسی و خارجی. این برنامه تکمیلی در روابط بین الملل است. از آن است که متقابل [+]

روسیه در آسیا و اقیانوس آرام سیاست، اقتصاد، امنیت

برنامه کارشناسی ارشد «روسیه در آسیا و اقیانوس آرام: - دانشکده مطالعات بین المللی منطقه ای و سیاست، اقتصاد، امنیت" است که توسط موسسه شرق FEFU نظارت می شود. از آن است که برنامه درسی میان رشته، ارائه دوره های در زمینه های مختلف، از جمله علوم سیاسی، اقتصاد سیاسی بین الملل، مطالعات امنیتی، مطالعات منطقه ای، مطالعات روسیه، حقوق، زبان و ارتباطات بین فرهنگی.... [-]


کارشناسی ارشد - مدیریت مهمان نوازی

Campus تمام وقت September 2018 روسیه Vladivostok

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد برنامه علوم در مدیریت مهمان نوازی خوبی آماده به قدم به موقعیت در سطح میانی مدیریت خدمات و مدیر آموزش متعدد هستند. دوره های هسته ای تسهیل تغییر پارادایم از تولید به خدمات و حرکت تمرکز را از ساختارهای سازمانی سنتی را به یک سازمان که در آن کارکنان باید توابع چند ارائه، گاهی اوقات به طور همزمان. این رویکرد چند منظوره راه جدیدی برای بررسی خدمات سازمان و بررسی مسائل مانند کار تیمی، تغییرات سازمانی، معیارهای عملکرد و مدیریت ارتباط با مشتری فراهم می کند. آموزش همه رشته است که منحصرا به زبان انگلیسی انجام [+]

مدیریت مهمان نوازی

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد برنامه علوم در مدیریت مهمان نوازی خوبی آماده به قدم به موقعیت در سطح میانی مدیریت خدمات و مدیر آموزش متعدد هستند. دوره های هسته ای تسهیل تغییر پارادایم از تولید به خدمات و حرکت تمرکز را از ساختارهای سازمانی سنتی را به یک سازمان که در آن کارکنان باید توابع چند ارائه، گاهی اوقات به طور همزمان. این رویکرد چند منظوره راه جدیدی برای بررسی خدمات سازمان و بررسی مسائل مانند کار تیمی، تغییرات سازمانی، معیارهای عملکرد و مدیریت ارتباط با مشتری فراهم می کند. آموزش همه رشته است که منحصرا به زبان انگلیسی انجام شده است.... [-]


کارشناسی ارشد - مدیریت پروژه

Campus تمام وقت September 2018 روسیه Vladivostok

کارشناسی ارشد علوم در مدیریت پروژه صلاحیت حرفه ای است، ارائه دانش آموزان با یک پلت فرم های آموزشی برای یک حرفه ای در مدیریت پروژه است. در حالی که ساختمان مهارت ها، ابزارها، و تکنیک مورد نیاز برای نظارت و ردیابی هزینه های پروژه و زمان برنامه، دانش آموزان توسعه توانایی مدیریت منابع پروژه و مهارت های ارتباطی لازم برای تکمیل موفقیت آمیز یک پروژه است. استاد علوم در مدیریت پروژه (MSPMP) بنابراین ایده آل برای حرفه ای ها که می خواهند به منظور افزایش توانایی خود را برای اجرای پروژه های پیچیده، ایجاد انگیزه در مردم، و دستیابی به نتایج مقرون به صرفه است. همه آموزش است که منحصرا به زبان انگلیسی انجام شده است. [+]

مدیریت پروژه

کارشناسی ارشد علوم در مدیریت پروژه صلاحیت حرفه ای است، ارائه دانش آموزان با یک پلت فرم های آموزشی برای یک حرفه ای در مدیریت پروژه است. در حالی که ساختمان مهارت ها، ابزارها، و تکنیک مورد نیاز برای نظارت و ردیابی هزینه های پروژه و زمان برنامه، دانش آموزان توسعه توانایی مدیریت منابع پروژه و مهارت های ارتباطی لازم برای تکمیل موفقیت آمیز یک پروژه است. استاد علوم در مدیریت پروژه (MSPMP) بنابراین ایده آل برای حرفه ای ها که می خواهند به منظور افزایش توانایی خود را برای اجرای پروژه های پیچیده، ایجاد انگیزه در مردم، و دستیابی به نتایج مقرون به صرفه است. همه آموزش است که منحصرا به زبان انگلیسی انجام شده است. ... [-]


ویدئو ها

Far Eastern Federal University