Rome Business School

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

Rome Business School

چرا ما

دوره های Rome Business School به زبان انگلیسی تدریس می شود و براساس ترجیح ، On-Campus یا آنلاین ، با گزینه های زیر می توانید شرکت کنید:

زبان ایتالیایی

تمام وقت

اجرایی

سخنرانی ها روز شنبه تمام روز برگزار می شود.

آموزش از راه دور

مکان ها

ایتالیا آنلاین

Address
ایتالیا آنلاین, ایتالیا

برنامه ها