University of Cagliari

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

تاسیس در سال 1606، در دانشگاه کالیاری یک دانشگاه دولتی اختصاص داده شده به ارائه آموزش عمومی جامع و منحصر به فرد، برش تحقیقات و برنامه های آموزش چند نظم و انضباط برای جامعه دانشجویی است.

این سه عنصر اساسی و در هم تنیده در پایه های ماموریت ما که دانش آموزان ما با نشاط فکری که وعده داده می شود بزرگترین قدرت دانشگاه ما ارائه می باشد.

بنابراین، دانشگاه کالیاری به هدایت و با ترویج خدمت جامعه دانشجویی و پیشبرد دانش خود را، در حالی که در همان زمان ساخت و ساز در و یادگیری از تجارب گذشته متعهد است.

آموزش با کیفیت بالا از اهمیت اساسی به دانشگاه ما. با 6 دانشکده خود، 39 در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و 40 35 برنامه های کارشناسی ارشد، دانشگاه ماموریت اصلی کالیاری است که به ارائه دانش آموزان خود را با یک سیستم آموزش و پرورش با کیفیت بالا که بهتر است آنها را برای یک جامعه به طور فزاینده جهانی آماده خواهد شد.

با حدود 400 توافقنامه های بین المللی، دانشگاه ما، همراه با دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را، به طور فعال طول می کشد در یک فرایند آموزشی که متحد فرهنگ محلی ما با اروپا و سایر نقاط جهان است.

برنامه های تحقیق و بورس تحصیلی در دانشگاه سیستم آموزش و پرورش کالیاری و به گسترش و یا درک ما از جهان مهم است. دانشگاه ما به طور فعال استقبال و ترویج تعمیق فکری و پشتیبانی دانشکده ها و دانش آموزان ما در پیشبرد دانش و دستیابی به ایده های جدید.

دانشگاه کالیاری به اشتراک گذاری نتایج حاصل از پژوهش و توسعه آن در دانش و به بهبود زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فکری از کالیاری و منطقه ساردینیا متعهد است.

با تشکر از استثنایی بدن دانش آموز، دانشکده ها، کارکنان و مدیران دانشگاه ما قادر به انجام ماموریت موفقیت تحصیلی است. آن را به افراد مستعد از پیشینه و ارزش باز است و آن مجموعه را به یک instittution بر اساس شایستگی است که پشتیبانی از پرس و جو باز، به عنوان جوشکاری به مثابه انصاف، مراقبت و تعالی در تمام تلاش.

دانشگاه کالیاری و ساختار حال حاضر

در حال حاضر دانشگاه کالیاری است دانشکده های زیر است:

  • دانشکده زیست شناسی و داروسازی
  • دانشکده مهندسی و معماری
  • دانشکده پزشکی و جراحی
  • دانشکده علوم
  • دانشکده علوم اقتصادی، علوم سیاسی و قانون
  • دانشکده علوم انسانی

دانشگاه Caglari دانشگاه دولتی عمومی است و در مورد 31102 دانش آموز ثبت نام، بیش از 1،000 کارکنان آموزش و بیش از 1،000 حرفه ای در کارکنان فنی-اداری.

علاوه بر این، سالانه حدود 200 استاد دانشگاه کالیاری بازدید از به دست می آید.

در حال حاضر دانشگاه کالیاری یکی از بزرگترین شرکت در منطقه ساردینیا، به لطف سیاست بین المللی خود، مطالعات و توافق های متعدد آن با دانشگاه های معتبر در اروپا و سراسر جهان است. مزایای تحصیل در دانشگاه از کالیاری هستند برتری خود را دانشگاهی، برنامه های نوآورانه خود، فرصت ارز آن، امکانات خود را (شامل تمام سطوح و انواع امکانات ورزشی) محل آن در ساحل زیبا و ساردنی هزینه های پایین زندگی.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • ایتالیایی

از دوره های ارشد بازدید کنید »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

کارشناسی ارشد

Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell'Arte

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Cagliari

I laureati potranno svolgere attività professionali a livelli di elevata competenza presso Musei, Soprintendenze, Biblioteche specializzate in Archeologia e Storia dell'arte, Enti locali e Istituti vari, impegnati nel campo della ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-artistico... [+]

I laureati potranno svolgere attività professionali a livelli di elevata competenza presso Musei, Soprintendenze, Biblioteche specializzate in Archeologia e Storia dell'arte, Enti locali e Istituti vari, impegnati nel campo della ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-artistico. Caratteristiche prova finale La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consisterà nell'esposizione di un elaborato scritto, su un argomento inedito da concordare con uno dei docenti del corso. L'elaborato dovrà avere un carattere contributivo e non compilativo e dovrà avere un'estensione superiore a 50 cartelle di 2000 battute. Attraverso la discussione il candidato sarà in grado di dimostrare il livello specialistico di conoscenze e competenze acquisito nella singola disciplina e nell'ambito disciplinare di riferimento, con attenzione anche agli ambiti correlati. Conoscenze richieste per l'accesso Per l'accesso al Corso di laurea è richiesta una preparazione iniziale consistente nel possesso di conoscenze di base nel campo dell'archeologia, della storia dell'arte, della storia, della legislazione dei Beni culturali e delle competenze informatiche di base, già acquisite prima della verifica della preparazione individuale, preferibilmente attraverso un corso di laurea triennale in Beni culturali. In particolare lo studente dovrà aver maturato almeno 12 cfu nell'ambito delle discipline storiche; almeno 12 cfu nell'ambito delle Civiltà antiche e medievali; almeno 60 cfu nell'ambito delle discipline relative ai Beni storico archeologici e artistici, archivistici e librari, demoetnoantropologici e ambientali; almeno 6 cfu nell'ambito della Legislazione e gestione dei Beni culturali. Per la verifica è previsto un test di quiz a risposta multipla secondo modalità che saranno definite... [-]

Laurea Magistrale in Bio-Ecologia Marina

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Cagliari

Il corso di Laurea Magistrale in Bio-Ecologia Marina è volto a completare le conoscenze di base, acquisite attraverso la laurea di primo livello in Biologia. In particolare, il corso di LM ha l'obiettivo di assicurare allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione nel campo dell'ambiente nella sua complessità, con particolare attenzione... [+]

Caratteristiche prova finale. La prova finale consiste nella discussione, in seduta pubblica, di una tesi a carattere esclusivamente sperimentale, che apporti un contributo originale, elaborata sotto la guida di un relatore, la dissertazione potrà essere scritta in lingua italiana o inglese. L'attività sperimentale contribuisce alla formazione del biologo con impostazione marina completando le conoscenze acquisite durante il corso degli studi con la finalità di sviluppare autonomia nella ricerca, capacità critica nell'analisi e nella valutazione dei dati sperimentali, nonché abilità nelle pratiche sperimentali relative alla ricerca biologica applicata al mare, alle sue risorse e alla conservazione. Durante la discussione della tesi, lo studente dovrà, altresì, dare prova di avere ben assimilato le tematiche sviluppate nel corso degli studi in modo da essere in grado di svolgere un ruolo dirigente per le attività per cui è chiamato. Il giudizio della Commissione di Laurea sarà formulato secondo modalità definite nel Regolamento Didattico del Corso di Studio. Conoscenze richieste per l'accesso. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Bio-Ecologia Marina devono essere in possesso di un diploma di Laurea o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale sarà inoltre necessario dimostrare il possesso di requisiti curriculari corrispondenti ad adeguati numeri di CFU in gruppi di settori scientifico-disciplinari che verranno definiti nel regolamento didattico, e di una buona padronanza delle discipline biologiche di base per la preparazione del biologo che forniscono le conoscenze imprescindibili sull'organizzazione degli esseri viventi a... [-]

Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Moleculare

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Cagliari

Il corso di LM in Biologia Cellulare e Molecolare è volto a completare le conoscenze di base, acquisite attraverso la laurea di primo livello in Biologia, in alcuni settori fondamentali delle scienze biologiche e a fornire una preparazione avanzata ed operativa nell'ambito dei fenomeni biologici a livello cellulare, subcellulare e molecolare. In particolare, il corso di LM ha l'obiettivo di fornire una preparazione... [+]

Caratteristiche prova finale. Le attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento della LM saranno svolte dallo studente sotto la supervisione un docente tutor anche durante il periodo di tirocinio presso un laboratorio di ricerca Universitario o di un Ente altamente qualificato nell'ambito biomolecolare convenzionato con l'Università. La prova finale, che comporta l'acquisizione di 13 CFU, consiste nella discussione, in seduta pubblica, di una tesi esclusivamente sperimentale e che apporti un contributo originale, elaborata sotto la guida di un docente del Corso di LM con funzioni di relatore. La dissertazione potrà essere scritta in lingua italiana o inglese e dovrà avere la forma tipica di un lavoro scientifico completo anche in termini di organizzazione generale (Abstract, Introduzione, Materiali e Metodi, Risultati, Discussione, Bibliografia, Tabelle e Figure). Il giudizio della Commissione di Laurea sarà formulato secondo modalità definite nel Regolamento Didattico del Corso di Studio. Conoscenze richieste per l'accesso. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare devono essere in possesso di un diploma di Laurea o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale sarà inoltre necessario dimostrare il possesso di requisiti curriculari corrispondenti ad adeguati numeri di CFU in gruppi di settori scientifico-disciplinari che verranno definiti nel regolamento didattico, e di un'adeguata preparazione sia nelle materie fondamentali alla preparazione del biologo, quali matematica, fisica, chimica e informatica, che nelle discipline biologiche di base che forniscono le conoscenze imprescindibili sull'organizzazione... [-]

Laurea Magistrale in Economia Manageriale

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Cagliari

Il Corso di Laurea in Economia Manageriale si propone di preparare gli studenti ad un ingresso qualificato nel mondo del lavoro e ad operare, con adeguata capacità, nelle funzioni direzionali d’impresa nonché negli enti e nelle amministrazioni pubbliche e nelle collegate attività di consulenza economico-aziendale. In particolare, il percorso formativo sviluppa la capacità di analisi e di... [+]

Il Corso di Laurea in Economia Manageriale si propone di preparare gli studenti ad un ingresso qualificato nel mondo del lavoro e ad operare, con adeguata capacità, nelle funzioni direzionali d’impresa nonché negli enti e nelle amministrazioni pubbliche e nelle collegate attività di consulenza economico-aziendale. In particolare, il percorso formativo sviluppa la capacità di analisi e di interpretazione dei fenomeni aziendali e accresce le abilità di assumere decisioni inerenti la gestione dell’impresa. Il corso è stato studiato in modo tale da essere dinamico ed attento ai nuovi scenari che vanno delineandosi nel mondo dell’impresa con un approccio operativo e pratico attraverso corsi integrativi e tirocini nelle unità produttive e, più in generale, nelle organizzazioni. Per quanto riguarda l’organizzazione dell’offerta didattica il corso di laurea si basa su un approccio interdisciplinare, accanto alle lezioni tradizionali sono previsti corsi integrativi e seminari di approfondimento tenuti da esperti dei vari settori aziendali, giuridici ed economici. Inoltre sono previsti cicli di lezione in lingua inglese e incentivati progetti di internazionalizzazione del percorso formativo. OBIETTIVI FORMATIVI Il corso di laurea in Economia Manageriale assume come obiettivi formativi specifici il complesso di conoscenze teoriche e metodologiche di natura economico aziendale, con i necessari supporti conoscitivi integrativi e strumentali di natura economico generale, giuridici e matematico statistici, finalizzati a fornire le conoscenze per operare con adeguata capacità nelle funzioni direzionali d’impresa con attività industriale, mercantile e di servizi, nonchè negli enti e amministrazioni pubbliche e nelle collegate attività di consulenza economico-aziendale. In particolare, le indicate conoscenze si... [-]

Laurea Magistrale in Filologie e Letterature Classiche e Moderne

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Cagliari

Il laureato in Filologie e letterature classiche e moderne può rivolgersi alle professioni intellettuali e scientifiche di elevata specializzazione (es.: docenti, filologi, linguisti, esperti culturali ecc.), ed ha un accesso privilegiato al mondo della didattica e della ricerca... [+]

Il laureato in Filologie e letterature classiche e moderne può rivolgersi alle professioni intellettuali e scientifiche di elevata specializzazione (es.: docenti, filologi, linguisti, esperti culturali ecc.), ed ha un accesso privilegiato al mondo della didattica e della ricerca. Caratteristiche prova finale L'esame finale consisterà nella discussione di un elaborato scritto, attraverso il quale sia possibile accertare le competenze acquisite. Il laureando elaborerà la propria 'tesi di laurea magistrale' sotto la guida di un relatore e dovrà dimostrare di essere in grado di utilizzare con piena padronanza la relativa letteratura scientifica tanto in lingua italiana che in lingua straniera. L'elaborato di tesi dovrà avere le caratteristiche di un lavoro di ricerca originale. Conoscenze richieste per l'accesso Per accedere al Corso di Laurea magistrale in Filologie e letterature classiche e moderne è necessario il possesso del titolo di laurea triennale. Lo studente dovrà possedere una sufficiente padronanza delle fondamentali metodologie dell'analisi linguistica, storica, letteraria; dovrà avere un chiaro quadro cronologico dello sviluppo delle principali letterature classiche (per l'accesso alla laurea magistrale LM-15 anche di quella greca) e della letteratura italiana; dovrà possedere una buona conoscenza della lingua latina (per l'accesso alla laurea magistrale LM-15 anche di quella greca) e delle sue strutture grammaticali, anche attraverso un approccio diretto ai testi letterari; dovrà avere acquisito le nozioni fondamentali di linguistica generale e di linguistica italiana; dovrà conoscere una lingua europea oltre l'italiano, ed orientarsi nell'uso dei principali strumenti informatici. Lo studente che intende accedere al corso di laurea magistrale dovrà avere maturato, all'atto... [-]

Laurea Magistrale in Fisica

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Cagliari

Il Corso di Studi per conseguire la Laurea Magistrale in Fisica si articola su due anni di frequenza, comprensivi del tempo necessario alla redazione della prova finale. Per il conseguimento di tale Laurea Magistrale è necessario acquisire 120 CFU (crediti formativi universitari) con il superamento di 10 esami nelle discipline caratterizzanti ed affini che caratterizzano il Corso di Studi... [+]

Il Corso di Studi per conseguire la Laurea Magistrale in Fisica si articola su due anni di frequenza, comprensivi del tempo necessario alla redazione della prova finale. Per il conseguimento di tale Laurea Magistrale è necessario acquisire 120 CFU (crediti formativi universitari) con il superamento di 10 esami nelle discipline caratterizzanti ed affini che caratterizzano il Corso di Studi. Il titolo di studio permette di accedere ai corsi di dottorato in fisica o in altre aree scientifico-tecnologiche o a master di secondo livello. Nel Corso di Studio viene rafforzata e raffinata la preparazione di base di fisica, conseguita nella laurea triennale, fornendo anche elementi di fisica di frontiera. Nel Corso di Studio si riflettono inoltre le attività di ricerca svolta nell’ambito del Dipartimento di Fisica sia dai docenti universitari sia dai ricercatori delle sezioni degli Enti di Ricerca d’interesse nazionale presenti localmente (INFN, INAF, CNR). Il corso fornisce: approfondite conoscenze degli argomenti fondamentali della fisica contemporanea: relatività, meccanica analitica, meccanica quantistica, meccanica statistica, fisica atomica e molecolare, fisica dello stato solido, fisica nucleare e delle particelle elementari, astrofisica e radioastronomia solide conoscenze dei metodi matematici per la fisica e dei metodi numerici e computazionali l’apprendimento delle tecniche di laboratorio più avanzate e delle tecniche informatiche di calcolo un approfondimento di elementi di materie correlate: matematica, chimica, biologia, scienza dei materiali, elettronica, fisica medica I laureati della laurea magistrale in fisica hanno una preparazione concettuale e sperimentale riconosciuta e apprezzata a livello nazionale ed internazionale nel mondo della ricerca, dell’insegnamento e... [-]

Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e dei Processi Biotecnologici

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Cagliari

L’obbiettivo del corso è quello di formare la figura professionale di Ingegnere Chimico, riconosciuta a livello Europeo e Mondiale, come definita dalla Federazione Europea degli Ingegneri Chimici (EFCE). Il Regolamento del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e dei Processi Biotecnologici recepisce le raccomandazioni dell’EFCE riguardo ai risultati di apprendimento attesi al termine del primo livello... [+]

Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-22 Ingegneria chimica I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono: - conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici della matematica e delle altre scienze di base ed essere capaci di utilizzare tale conoscenza per interpretare e descrivere i problemi dell’ingegneria complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare; - conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici dell’ingegneria, sia in generale sia in modo approfondito relativamente a quelli dell’ingegneria chimica, nella quale sono capaci di identificare, formulare e risolvere anche in modo innovativo, problemi complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare; - essere capaci di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e/o innovativi; - essere capaci di progettare e gestire esperimenti di elevata complessità; - essere dotati di conoscenze di contesto e di capacità trasversali; - avere conoscenze nel campo dell’organizzazione aziendale (cultura d’impresa) e dell’etica professionale; - essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. L’ammissione ai corsi di laurea magistrale della classe richiede il possesso di requisiti curriculari che prevedano, comunque, un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali nelle discipline scientifiche di base e nelle discipline dell’ingegneria, propedeutiche a quelle caratterizzanti previste nell’ordinamento della presente classe di laurea magistrale. I corsi di laurea magistrale della classe devono inoltre culminare in una importante attività di progettazione, che si concluda con un elaborato che dimostri la padronanza degli argomenti, la capacità di operare in modo autonomo e... [-]

Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Cagliari

Possono accedere alla Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni gli studenti in possesso di un titolo universitario di primo livello. Il titolo universitario di primo livello può essere stato conseguito nella stessa sede o in altre sedi, anche all'estero. [+]

Accesso ad ulteriori studi. Corsi del Terzo Ciclo Status professionale conferito dal titolo. Il laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni trova la sua naturale collocazione all'interno di aziende, enti pubblici e istituti finanziari e centri di ricerca in cui siano presenti attività di ricerca e sviluppo, progettazione, produzione e gestione di sistemi di elaborazione e trasporto dell'informazione e di trasmissione su reti di telecomunicazioni fisse e mobili. Caratteristiche prova finale. La prova finale consiste nella discussione di una relazione relativa ad un lavoro individuale, svolto dal laureando sotto la supervisione di almeno un docente della Facoltà di Ingegneria dell'università degli Studi di Cagliari, riguardo aspetti tecnici e/o scientifici pertinenti all'area dell'ingegneria dell'informazione. Il lavoro potrà consistere in un'analisi critica dello stato dell'arte o la redazione di un progetto almeno di massima o lo sviluppo di metodologie e tecniche con un certo grado di originalità o un trasferimento di metodologie e tecniche da ambiti differenti in settori dell'ingegneria dell'informazione. La discussione si terrà di fronte ad una Commissione e si potrà avvalere di supporti grafici ed informatici. Conoscenze richieste per l'accesso. Possono accedere alla Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni gli studenti in possesso di un titolo universitario di primo livello. Il titolo universitario di primo livello può essere stato conseguito nella stessa sede o in altre sedi, anche all'estero. L'accettazione dell'iscrizione è subordinata al possesso di requisiti curricolari e preparazione personale. I requisiti dovranno essere maturati prima dell'iscrizione alla Laurea Magistrale, in quanto la normativa vigente non prevede la possibilità di... [-]

Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Cagliari

Il corso di laurea magistrale in ingegneria elettronica favorisce lo sviluppo di conoscenze e competenze trasversali funzionali all'acquisire la padronanza delle tecniche dell'ingegneria elettronica e delle loro applicazioni nei diversi settori dell'ingegneria dell'informazione. [+]

Accesso ad ulteriori studi. Corsi del Terzo Ciclo Status professionale conferito dal titolo. Settore pubblico e privato. Caratteristiche prova finale. La prova finale consiste nella discussione di una relazione relativa ad un lavoro individuale, svolto dal laureando sotto la supervisione di almeno un docente della Facoltà di Ingegneria dell'università degli Studi di Cagliari, riguardo aspetti tecnici e/o scientifici pertinenti all'area dell'ingegneria dell'informazione. Il lavoro potrà consistere in un'analisi critica dello stato dell'arte o la redazione di un progetto almeno di massima o lo sviluppo di metodologie e tecniche con un certo grado di originalità o un trasferimento di metodologie e tecniche da ambiti differenti in settori dell'ingegneria dell'informazione. La discussione si terrà di fronte ad una Commissione e si potrà avvalere di supporti grafici ed informatici. Conoscenze richieste per l'accesso. Fatto salvo il possesso del titolo di studi universitari di primo livello secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per l'accesso al corso di laura magistrale in ingegneria elettronica sono richieste le seguenti conoscenze e competenze: - Capacità di comprensione del testo scritto e della lingua parlata tali da permettere di individuare gli aspetti fondamentali di problemi ingegneristici. Capacità di espressione nella lingua italiana parlata e scritta tali da permettere la presentazione di relazioni su argomenti di pertinenza tecnico-ingegneristica in forma sia colloquiale che formale e la redazione di documenti progettuali. - Capacità di comprensione della lingua inglese, sia in forma scritta che parlata, almeno a livello B1. - Capacità logiche tali da permettere di astrarre gli aspetti fondamentali di problemi... [-]

Laurea Magistrale in Ingegneria per l'ambiente e il territorio

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Cagliari

Gli ambiti professionali del laureato magistrale in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio sono associati ai SSD, relativi allle attività formative caratterizzantI ed affini previste neI tre curriculum del percorso formativo (Ambiente, Geoingegneria e Difesa del suolo, Pianificazione), come esemplificato nel seguente elenco: [+]

Status professionale conferito dal titolo. Gli ambiti professionali tipici per i laureati della Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio sono la progettazione avanzata, la pianificazione e la programmazione, la gestione di sistemi complessi, sia nella libera professione, che nelle imprese e nelle amministrazioni o agenzie pubbliche, nonché nell'area della ricerca scientifica e tecnologica, relativamente ai seguenti ambiti applicativi: - progettazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti solidi, reflui liquidi e aeriformi, di interventi di bonifica dei siti contaminati, monitoraggio ed analisi ambientale e dei luoghi di lavoro, gestione di processi, valutazione di impatto ambientale, certificazione ambientale; analisi dei rischi sul territorio, programmazione e conduzione dei servizi urbani, gestione di impianti di trattamento, supervisione progetti e interventi, controllo ambientale, organi di vigilanza in materia di sicurezza del lavoro; - progettazione, realizzazione e gestione di interventi sul territorio quali opere in sotterraneo, opere di fondazione, interventi di difesa del territorio e di recupero ambientale, sistemazione e consolidamento di versanti; attività di sviluppo, costruzione ed utilizzo di modelli per l'analisi dei fenomeni tipici del settore con metodologie e tecniche non tradizionali; - ricerca e valutazione, coltivazione e valorizzazione delle materie prime, ricerca di nuove applicazioni tecnologiche delle sostanze minerali; pianificazione economica, gestione sostenibile, prevenzione e contenimento dell'impatto e del rischio ambientale e sociale dell'industria estrattiva; - pianificazione ambientale, territoriale e urbana, generale ed attuativa, costruzione e implementazione di sistemi informativi, analisi, monitoraggio e gestione dei processi urbani e territoriali, attivazione di procedure di gestione e di valutazione di atti... [-]

Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Cagliari

Per i laureati in Relazioni Internazionalisi prevedono i seguenti sbocchi occupazionali in ambito regionale, italiano ed internazionale: organizzazioni internazionali. Organizzazioni comunitarie (presso il Parlamento e la Commissione Europea) e internazionali (governative e non governative) nelle quali il laureato in Governance e Sistema Globale, con la sua preparazione multidisciplinare, coniugata ad... [+]

Per i laureati in Relazioni Internazionalisi prevedono i seguenti sbocchi occupazionali in ambito regionale, italiano ed internazionale: organizzazioni internazionali. Organizzazioni comunitarie (presso il Parlamento e la Commissione Europea) e internazionali (governative e non governative) nelle quali il laureato in Governance e Sistema Globale, con la sua preparazione multidisciplinare, coniugata ad elementi di specializzazione nell’ambito delle scienze sociali, può rappresentare una risorsa importante perché versatile e caratterizzata da una formazione linguistica di livello superiore; settore pubblico. Enti locali, regionali e nazionali, per i quali l'inserimento di laureati con una preparazione multidisciplinare coniugata a specifiche competenze in ambito internazionale rappresenta a un tempo l'opportunità di sfruttare al meglio i programmi comunitari e di adeguare l'azione amministrativa nel modo più consono al quadro normativo in continuo mutamento, nella prospettiva di un'attività del settore pubblico improntata ad efficacia, effettività ed economicità; settore privato. Imprese con attività sviluppate su di un piano internazionale o desiderose di dotarsi di personale adeguato a questo sviluppo. In particolar modo, imprese che operano in ambito manifatturiero e dei servizi che abbiano necessità di laureati dotati di un solido background multidisciplinare, coniugato con una specifica competenza linguistica. Caratteristiche prova finale La prova finale è diretta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal corso di studi. La Commissione di laurea valuta il candidato nel suo complesso, avendo riguardo sia allo svolgimento della prova finale sia ad altri elementi, quali il curriculum degli studi compiuti, i tempi di completamento del percorso universitario, applicando regole specifiche autonomamente stabilite dalla Struttura di... [-]

Laurea Magistrale in Scienze Chimiche

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Cagliari

Il corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche è istituito presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche e appartiene alla Classe per le lauree di II livello in ‘Chimica' (LM-54). L'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale, sulla base dei decreti di riordino del DM 270 per l'ottimizzazione dell'offerta formativa, è stato stabilito tenendo conto del numero degli studenti... [+]

Il corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche è istituito presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche e appartiene alla Classe per le lauree di II livello in ‘Chimica' (LM-54). L'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale, sulla base dei decreti di riordino del DM 270 per l'ottimizzazione dell'offerta formativa, è stato stabilito tenendo conto del numero degli studenti (tra i 16 e i 28 annualmente immatricolati), della disponibilità di docenza che svolge attività di ricerca, degli sbocchi professionali e della possibilità di accesso a programmi dei corsi di Dottorato in Scienze Chimiche e dei servizi e strutture necessarie disponibili per il regolare svolgimento delle attività. Per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche è necessario possedere una Laurea triennale, ovvero un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, nonché dei requisiti curriculari e di un'adeguata preparazione personale conformemente a quanto stabilito nell'Ordinamento e nel Regolamento Didattico del corso. Sono requisiti curriculari per l'iscrizione il possesso di almeno 80 CFU ripartiti tra i settori scientifico disciplinari di Matematica e Fisica (20 CFU) e Chimica (60 CFU) che devono essere acquisiti dallo studente prima dell'immatricolazione. La verifica dell'adeguatezza della preparazione personale viene effettuata tramite un test di ingresso. Il corso di laurea magistrale in Scienze Chimiche ha l'obiettivo di formare figure professionali con un livello di conoscenze chimiche tale da fornire: il diritto di accesso ai programmi dei corsi di dottorato in chimica; la capacità di operare in laboratori, enti pubblici e privati, e nelle industrie anche a... [-]

Laurea Magistrale in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Cagliari

I principali sbocchi occupazionali per i laureati magistrali in Scienze degli alimenti e della Nutrizione sono offerti dalle aziende alimentari, dietetiche e farmaceutiche, dalle aziende di ristorazione e ristorazione ospedaliera, dagli Organismi pubblici e privati preposti ai controlli alimentari, dalle istituzioni che si occupano dell'alimentazione in funzione degli effetti sulla salute... [+]

I principali sbocchi occupazionali per i laureati magistrali in Scienze degli alimenti e della Nutrizione sono offerti dalle aziende alimentari, dietetiche e farmaceutiche, dalle aziende di ristorazione e ristorazione ospedaliera, dagli Organismi pubblici e privati preposti ai controlli alimentari, dalle istituzioni che si occupano dell'alimentazione in funzione degli effetti sulla salute e sul benessere degli individui. In riferimento alle attività classificate dall'ISTAT si ravvisano sbocchi lavorativi nell'ambito di: attività libero- professionali ed imprenditoriali nell'ambito delle Scienze della vita (2.3.1.1 Biologi ed assimilati); attività professionale qualificata nell'ASL (5.4) nell'ambito dei servizi di igiene, alimenti e nutrizione (SIAN). Questo Corso consente, inoltre, l'accesso a Corsi di Dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione e fornisce uno sbocco anche nell'attività di ricerca (2.6.2 Ricercatori e tecnici laureati). Gli sbocchi occupazionali dei laureati della Classe possono riguardare: - attività di informazione ed educazione, rivolta agli operatori istituzionali ed alla popolazione in generale, sui principi dell'alimentazione e della sicurezza alimentare. - Collaborazione alle procedure di accreditamento e di sorveglianza di laboratori e strutture sanitarie per quanto riguarda la preparazione, conservazione e distribuzione degli alimenti. - Collaborazione ad indagini sui consumi alimentari volte alla sorveglianza, alla conoscenza delle tendenze nutrizionali ed agli effetti sulla composizione corporea della popolazione. - Indagini sulla biodisponibilità dei nutrienti negli alimenti e dei loro effetti. - Attività di sorveglianza sulla qualità degli alimenti collaborando con le Strutture del Servizio Sanitario Nazionale. La LM-61 Scienze della Nutrizione Umana è riconosciuta dall'Ordine Nazionale dei Biologi, ed è titolo di ammissione al relativo Esame... [-]

Laurea Magistrale in Scienze Economiche (SE)

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Cagliari

Il corso di laurea magistrale in Scienze Economiche si propone di formare specialisti che, a partire da conoscenze approfondite sul funzionamento del sistema economico, siano in grado di svolgere alcune delle funzioni più sofisticate proprie della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Finanziarie. Il corso offre, infatti, due curricula (Pubblica Amministrazione, Ambiente e Territorio Mercati Monetari e... [+]

Il corso di laurea magistrale in Scienze Economiche si propone di formare specialisti che, a partire da conoscenze approfondite sul funzionamento del sistema economico, siano in grado di svolgere alcune delle funzioni più sofisticate proprie della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Finanziarie. Il corso offre, infatti, due curricula (Pubblica Amministrazione, Ambiente e Territorio Mercati Monetari e Finanziari); uno riguardante la formazione di un esperto in grado di prefigurarsi e di analizzare l’impatto economico delle politiche pubbliche dello Stato e degli enti territoriali. Tale esperto sa interpretare le esigenze di sviluppo del territorio e di conservazione dell’ambiente ed è capace di supportare il decisore politico nelle attività di programmazione in ambito economico e sociale. L’altro profilo è quello di un economista specializzato nel funzionamento dei mercati monetari e finanziari. Questa figura professionale è in grado di affrontare in modo integrato le complesse problematiche legate al funzionamento dei mercati finanziari, all’intermediazione bancaria e a quella assicurativa. I riferimenti teorici del percorso offerto sono quelli che si sviluppano intorno agli studi di money, banking, e financial markets cioè di quella branca dell’economia che è orientata allo studio delle modalità di allocazione e diffusione delle risorse in condizioni di incertezza. Per l’impostazione metodologica e per l’attenzione agli aspetti teorico/formali, entrambe le figure professionali possiedono una elevata padronanza delle tecniche della ricerca avanzata applicata ai diversi settori di specializzazione. GLI OBIETTIVI FORMATIVI Obiettivi formativi generali. Il corso di laurea magistrale in Scienze Economiche (SE) si propone di formare un laureato specialistico con elevate conoscenze sul... [-]

Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Cagliari

Il Corso di Laurea è strutturato con un primo anno in cui vengono affrontati insegnamenti caratterizzanti i principali settori scientifico-disciplinari (SSD) della Geologia, da GEO/01 a GEO/08. Gli insegnamenti del secondo anno completano gli ambiti delle Scienze della Terra con insegnamenti di discipline integrative che permettono di fornire allo studente una visione più ampia dell’ambito di... [+]

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche ha durata biennale e conferisce la qualifica accademica di dottore magistrale. Per il conseguimento del titolo, lo studente dovrà acquisire 120 CFU. Il periodo ordinario per lo svolgimento delle attività didattiche è stabilito per ciascun A.A. tra il 1° ottobre e il 30 giugno successivo. L’attività didattica di ogni anno è suddivisa in due semestri: di norma il primo inizia la prima settimana di ottobre, il secondo la prima settimana di marzo. E’ richiesta la frequenza per ogni singolo insegnamento di almeno il 60% delle ore di didattica frontale e l’80% delle ore previste per attività di laboratorio e/o terreno. Per gli studenti impegnati a tempo parziale è richiesta la frequenza almeno per le attività di tipo pratico-applicativo. Il controllo delle firme di frequenza è a cura del singolo docente. Il Corso di Laurea è strutturato con un primo anno in cui vengono affrontati insegnamenti caratterizzanti i principali settori scientifico-disciplinari (SSD) della Geologia, da GEO/01 a GEO/08. Gli insegnamenti del secondo anno completano gli ambiti delle Scienze della Terra con insegnamenti di discipline integrative che permettono di fornire allo studente una visione più ampia dell’ambito di applicazione delle Scienze della Terra. Sono previsti 12 CFU di attività formative a scelta dello studente. Inoltre, 6 CFU sono dedicati alle attività di tirocinio da svolgere presso enti pubblici e/o privati per acquisire e/o perfezionare conoscenze relative agli obiettivi formativi del Corso di Laurea. La prova finale consiste nella presentazione, in seduta pubblica... [-]

ویدئو ها

University of Cagliari

تماس

University of Cagliari

آدرس Via Università 40
09124 Cagliari, Italy
وب سایت http://www.unica.it/
تلفن +39 070 6751