Palacky University

مکان ها

اولوموک

Palacký University Olomouc

Address
Palacký University Olomouc
Křížkovského 8


771 47 اولوموک, منطقه اولوموک, جمهوری چک
وب سایت
تلفن
+420 585 631 111

گالری

این فرم را تکمیل کنید، سپس تیم پذیرش دانشگاه به شما پاسخ خواهد داد.