Anglo-American University

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

پردیس دانشگاهی

اعتباربخشی WSCUC

مکان ها

پراگ

Anglo-American University

Address
Anglo-American University, Letenská 5
118 00 پراگ, پراگ, جمهوری چک
تلفن
+420 257 530 202