University of Cagliari

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

تاسیس در سال 1606، در دانشگاه کالیاری یک دانشگاه دولتی اختصاص داده شده به ارائه آموزش عمومی جامع و منحصر به فرد، برش تحقیقات و برنامه های آموزش چند نظم و انضباط برای جامعه دانشجویی است.

این سه عنصر اساسی و در هم تنیده در پایه های ماموریت ما که دانش آموزان ما با نشاط فکری که وعده داده می شود بزرگترین قدرت دانشگاه ما ارائه می باشد.

بنابراین، دانشگاه کالیاری به هدایت و با ترویج خدمت جامعه دانشجویی و پیشبرد دانش خود را، در حالی که در همان زمان ساخت و ساز در و یادگیری از تجارب گذشته متعهد است.

آموزش با کیفیت بالا از اهمیت اساسی به دانشگاه ما. با 6 دانشکده خود، 39 در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و 40 35 برنامه های کارشناسی ارشد، دانشگاه ماموریت اصلی کالیاری است که به ارائه دانش آموزان خود را با یک سیستم آموزش و پرورش با کیفیت بالا که بهتر است آنها را برای یک جامعه به طور فزاینده جهانی آماده خواهد شد.

با حدود 400 توافقنامه های بین المللی، دانشگاه ما، همراه با دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را، به طور فعال طول می کشد در یک فرایند آموزشی که متحد فرهنگ محلی ما با اروپا و سایر نقاط جهان است.

برنامه های تحقیق و بورس تحصیلی در دانشگاه سیستم آموزش و پرورش کالیاری و به گسترش و یا درک ما از جهان مهم است. دانشگاه ما به طور فعال استقبال و ترویج تعمیق فکری و پشتیبانی دانشکده ها و دانش آموزان ما در پیشبرد دانش و دستیابی به ایده های جدید.

دانشگاه کالیاری به اشتراک گذاری نتایج حاصل از پژوهش و توسعه آن در دانش و به بهبود زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فکری از کالیاری و منطقه ساردینیا متعهد است.

با تشکر از استثنایی بدن دانش آموز، دانشکده ها، کارکنان و مدیران دانشگاه ما قادر به انجام ماموریت موفقیت تحصیلی است. آن را به افراد مستعد از پیشینه و ارزش باز است و آن مجموعه را به یک instittution بر اساس شایستگی است که پشتیبانی از پرس و جو باز، به عنوان جوشکاری به مثابه انصاف، مراقبت و تعالی در تمام تلاش.

دانشگاه کالیاری و ساختار حال حاضر

در حال حاضر دانشگاه کالیاری است دانشکده های زیر است:

دانشکده زیست شناسی و داروسازی دانشکده مهندسی و معماری دانشکده پزشکی و جراحی دانشکده علوم دانشکده علوم اقتصادی، علوم سیاسی و قانون دانشکده علوم انسانی

دانشگاه Caglari دانشگاه دولتی عمومی است و در مورد 31102 دانش آموز ثبت نام، بیش از 1،000 کارکنان آموزش و بیش از 1،000 حرفه ای در کارکنان فنی-اداری.

علاوه بر این، سالانه حدود 200 استاد دانشگاه کالیاری بازدید از به دست می آید.

در حال حاضر دانشگاه کالیاری یکی از بزرگترین شرکت در منطقه ساردینیا، به لطف سیاست بین المللی خود، مطالعات و توافق های متعدد آن با دانشگاه های معتبر در اروپا و سراسر جهان است. مزایای تحصیل در دانشگاه از کالیاری هستند برتری خود را دانشگاهی، برنامه های نوآورانه خود، فرصت ارز آن، امکانات خود را (شامل تمام سطوح و انواع امکانات ورزشی) محل آن در ساحل زیبا و ساردنی هزینه های پایین زندگی.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • ایتالیایی

از دوره های ارشد بازدید کنید »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

کارشناسی ارشد

Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell'Arte

Campus تمام وقت October 2018 ایتالیا Cagliari

I laureati potranno svolgere attività professionali a livelli di elevata competenza presso Musei, Soprintendenze, Biblioteche specializzate in Archeologia e Storia dell'arte, Enti locali e Istituti vari, impegnati nel campo della ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-artistico... [+]

I laureati potranno svolgere attività professionali a livelli di elevata competenza presso Musei, Soprintendenze, Biblioteche specializzate in Archeologia e Storia dell'arte, Enti locali e Istituti vari, impegnati nel campo della ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-artistico.

Caratteristiche prova finale

La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consisterà nell'esposizione di un elaborato scritto, su un argomento inedito da concordare con uno dei docenti del corso. L'elaborato dovrà avere un carattere contributivo e non compilativo e dovrà avere un'estensione superiore a 50 cartelle di 2000 battute. Attraverso la discussione il candidato sarà in grado di dimostrare il livello specialistico di conoscenze e competenze acquisito nella singola disciplina e nell'ambito disciplinare di riferimento, con attenzione anche agli ambiti correlati.... [-]


Laurea Magistrale in Bio-Ecologia Marina

Campus تمام وقت October 2018 ایتالیا Cagliari

Il corso di Laurea Magistrale in Bio-Ecologia Marina è volto a completare le conoscenze di base, acquisite attraverso la laurea di primo livello in Biologia. In particolare, il corso di LM ha l'obiettivo di assicurare allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione nel campo dell'ambiente nella sua complessità, con particolare attenzione... [+]

Caratteristiche prova finale.

La prova finale consiste nella discussione, in seduta pubblica, di una tesi a carattere esclusivamente sperimentale, che apporti un contributo originale, elaborata sotto la guida di un relatore, la dissertazione potrà essere scritta in lingua italiana o inglese.

L'attività sperimentale contribuisce alla formazione del biologo con impostazione marina completando le conoscenze acquisite durante il corso degli studi con la finalità di sviluppare autonomia nella ricerca, capacità critica nell'analisi e nella valutazione dei dati sperimentali, nonché abilità nelle pratiche sperimentali relative alla ricerca biologica applicata al mare, alle sue risorse e alla conservazione. Durante la discussione della tesi, lo studente dovrà, altresì, dare prova di avere ben assimilato le tematiche sviluppate nel corso degli studi in modo da essere in grado di svolgere un ruolo dirigente per le attività per cui è chiamato.... [-]


Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Moleculare

Campus تمام وقت October 2018 ایتالیا Cagliari

Il corso di LM in Biologia Cellulare e Molecolare è volto a completare le conoscenze di base, acquisite attraverso la laurea di primo livello in Biologia, in alcuni settori fondamentali delle scienze biologiche e a fornire una preparazione avanzata ed operativa nell'ambito dei fenomeni biologici a livello cellulare, subcellulare e molecolare. In particolare, il corso di LM ha l'obiettivo di fornire una preparazione... [+]

Caratteristiche prova finale.

Le attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento della LM saranno svolte dallo studente sotto la supervisione un docente tutor anche durante il periodo di tirocinio presso un laboratorio di ricerca Universitario o di un Ente altamente qualificato nell'ambito biomolecolare convenzionato con l'Università.

La prova finale, che comporta l'acquisizione di 13 CFU, consiste nella discussione, in seduta pubblica, di una tesi esclusivamente sperimentale e che apporti un contributo originale, elaborata sotto la guida di un docente del Corso di LM con funzioni di relatore. La dissertazione potrà essere scritta in lingua italiana o inglese e dovrà avere la forma tipica di un lavoro scientifico completo anche in termini di organizzazione generale (Abstract, Introduzione, Materiali e Metodi, Risultati, Discussione, Bibliografia, Tabelle e Figure). Il giudizio della Commissione di Laurea sarà formulato secondo modalità definite nel Regolamento Didattico del Corso di Studio.... [-]


Laurea Magistrale in Economia Manageriale

Campus تمام وقت October 2018 ایتالیا Cagliari

Il Corso di Laurea in Economia Manageriale si propone di preparare gli studenti ad un ingresso qualificato nel mondo del lavoro e ad operare, con adeguata capacità, nelle funzioni direzionali d’impresa nonché negli enti e nelle amministrazioni pubbliche e nelle collegate attività di consulenza economico-aziendale. In particolare, il percorso formativo sviluppa la capacità di analisi e di... [+]

Il Corso di Laurea in Economia Manageriale si propone di preparare gli studenti ad un ingresso qualificato nel mondo del lavoro e ad operare, con adeguata capacità, nelle funzioni direzionali d’impresa nonché negli enti e nelle amministrazioni pubbliche e nelle collegate attività di consulenza economico-aziendale. In particolare, il percorso formativo sviluppa la capacità di analisi e di interpretazione dei fenomeni aziendali e accresce le abilità di assumere decisioni inerenti la gestione dell’impresa. Il corso è stato studiato in modo tale da essere dinamico ed attento ai nuovi scenari che vanno delineandosi nel mondo dell’impresa con un approccio operativo e pratico attraverso corsi integrativi e tirocini nelle unità produttive e, più in generale, nelle organizzazioni. Per quanto riguarda l’organizzazione dell’offerta didattica il corso di laurea si basa su un approccio interdisciplinare, accanto alle lezioni tradizionali sono previsti corsi integrativi e seminari di approfondimento tenuti da esperti dei vari settori aziendali, giuridici ed economici. Inoltre sono previsti cicli di lezione in lingua inglese e incentivati progetti di internazionalizzazione del percorso formativo.... [-]


Laurea Magistrale in Filologie e Letterature Classiche e Moderne

Campus تمام وقت October 2018 ایتالیا Cagliari

Il laureato in Filologie e letterature classiche e moderne può rivolgersi alle professioni intellettuali e scientifiche di elevata specializzazione (es.: docenti, filologi, linguisti, esperti culturali ecc.), ed ha un accesso privilegiato al mondo della didattica e della ricerca... [+]

Il laureato in Filologie e letterature classiche e moderne può rivolgersi alle professioni intellettuali e scientifiche di elevata specializzazione (es.: docenti, filologi, linguisti, esperti culturali ecc.), ed ha un accesso privilegiato al mondo della didattica e della ricerca.

Caratteristiche prova finale

L'esame finale consisterà nella discussione di un elaborato scritto, attraverso il quale sia possibile accertare le competenze acquisite. Il laureando elaborerà la propria 'tesi di laurea magistrale' sotto la guida di un relatore e dovrà dimostrare di essere in grado di utilizzare con piena padronanza la relativa letteratura scientifica tanto in lingua italiana che in lingua straniera. ... [-]


Laurea Magistrale in Fisica

Campus تمام وقت October 2018 ایتالیا Cagliari

Il Corso di Studi per conseguire la Laurea Magistrale in Fisica si articola su due anni di frequenza, comprensivi del tempo necessario alla redazione della prova finale. Per il conseguimento di tale Laurea Magistrale è necessario acquisire 120 CFU (crediti formativi universitari) con il superamento di 10 esami nelle discipline caratterizzanti ed affini che caratterizzano il Corso di Studi... [+]

Il Corso di Studi per conseguire la Laurea Magistrale in Fisica si articola su due anni di frequenza, comprensivi del tempo necessario alla redazione della prova finale. Per il conseguimento di tale Laurea Magistrale è necessario acquisire 120 CFU (crediti formativi universitari) con il superamento di 10 esami nelle discipline caratterizzanti ed affini che caratterizzano il Corso di Studi. Il titolo di studio permette di accedere ai corsi di dottorato in fisica o in altre aree scientifico-tecnologiche o a master di secondo livello.

Nel Corso di Studio viene rafforzata e raffinata la preparazione di base di fisica, conseguita nella laurea triennale, fornendo anche elementi di fisica di frontiera. Nel Corso di Studio si riflettono inoltre le attività di ricerca svolta nell’ambito del Dipartimento di Fisica sia dai docenti universitari sia dai ricercatori delle sezioni degli Enti di Ricerca d’interesse nazionale presenti localmente (INFN, INAF, CNR).... [-]


Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e dei Processi Biotecnologici

Campus تمام وقت October 2018 ایتالیا Cagliari

L’obbiettivo del corso è quello di formare la figura professionale di Ingegnere Chimico, riconosciuta a livello Europeo e Mondiale, come definita dalla Federazione Europea degli Ingegneri Chimici (EFCE). Il Regolamento del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica e dei Processi Biotecnologici recepisce le raccomandazioni dell’EFCE riguardo ai risultati di apprendimento attesi al termine del primo livello... [+]

Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-22 Ingegneria chimica

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:

conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici della matematica e delle altre scienze di base ed essere capaci di utilizzare tale conoscenza per interpretare e descrivere i problemi dell’ingegneria complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare; conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici dell’ingegneria, sia in generale sia in modo approfondito relativamente a quelli dell’ingegneria chimica, nella quale sono capaci di identificare, formulare e risolvere anche in modo innovativo, problemi complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare; essere capaci di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e/o innovativi; essere capaci di progettare e gestire esperimenti di elevata complessità; essere dotati di conoscenze di contesto e di capacità trasversali; avere conoscenze nel campo dell’organizzazione aziendale (cultura d’impresa) e dell’etica professionale; essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. ... [-]

Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni

Campus تمام وقت October 2018 ایتالیا Cagliari

Possono accedere alla Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni gli studenti in possesso di un titolo universitario di primo livello. Il titolo universitario di primo livello può essere stato conseguito nella stessa sede o in altre sedi, anche all'estero. [+]

Accesso ad ulteriori studi.

Corsi del Terzo Ciclo

Status professionale conferito dal titolo.

Il laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni trova la sua naturale collocazione all'interno di aziende, enti pubblici e istituti finanziari e centri di ricerca in cui siano presenti attività di ricerca e sviluppo, progettazione, produzione e gestione di sistemi di elaborazione e trasporto dell'informazione e di trasmissione su reti di telecomunicazioni fisse e mobili.

Caratteristiche prova finale.

La prova finale consiste nella discussione di una relazione relativa ad un lavoro individuale, svolto dal laureando sotto la supervisione di almeno un docente della Facoltà di Ingegneria dell'università degli Studi di Cagliari, riguardo aspetti tecnici e/o scientifici pertinenti all'area dell'ingegneria dell'informazione.... [-]


Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica

Campus تمام وقت October 2018 ایتالیا Cagliari

Il corso di laurea magistrale in ingegneria elettronica favorisce lo sviluppo di conoscenze e competenze trasversali funzionali all'acquisire la padronanza delle tecniche dell'ingegneria elettronica e delle loro applicazioni nei diversi settori dell'ingegneria dell'informazione. [+]

Accesso ad ulteriori studi.

Corsi del Terzo Ciclo

Status professionale conferito dal titolo.

Settore pubblico e privato.

Caratteristiche prova finale.

La prova finale consiste nella discussione di una relazione relativa ad un lavoro individuale, svolto dal laureando sotto la supervisione di almeno un docente della Facoltà di Ingegneria dell'università degli Studi di Cagliari, riguardo aspetti tecnici e/o scientifici pertinenti all'area dell'ingegneria dell'informazione.

Il lavoro potrà consistere in un'analisi critica dello stato dell'arte o la redazione di un progetto almeno di massima o lo sviluppo di metodologie e tecniche con un certo grado di originalità o un trasferimento di metodologie e tecniche da ambiti differenti in settori dell'ingegneria dell'informazione.... [-]


Laurea Magistrale in Ingegneria per l'ambiente e il territorio

Campus تمام وقت October 2018 ایتالیا Cagliari

Gli ambiti professionali del laureato magistrale in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio sono associati ai SSD, relativi allle attività formative caratterizzantI ed affini previste neI tre curriculum del percorso formativo (Ambiente, Geoingegneria e Difesa del suolo, Pianificazione), come esemplificato nel seguente elenco: [+]

Status professionale conferito dal titolo.

Gli ambiti professionali tipici per i laureati della Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio sono la progettazione avanzata, la pianificazione e la programmazione, la gestione di sistemi complessi, sia nella libera professione, che nelle imprese e nelle amministrazioni o agenzie pubbliche, nonché nell'area della ricerca scientifica e tecnologica, relativamente ai seguenti ambiti applicativi:

progettazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti solidi, reflui liquidi e aeriformi, di interventi di bonifica dei siti contaminati, monitoraggio ed analisi ambientale e dei luoghi di lavoro, gestione di processi, valutazione di impatto ambientale, certificazione ambientale; analisi dei rischi sul territorio, programmazione e conduzione dei servizi urbani, gestione di impianti di trattamento, supervisione progetti e interventi, controllo ambientale, organi di vigilanza in materia di sicurezza del lavoro;... [-]


Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali

Campus تمام وقت October 2018 ایتالیا Cagliari

Per i laureati in Relazioni Internazionalisi prevedono i seguenti sbocchi occupazionali in ambito regionale, italiano ed internazionale: organizzazioni internazionali. Organizzazioni comunitarie (presso il Parlamento e la Commissione Europea) e internazionali (governative e non governative) nelle quali il laureato in Governance e Sistema Globale, con la sua preparazione multidisciplinare, coniugata ad... [+]

Per i laureati in Relazioni Internazionalisi prevedono i seguenti sbocchi occupazionali in ambito regionale, italiano ed internazionale:

organizzazioni internazionali. Organizzazioni comunitarie (presso il Parlamento e la Commissione Europea) e internazionali (governative e non governative) nelle quali il laureato in Governance e Sistema Globale, con la sua preparazione multidisciplinare, coniugata ad elementi di specializzazione nell’ambito delle scienze sociali, può rappresentare una risorsa importante perché versatile e caratterizzata da una formazione linguistica di livello superiore; settore pubblico. Enti locali, regionali e nazionali, per i quali l'inserimento di laureati con una preparazione multidisciplinare coniugata a specifiche competenze in ambito internazionale rappresenta a un tempo l'opportunità di sfruttare al meglio i programmi comunitari e di adeguare l'azione amministrativa nel modo più consono al quadro normativo in continuo mutamento, nella prospettiva di un'attività del settore pubblico improntata ad efficacia, effettività ed economicità; settore privato. Imprese con attività sviluppate su di un piano internazionale o desiderose di dotarsi di personale adeguato a questo sviluppo. In particolar modo, imprese che operano in ambito manifatturiero e dei servizi che abbiano necessità di laureati dotati di un solido background multidisciplinare, coniugato con una specifica competenza linguistica. Caratteristiche prova finale ... [-]

Laurea Magistrale in Scienze Chimiche

Campus تمام وقت October 2018 ایتالیا Cagliari

Il corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche è istituito presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche e appartiene alla Classe per le lauree di II livello in ‘Chimica' (LM-54). L'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale, sulla base dei decreti di riordino del DM 270 per l'ottimizzazione dell'offerta formativa, è stato stabilito tenendo conto del numero degli studenti... [+]

Il corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche è istituito presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche e appartiene alla Classe per le lauree di II livello in Chimica' (LM-54). L'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale, sulla base dei decreti di riordino del DM 270 per l'ottimizzazione dell'offerta formativa, è stato stabilito tenendo conto del numero degli studenti (tra i 16 e i 28 annualmente immatricolati), della disponibilità di docenza che svolge attività di ricerca, degli sbocchi professionali e della possibilità di accesso a programmi dei corsi di Dottorato in Scienze Chimiche e dei servizi e strutture necessarie disponibili per il regolare svolgimento delle attività. ... [-]


Laurea Magistrale in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione

Campus تمام وقت October 2018 ایتالیا Cagliari

I principali sbocchi occupazionali per i laureati magistrali in Scienze degli alimenti e della Nutrizione sono offerti dalle aziende alimentari, dietetiche e farmaceutiche, dalle aziende di ristorazione e ristorazione ospedaliera, dagli Organismi pubblici e privati preposti ai controlli alimentari, dalle istituzioni che si occupano dell'alimentazione in funzione degli effetti sulla salute... [+]

I principali sbocchi occupazionali per i laureati magistrali in Scienze degli alimenti e della Nutrizione sono offerti dalle aziende alimentari, dietetiche e farmaceutiche, dalle aziende di ristorazione e ristorazione ospedaliera, dagli Organismi pubblici e privati preposti ai controlli alimentari, dalle istituzioni che si occupano dell'alimentazione in funzione degli effetti sulla salute e sul benessere degli individui.

In riferimento alle attività classificate dall'ISTAT si ravvisano sbocchi lavorativi nell'ambito di: attività libero- professionali ed imprenditoriali nell'ambito delle Scienze della vita (2.3.1.1 Biologi ed assimilati); attività professionale qualificata nell'ASL (5.4) nell'ambito dei servizi di igiene, alimenti e nutrizione (SIAN). Questo Corso consente, inoltre, l'accesso a Corsi di Dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione e fornisce uno sbocco anche nell'attività di ricerca (2.6.2 Ricercatori e tecnici laureati). ... [-]


Laurea Magistrale in Scienze Economiche (SE)

Campus تمام وقت October 2018 ایتالیا Cagliari

Il corso di laurea magistrale in Scienze Economiche si propone di formare specialisti che, a partire da conoscenze approfondite sul funzionamento del sistema economico, siano in grado di svolgere alcune delle funzioni più sofisticate proprie della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Finanziarie. Il corso offre, infatti, due curricula (Pubblica Amministrazione, Ambiente e Territorio Mercati Monetari e... [+]

Il corso di laurea magistrale in Scienze Economiche si propone di formare specialisti che, a partire da conoscenze approfondite sul funzionamento del sistema economico, siano in grado di svolgere alcune delle funzioni più sofisticate proprie della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Finanziarie. Il corso offre, infatti, due curricula (Pubblica Amministrazione, Ambiente e Territorio Mercati Monetari e Finanziari); uno riguardante la formazione di un esperto in grado di prefigurarsi e di analizzare l’impatto economico delle politiche pubbliche dello Stato e degli enti territoriali. Tale esperto sa interpretare le esigenze di sviluppo del territorio e di conservazione dell’ambiente ed è capace di supportare il decisore politico nelle attività di programmazione in ambito economico e sociale. L’altro profilo è quello di un economista specializzato nel funzionamento dei mercati monetari e finanziari. Questa figura professionale è in grado di affrontare in modo integrato le complesse problematiche legate al funzionamento dei mercati finanziari, all’intermediazione bancaria e a quella assicurativa. I riferimenti teorici del percorso offerto sono quelli che si sviluppano intorno agli studi di money, banking, e financial markets cioè di quella branca dell’economia che è orientata allo studio delle modalità di allocazione e diffusione delle risorse in condizioni di incertezza. Per l’impostazione metodologica e per l’attenzione agli aspetti teorico/formali, entrambe le figure professionali possiedono una elevata padronanza delle tecniche della ricerca avanzata applicata ai diversi settori di specializzazione.... [-]


Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche

Campus تمام وقت October 2018 ایتالیا Cagliari

Il Corso di Laurea è strutturato con un primo anno in cui vengono affrontati insegnamenti caratterizzanti i principali settori scientifico-disciplinari (SSD) della Geologia, da GEO/01 a GEO/08. Gli insegnamenti del secondo anno completano gli ambiti delle Scienze della Terra con insegnamenti di discipline integrative che permettono di fornire allo studente una visione più ampia dell’ambito di... [+]

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche ha durata biennale e conferisce la qualifica accademica di dottore magistrale. Per il conseguimento del titolo, lo studente dovrà acquisire 120 CFU.

Il periodo ordinario per lo svolgimento delle attività didattiche è stabilito per ciascun A.A. tra il 1° ottobre e il 30 giugno successivo. L’attività didattica di ogni anno è suddivisa in due semestri: di norma il primo inizia la prima settimana di ottobre, il secondo la prima settimana di marzo.

E’ richiesta la frequenza per ogni singolo insegnamento di almeno il 60% delle ore di didattica frontale e l’80% delle ore previste per attività di laboratorio e/o terreno. Per gli studenti impegnati a tempo parziale è richiesta la frequenza almeno per le attività di tipo pratico-applicativo. Il controllo delle firme di frequenza è a cura del singolo docente.... [-]


Master in Sustainable Tourism Management and Monitoring

Campus تمام وقت October 2018 ایتالیا Cagliari

Welcome to the New Master Degree Sustainable Tourism Management and Monitoring (STMM). [+]

Welcome to the New Master Degree Sustainable Tourism Management and Monitoring (STMM).

The STMM info in the English Language is in progress, please contact the coordinator Professor Patrizia Modica at the email address modica@unica.it, or on Twitter, Instagram or Messenger for any information you may need.

[-]

ویدئو ها

University of Cagliari

تماس

University of Cagliari

آدرس Via Università, 40,
09124 Cagliari, ایتالیا
وب سایت https://www.unica.it/unica/
تلفن +39 070 6751