Vernon Community College

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

ورنون کالج ارائه دوره های آموزش با کیفیت و معتقد به استانداردهای بالای آموزش و یادگیری. ورنون کالج کالج نوآورانه، متهور و جلو، به دنبال که در آن معلمان ما پرشور در مورد یادگیری و کاملا به موفقیت شما متعهد می باشد. ما برای استانداردهای بالای ما را از پشتیبانی برای دانش آموزان،، ستایش شد برای کیفیت تدریس ما و برای تعهد ما به برابری فرصت در میان بسیاری از جنبه های دیگر کار ما است. دانشگاه کالج یک محیط امن و مراقبت که در آن ما ترویج فرهنگ شمول، احترام و رفتار مثبت و یک حس قوی از جامعه فراهم می کند. این است که با هدایت موثر و پشتیبانی برای زبان آموزان در سراسر بیمه شود. ما همچنین به کمک و حمایت از جامعه و کار محلی ما از نزدیک با سازمان های جامعه و کسب و کار برای بهبود زندگی مردم ساکن در ناتینگهام و مناطق اطراف آن متعهد است.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی

بازدید کنید Certificates » بازدید کنید Courses »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید: