توضیحات رسمی را مطالعه کنید

ما مجموعه ای از به دربیمارستان موسیقی یک برش بالاتر از همه سایر ارائه دهندگان آموزش تولید موسیقی ... مانند برخی از ما بهترین کیت، مانند دیگران ما از بهترین آموزگار ... اما آنچه ما از هم جدا نگرش ما است ... نگرش رفتن اضافی مایل. این بدان معنی است که شما دست در بیشتر گرفتن زمان از هر مرکز آموزش های دیگر، به این معنی ما با خلوص مراقبت کارکنان، به این معنی که شما مانند یک حرفه ای صنعت از یک روز درمان ... بیشتر از همه، به این معنی شما تجربه شگفت انگیز ترین داشته باشد. نگرش از DBS 'می تواند دشوار به توضیح ... اما ما به شما تضمین آن را دوست دارم.

برنامه‌های آموزش داده شده در:
  • انگلیسی