Aarhus University

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

Aarhus University

AU

هدف این دانشگاه مشارکت در حل چالش های پیچیده جهانی با جهان است. بنابراین ، این دانشگاه در تلاش است تا سطح بالایی از معیارهای دانشگاهی پژوهشگران خود را با همکاری در مرزهای انضباطی تلفیق کند تا تحقیقات را به روشهای جدید تلفیق کند.

مکان ها

ارحوس

Address
Aarhus University
Nordre Ringgade 1

8000 ارحوس, دانمارک

برنامه ها

کارشناسی ارشد(MSc)