Uptodate Fashion Academy

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

Uptodate Fashion Academy - علاوه بر اینکه اولین آکادمی بین المللی برای ارائه مسیرهای واجد شرایط، نوآورانه و شکل دهنده ارزش بدون قید و شرط است، این جایی است که مد

Uptodate Fashion Academy رهبر جهان مطالعات مد و زیبایی است. بر خلاقیت، حرفه ای بودن و تحقیق روند، متکی است. Uptodate Fashion Academy افتخار قلب MIlan، مد پایتخت جهان است ، تاسیس در سال 2001 با یک ماموریت ارائه بالاترین سطح دانش و آموزش روند برای هدایت حرفه ای در حال ظهور در جهان مد و زیبایی.

روش و چشم انداز

تنظیم کننده روند - در مد، زیبایی، طراحی و سبک - با جریانهای غالب روبرو است، اما هدف خود را که برای این روند پیش از این جریانها جذاب است، جذاب می کند.

گواهینامه ها

گواهی کیفیت ISO 9001/2000

مکان ها