Mediterranea University of Reggio Calabria

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

واقع در مرکز دریای مدیترانه، دانشگاه پرشی ایده آل برای کسانی که می خواهند به مطالعه در Reggio و ساختن آینده خود را در یک شهرستان با یک نفس شهری، درگیر شدن برای زیبایی آن: ثروت از دانش ساخته شده بر روی هر جنبه ای از این منطقه فراهم می کند.

در سال 1982، تاسیس * دانشگاه ای Mediterranea تا سازماندهی مجدد پیش بینی شده در اصلاحات تکمیل و در حال حاضر با شش بخش در زمینه های کشاورزی، معماری و قانون، مهندسی، و شصت آزمایشگاه ها و پیشنهاد های آموزشی تجدید ارائه شده است.

این در دسترس است به دانش آموزان منطقه جدید اختصاص داده شده به خدمات اداری، بی سیم رایگان، کمک هزینه تحصیلی، محل اقامت جدید برای افزایش ظرفیت حمل خارج و دانشجویان خارجی، کارگاه های آموزشی تئاتر و 200 کمک هزینه تحصیلی اراسموس به تحصیل در خارج است.

با یک تقویم کامل از رویدادهای فرهنگی در سراسر سال، * دانشگاه ای Mediterranea ترکیبی از تعهد خود را به تحقیق و تدریس. کنسرت، کارگاه های آموزشی و فعالیت های در همکاری با انجمن های دانشجویی در بخش اختصاص داده شده به اطلاع رسانی وب سایت دانشگاه قرار داده است.

از وب نیز عبور می کند پیشنهاد اصلی خدمات برای دانش آموز: ثبت نام، مالیات و حرفه کالج در کامپیوتر شما. و برای حفظ خود را با اطلاع * دانشگاه ای Mediterranea خبرنامه به طور منظم، ایمیل های شخصی و صفحات در فیس بوک و توییتر است. توجه به جهت گیری قبل و بعد از فارغ التحصیل سرپرستی UniOrienta با خدمات مشاوره، کارآموزی و جلسات با مدارس.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
  • ایتالیایی

از دوره های ارشد بازدید کنید »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

کارشناسی ارشد

Laurea Magistrale in Economia

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Reggio Calabria

Il Corso di Laurea Magistrale in Economia fornirà ai laureati una conoscenza approfondita delle tematiche economiche, buona padronanza degli strumenti di analisi e dei principi e istituti dell'ordinamento giuridico, in modo da metterli in grado di utilizzare la logica economica per affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici, delle aziende e delle istituzioni nazionali e internazionali. [+]

Il Corso di Laurea Magistrale in Economia fornirà ai laureati una conoscenza approfondita delle tematiche economiche, buona padronanza degli strumenti di analisi e dei principi e istituti dell'ordinamento giuridico, in modo da metterli in grado di utilizzare la logica economica per affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici, delle aziende e delle istituzioni nazionali e internazionali. Parallelamente all'attività formativa d'aula, sulla scorta di quanto analiticamente individuato nell'ambito del paragrafo tre del presente documento, l'obiettivo formativo specifico che s'intende raggiungere è fortemente orientato all'acquisizione di skills molto professionalizzanti da raggiungere attraverso determinate attività didattico-laboratoriali organizzate nei tre laboratori già esistenti all'interno del DiGiEc e inseriti nel percorso formativo del corso di studio magistrale LM-56. Infatti, la globale attività formativa prevista per l'istituendo corso di studio è specificatamente tesa a fornire una specializzazione allo studente da inquadrare in una delle seguenti tre aree: (auto)-imprenditorialità e start-ups; economia e management dei beni archeologici, culturali, turistici ed ambientali; analisi e studio delle fenomenologia criminale, dei suoi risvolti economici e della gestione e riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Per maggiori dettagli sulle complessive attività offerte dai tre laboratori, si rimanda alla descrizione offerta a pagina diciotto del presente documento. In ragione di ciò e vista la particolare attenzione riconosciuta a questa specifica azione formativa, si è inteso assegnare alla stessa, nell'ambito dell'offerta didattica del corso di studio, il peso di 10 CFU con la finalità di dare una forte connotazione alla formazione del potenziale studente sulla scorta delle specifiche peculiarità del territorio. Il... [-]

Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Reggio Calabria

Il corso di laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari si propone di fornire, sulla base di una solida preparazione sugli aspetti teorico-scientifici acquisita nella laurea triennale in classe L-26, conoscenze avanzate nell'ambito della gestione tecnica dei sistemi e delle filiere agroalimentari. [+]

Il corso di laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari si propone di fornire, sulla base di una solida preparazione sugli aspetti teorico-scientifici acquisita nella laurea triennale in classe L-26, conoscenze avanzate nell'ambito della gestione tecnica dei sistemi e delle filiere agroalimentari. Il corso, inoltre, forma professionalità di alto profilo in grado di utilizzare un ampio spettro di conoscenze per interpretare, descrivere e risolvere, in modo innovativo, problemi connessi alle filiere agro-alimentari. All'interno del corso di laurea Magistrale, lo studente ha la possibilità di acquisire conoscenze specifiche nell’ambito delle scienze e delle tecnologie alimentari. Il percorso formativo del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari si articola attraverso una serie di attività formative finalizzate a fornire: - preparazione scientifica e tecnologica per progettare e gestire l'innovazione della produzione agroalimentare; - conoscenze per l'approfondimento delle tematiche sulla valutazione della qualità chimica, fisica, nutrizionale, microbiologica e sensoriale dei prodotti alimentari e delle materie prime necessarie; - le competenze per effettuare una scelta razionale dei processi e delle fasi di trasformazione più idonee per una moderna produzione alimentare e/o somministrazione degli alimenti. - le competenze per valutare l'influenza dei processi metabolici dei prodotti di origine vegetale e animale sui processi di conservazione e trasformazione in vista della loro utilizzazione commerciale - le competenze per utilizzare le tecnologie tradizionali e/o emergenti di conservazione, trasformazione e condizionamento degli alimenti e valutarne la ricaduta in termini di shelf-life e sicurezza igienico-sanitaria - le competenze per valorizzare le produzioni tipiche tramite l'applicazione di tecnologie innovative... [-]

Master in Electronic Engineering

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Reggio Calabria

[+]

[-]

استاد در قانون

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Reggio Calabria

یکی از چرخه درجه دوره (کارشناسی ارشد) در قانون دانشجویان برای دسترسی به حرفه وکالت، قوه قضاییه و به انجام وظایف مسئولیت بالا در مدیریت عمومی و / یا در نهادهای دولتی و خصوصی و / یا در اتحادیه اروپا و نهادهای بین المللی. .. [+]

یکی از چرخه درجه دوره (کارشناسی ارشد) در قانون دانشجویان برای دسترسی به حرفه وکالت، قوه قضاییه و به انجام وظایف مسئولیت بالا در مدیریت عمومی و / یا در نهادهای دولتی و خصوصی و / یا در اتحادیه اروپا و نهادهای بین المللی. دوره های عمومی و Core اطمینان از کسب و درک درستی از جنبه های نهادی و سازمانی از نهادهای دولتی و خصوصی، از تئوری استدلال حقوقی، قانون فناوری اطلاعات و همچنین از یادگیری زبان حقوقی از یک زبان اروپایی خارجی است. اعتبارات رایگان اجازه می دهد که دانش آموزان به طور مستقیم برنامه آموزش حرفه ای در زمینه های مورد علاقه خود را. سال اول تاریخچه حقوق روم نهادهای قانون روم حقوق خصوصی موسسات من قانون اساسی اقتصاد عمومی انگلیسی اختیاری سال دوم موسسات حقوق خصوصی 2 قانون کلیسا تاریخچه قانون قرون وسطی و مدرن قانون بین المللی فلسفه حقوق حقوق IT اختیاری سال سوم قانون کیفری قانون کسب و کار قانون کسب و کار دوم قانون کار قانون عمومی تطبیقی اختیاری سال چهارم قانون مالیات آیین دادرسی مدنی حقوق خصوصی تطبیقی طبق قوانین اتحادیه اروپا قانون روم فلسفه حقوق - اخلاق زیستی اختیاری سال پنجم قانون مدنی دادرسی کیفری حقوق اداری امتحان نهایی (پایان نامه) کارآموزی و دیگر فعالیت های آموزشی انتخاب شده توسط دانشجو حسابداری کنترل مدیریت قانون شرع قانون دولت محلی قانون قرارداد بیمه قانون خانواده حقوق خصوصی اروپا قانون منطقه ای قانون ورزشی قانون شهری تئوری دولت اقتصاد جرم و جنایت اقتصاد بهداشت و درمان سنگ نبشته حقوقی قضاوت قانون اساسی تاریخچه... [-]

کارشناسی ارشد در علوم محیط زیست و جنگل

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Reggio Calabria

در 2nd دوره چرخه درجه (کارشناسی ارشد) در محیط زیست و جنگل علوم نشان دهنده فرمت منطقی از همنام 1 دوره چرخه (کارشناسی البته)، کلاس L25. هدف اصلی این دوره است که به ارائه فارغ التحصیلان جنگل حرفه ای با مهارت های پیشرفته در برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک و با فنی، فرهنگی و مدیریت ابزار لازم را برای در زمینه های کار ... [+]

در 2nd دوره چرخه درجه (کارشناسی ارشد) در محیط زیست و جنگل علوم نشان دهنده فرمت منطقی از همنام 1 دوره چرخه (کارشناسی البته)، کلاس L25. هدف اصلی این دوره است که به ارائه فارغ التحصیلان جنگل حرفه ای با مهارت های پیشرفته در برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک و با فنی، فرهنگی، و ابزار مدیریت لازم برای در زمینه های حمایت، حفاظت و نظارت بر جنگل، مرتع و منابع مربوط به جانوران عمل می کنند، حفاظت جنگل از آتش سوزی، حفاظت از خاک و حفاظت، قلمرو برنامه ریزی زیست محیطی و ایجاد عملیات کم اثرات زیست محیطی با هدف حفاظت از و افزایش مناطق کوهستانی و دامنه. سال اول جنگل Geobotany مدیریت سیستم های جنگل و ایمنی در عملیات جنگلداری جنگل و درختکاری برای تولید الوار چوب برداشت و ایمنی در عملیات جنگلداری اکولوژی خاک شیمی محیط زیست شهری و جنگل اکوسیستم خاک حمایت و حفاظت و آبخیز برنامه ریزی حفاظت خاک و حفاظت و توانبخشی هیدرولیک برنامه ریزی و مدیریت آبخیز بیماری های گیاهی و حفاظت گیاهی بیماری های فضای سبز و گیاهان زینتی ادغام حفاظت از سیستم های جنگل سیستم های طبیعی کوهستان و کشت سال دوم جنگل حفاظت از آتش اقتصاد و محیط زیست ارزیابی رفتارشناسی و حیات وحش مدیریت برنامه ریزی چشم انداز و زیرساخت در مناطق کشت و جنگلداری اختیاری پروژه نهایی آزمایشگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزش کارآموزی و ارشاد دوره انترنی [-]

کارشناسی ارشد در علوم کشاورزی و فن آوری

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Reggio Calabria

چرخه 2 درجه دوره (کارشناسی ارشد) در اشکال فناوری و علوم کشاورزی مجرب و حرفه ای با دانش علمی پایه و کاربردی در زمینه های تولیدات محصولات کشاورزی و دامداری. دانشجویان تحصیلات تکمیلی قادر به تشخیص و مدیریت نوآوری در بخش کشاورزی است. توجه خاص به توسعه تولیدات پایدار با تاکید به پرداخت می شود ... [+]

چرخه 2 درجه دوره (کارشناسی ارشد) در اشکال فناوری و علوم کشاورزی مجرب و حرفه ای با دانش علمی پایه و کاربردی در زمینه های تولیدات محصولات کشاورزی و دامداری. دانشجویان تحصیلات تکمیلی قادر به تشخیص و مدیریت نوآوری در بخش کشاورزی است. توجه خاص به توسعه تولیدات پایدار با تاکید پرداخت می شود به کسانی که به نوعی از حوضه mediterranea با، به منظور حفاظت از منابع کشاورزی و بهبود کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی با تاثیر مثبت بر سودآوری این بخش است. در این زمینه، مهم شناسایی، انتفاعی و بهبود منابع ژنتیکی و همچنین بهینه سازی تکنیک های کشت است. این مربوط به آموزش در جنبه های علمی و روش های مربوط به حفاظت از محصول فکر استفاده از مدل کنترل یکپارچه و استفاده از روش های موثر و قابل اعتماد تشخیص است. این دوره همچنین سطح بالایی از آموزش مربوط به مدیریت و انتفاعی از منابع طبیعی و زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی و در سازمان از مزارع کشاورزی و بازار فراهم می کند. دانشجویان تحصیلات در علوم و فناوری کشاورزی می تواند در تمام فعالیت های مرتبط با ورزش از کشاورزی در شرکت های خصوصی و در موسسات دولتی شاغل و همچنین می توانید به عنوان متخصصان مشاوره فنی کار می کنند. آنها همچنین می توانند نقش مربوطه در ارزیابی و صدور گواهینامه از کیفیت مواد غذایی و در مدیریت اقتصادی مزارع با تشکر از دانش دقیق خود را از سیاست های کشاورزی ایتالیایی و اروپایی بازی می کنند. علاوه بر این، آنها... [-]

کارشناسی ارشد در معماری

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Reggio Calabria

منجر به درجه کارشناسی ارشد معماری - گروه معماری "از Darte" یک برنامه پنج ساله (4 LM) ارائه می دهد. این دوره یک ورودی محدود با حدود 150 دانش آموزان در هر سال (برای ورود به برنامه پنج ساله دانش آموزان به موفقیت کامل یک امتحان) است. وزارت نیز ارائه می دهد تحقیقات مستقل منجر به درجه کارشناسی ارشد 1 و سطح 2 ... [+]

گروه معماری "از Darte"، در سال 2012 تاسیس شد. این ارائه می دهد در سطح کارشناسی ارشد آموزش حرفه ای و فرصت های تحقیقاتی پیشرفته در معماری و زمینه های طراحی متحد به عنوان طراحی داخلی، طراحی چشم انداز، برنامه ریزی شهری، بازسازی، افزایش و مدیریت میراث معماری. این در حال توسعه ایده در معماری، تحقیقات در زمینه اجتماعی، فرهنگی و فیزیکی، و همچنین به عنوان طول می کشد در اکتشاف راه های جایگزین بهره برداری مواد. اهداف "از Darte"، منعکس کننده این دیدگاه است که معماری یک رشته فکری هر دو یک هنر و یک حرفه است. این برنامه، بنابراین، بر نیات زیر بر اساس: برای تحریک حساسیت و خلاق قدرت هنری، برای تقویت رشد فکری و ظرفیت به توسعه راه حل های خلاقانه و مسئول به مشکلات منحصر به فرد و تغییر است، و برای کمک به دانش آموز قابلیت های فردی لازم برای به دست آوردن عمل صالح معماری و یادگیری مادام العمر (در اشاره به اتحادیه اروپا رهنمود 2005/36 حاکم بر اعمال حرفه معمار در اروپا). وظیفه معماری ایجاد محیط های انسان است. این هم یک بیان ارزش های انسانی و زمینه را برای فعالیت های انسانی است. از طریق فرایند طراحی، معماری مسائل زیست محیطی، رفتاری و فرهنگی مرتبط که زمینه ساز این سازمان از فرم ساخته شده است. دانشجوی معماری است بر حساسیت مستقیم، تخیل و عقل به اهمیت فیزیکی این مسائل اساسی در طراحی یک محیط منسجم برای مردم به نام. \؛ و یک برنامه منجر به دکتری تحصیل در رشته معماری و... [-]

کارشناسی ارشد در معماری بازسازی

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Reggio Calabria

چرخه 2 درجه دوره (کارشناسی ارشد) در معماری-مرمت عمیق تر عناصر تدریس از 1 البته چرخه تحصیل در رشته علوم معماری، دادن به فارغ التحصیلان سطح بالایی از دانش فنی و کامل مبنای تاریخی حساس، ضروری است برای مقابله با تم های حرفه ای بسیار مهم مربوط به میراث تاریخی در سطوح مختلف: از یک ساختمان به ... [+]

چرخه 2 درجه دوره (کارشناسی ارشد) در معماری-مرمت عمیق تر عناصر تدریس از 1 البته چرخه تحصیل در رشته علوم معماری، دادن به فارغ التحصیلان سطح بالایی از دانش فنی و کامل مبنای تاریخی حساس، ضروری است برای مقابله با تم های حرفه ای بسیار مهم مربوط به میراث تاریخی در سطوح مختلف: از یک ساختمان به شهر قدیمی مراکز محیط شهری، به چشم انداز فرهنگی است. مسیر آموزشی است که توسط آزمایشگاه بین رشته است که از طریق یک رویکرد عملی، مناسب برای برخورد با مسائل مختلف مربوط به این پروژه می باشد، کاهش یادگیری دانش آموزان است. این پروژه، به عنوان تجربه های شناختی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی انتقادی از، سوء استفاده از ابزار مناسب موجود مفید برای حفاظت از در نظر گرفته، حفظ، ارزش، مدیریت و ترویج میراث فرهنگی. می توان آن را مشاهده کرد، در جامعه معاصر، توجه به سمت دومی به عنوان دارایی های معماری و چشم انداز انتقال تمایز اتصال معماری فرهنگ سرزمین. به همین دلیل جامعه نیاز دارد حرفه ای فنی و فرهنگی قادر به مناسب دیدار با خواسته های مناطق که در چالش بزرگ با پیچیدگی های معماری و میراث چشم انداز مربوط به اهمیت شناخت، حفظ در طول زمان و ارزش نهادن به میراث تاریخی است که به شناسایی ویژگی است هر کشور. سال اول تاریخ شهر و منطقه فیزیک فنی محیط زیست انتخابی آزمایشگاه جامدات و مکانیک سازه و مهندسی سازه مکانیک جامدات و سازه مهندسی سازه آزمایشگاه تقویت ساختمان های تاریخی Stengthening از ساختمان های تاریخی تجهیزات آزمایشگاهی،... [-]

کارشناسی ارشد در مهندسی عمران

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Reggio Calabria

چرخه 2 درجه دوره (کارشناسی ارشد) در مهندسی عمران است که هدف برای آموزش چهره حرفه ای است که، جدا از در اختیار داشتن یک آماده سازی عرضی جامد، درجه بالایی از تخصص در زمینه های هیدرولیک و دریا کار می کند، از برنامه ریزی ساختاری سیستم ها و از زیر ساخت های حمل و نقل ... [+]

چرخه 2 درجه دوره (کارشناسی ارشد) در مهندسی عمران است که هدف برای آموزش چهره حرفه ای است که، جدا از در اختیار داشتن یک آماده سازی عرضی جامد، درجه بالایی از تخصص در زمینه های هیدرولیک و دریا کار می کند، از برنامه ریزی ساختاری سیستم ها و از زیر ساخت های حمل و نقل. اهداف شکل گیری خاص درس به شرح زیر است: - دانش از روش های ریاضی مناسب برای حل و فصل مشکل لیست مهندسی عمران و توانایی وضوح از طریق محاسبات عددی برای برنامه های کاربردی مورد استفاده در مهندسی؛ - دانش از راه حل از لیست مشکل مهندسی هیدرولیک دریایی در میان است که خط لوله؛ - دانش روش برای اندازه و تایید سد عمودی، برای سازه های دریایی و در نهایت برای مشکل دفاع ساحل. - دانش از روش های اصلی برای محاسبه تنش و کرنش سازه؛ - قابلیت تجزیه و تحلیل موجودات ساختمان در سازنده، جنبه های عملکردی، گونه شناختی و رسمی خود را؛ - نظری و دانش کاربردی مربوط به سازمان و مدیریت فنی و اقتصادی محوطه ها و اتصالات برای زیرساخت؛ - دانش و توانایی استفاده از طراحی معیارهای راه آهن و زیرساخت های فرودگاه. - دانش رفتار یک زمین در شرایط ایستا و پویا. تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی و اجرای آثار ژئوتکنیک سطحی و هم با پایه های عمیق و تجزیه و تحلیل تعامل خود را با زمین های اطراف. طراحی برای تحکیم ژئوتکنیک از ساختمان ها، تثبیت شیب و برای بهبود خواص ساختاری زمین. اهداف شکل گیری... [-]

کارشناسی ارشد در مهندسی محیط زیست

Online تمام وقت October 2017 ایتالیا Reggio Calabria

چرخه 2 درجه دوره (کارشناسی ارشد) در مهندسی محیط زیست با هدف آماده سازی حرفه ای با مهارت های بالا در زمینه های دفاع از خاک و حفاظت از محیط زیست و قادر به طراحی و مدیریت پروژه های مربوط به حفاظت از بی ثباتی آبی زمین شناسی، به حفاظت از محیط زیست (مواد زائد و مدیریت فاضلاب، سایت های آلوده احیای)، به نظارت بر محیط زیست و ... [+]

چرخه 2 درجه دوره (کارشناسی ارشد) در مهندسی محیط زیست با هدف آماده سازی حرفه ای با مهارت های بالا در زمینه های دفاع از خاک و حفاظت از محیط زیست و قادر به طراحی و مدیریت پروژه های مربوط به حفاظت از بی ثباتی آبی زمین شناسی، به حفاظت از محیط زیست (مواد زائد و مدیریت فاضلاب، سایت های آلوده احیای)، به نظارت بر محیط زیست و مدیریت سرزمین، به تولید انرژی پایدار، مدیریت و صرفه جویی در. فعالیت بر روی حفاظت فرم پدیده بی ثباتی آبی زمین شناسی هدف در دانش از روش های برای برنامه نویسی، اجرا و تفسیر از در نظر سنجی درجا برای توصیف ژئوتکنیک، از انواع رانش زمین و تحریک علل و روشهای مختلف برای خاک و سنگ تثبیت. فعالیت در حفاظت از محیط زیست با هدف آگاهی از مسائل اصلی مربوط به مکانیک خاک که آلاینده ارائه هستند، از فرآیندها و فن آوری های پیشرفته برای درمان فاضلاب، برای درمان ضایعات و دفع (در محل های دفن زباله خاص مسائل مربوط)، برای سایت های آلوده احیای. دوره های آموزشی در "فن آوری های جدید برای دفاع از محیط زیست و خاک" با هدف تعمیق دانش در حفاظت از خطر هیدرولیک (در مناطق شهری و دریایی) و در نظارت بر محیط زیست. دوره های آموزشی در "تولید انرژی تاثیر کم محیطی" با هدف تعمیق دانش در تولید انرژی پایدار، مدیریت و صرفه جویی در. اهداف و نتایج یادگیری انتظار می رود، اجازه می دهد که فارغ التحصیلان هر دو اشتغال مستقیم در زمینه مهندسی... [-]

کارشناسی ارشد در کامپیوتر و سیستم های مخابراتی مهندسی

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Reggio Calabria

هدف از 2 دوره چرخه درجه (کارشناسی ارشد) در فن آوری اطلاعات مهندسی ارتباطات در دانشگاه "ای Mediterranea" رجیو کالابریا نگرانی کسب مهارت ها و توانایی در زمینه علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سیستم های مخابراتی برگزار شد ... [+]

هدف از 2 دوره چرخه درجه (کارشناسی ارشد) در فن آوری اطلاعات مهندسی ارتباطات در دانشگاه "ای Mediterranea" رجیو کالابریا نگرانی کسب مهارت ها و توانایی در زمینه علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سیستم های مخابراتی برگزار شد. به طور خاص، تاکید بر طراحی و سیستم های پیاده سازی و (چند رسانه ای) برنامه های کاربردی در محیط های مبتنی بر شبکه پیچیده است. این هدف نیازمند به مقابله با طبیعت توزیع شده سیستم های اطلاعاتی با توجه به تمام جنبه های مهندسی نرم افزار شامل امنیت کامپیوتر، و همچنین با جنبه های مربوط به مشکلات مخابراتی زمینه ای است. این امر منجر به شناسایی دو برنامه های درسی جایگزین، یعنی (1) شبکه های بی سیم و سیستم ها و (2) شبکه های کامپیوتری و نرم افزار است که می تواند توسط دانش آموزان در آخرین ترم از دوره انتخاب شده است. بنابراین، قدرت اصلی این برنامه درجه است به ترکیب مهارت های مختلف از فناوری اطلاعات و ارتباطات در چنین راهی که مطالعه علوم کامپیوتر، شبکه های کامپیوتری، سیستم های بی سیم، سیستم های ارتباطی با تکنولوژی بالا، آموزش حرفه ای به راحتی قادر به در سراسر مختلف حرکت می کند مناطق فن آوری از جامعه اطلاعاتی است که ذاتا میان رشته ای. برنامه درسی: شبکه های کامپیوتری و نرم افزار سال اول میدانهای الکترومغناطیسی II داده های زیست محیطی و پردازش سیگنال فیزیک مدرن برای مهندسین مهندسی وب ایمنی اطلاعات روش های ریاضی مهندسی و تئوری صف سیستم ارتباطات چند رسانه ای سیستم های موبایل رادیو سال دوم... [-]

تماس

Mediterranea University of Reggio Calabria

آدرس Salita Melissari
89124 Reggio Calabria, Italy
وب سایت http://www.unirc.it/
تلفن +39 0965 169 1207