IED – Istituto Europeo di Design Rome

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

این شهرستان پیشرو در جهان از نظر مقیاس گسترده از میراث فرهنگی آن، در 30 قرن خود را از تاریخ آن بوده است اولین و بزرگترین کلان شهر جهان است.

فرهنگ آن جامعه، ادبیات، هنر، معماری، مذهب، فلسفه و قانون در تمام جهان غرب را تحت تاثیر قرار داده است.

ایده بسیار شبکه، ناشی از سازمان کارآمد توسط رم در استفاده و گردش برتری خود را در جهان به تصویب رسید آن را به عنوان پس از آن شناخته شده بود.

مدرن و معاصر رم محل ضروری برای خیاطخانه زنانه، طراحی ارتباطات، و تمامی جنبه های دیگر طراحی، که هدف آن تولید کالا و خدمات غیر مادی است.

طراحی گرافیک، هنرهای تجسمی، فیلم، تلویزیون، چند رسانه ای، محتویات وب، و هنر ویدیو به همراه آموزش مطالب مرتبط با میراث فرهنگی و طراحی خدمات برای گردشگری را تشکیل هسته واقعا منحصر به فرد از مطالعات از این صندلی. تحصیل در رم تجربه یادگیری زندگی غیر قابل مقایسه است.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
  • ایتالیایی

از دوره های ارشد بازدید کنید »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

کارشناسی ارشد

Master in Community Service Design

Campus تمام وقت 12  March 2018 ایتالیا Rome

Il Master forma designer, manager, curatori, comunicatori, capaci di progettare servizi rivolti al collettivo e gestire processi di trasformazione etici e sostenibili, soprattutto quando questi incidono nella sfera pubblica e nella produzione di beni comuni. Professionisti che guardano alla collettività con un approccio processuale, interdisciplinare e inclusivo, con attenzione alla partecipazione proattiva del fruitore, all’innovazione sostenibile e alla customizzazione: attività temporanee e permanenti che si inseriscono nelle politiche produttive, culturali, giovanili, sociali e territoriali, quanto nell’economia dei mercati di riferimento. Community Service sono tutti i servizi che si rivolgono a comunità, reti, gruppi, famiglie, ecc. (nei settori pubblici e privati) e sono generati con e per il collettivo, secondo un approccio progettuale community-based. [+]

A chi è rivolto L’accesso al master è riservato a studenti in possesso di un titolo di durata almeno triennale (Diploma accademico o Laurea di Primo Livello) provenienti da architettura, urbanistica, ingegneria gestionale, marketing dei servizi, turismo, arti visive e performative, storia dell’arte, lettere, comunicazione e new media, scienze ambientali, sociologia, antropologia urbana, management culturale e territoriale, scienze politiche e cooperazione internazionale, scienze dell’educazione e dei servizi sociali. Richiesto curriculum/portfolio e lettera motivazionale. Un percorso teorico-pratico che coinvolge gli studenti nella concreta attività di co-progettazione attraverso l’approccio community-based. Il Master prevede simulazioni e progetti site specific, dove applicare principi teorici, tecniche, strumenti e metodologie imparate. La didattica si avvale della Co-Creation Methodology, sviluppata da Artway of thinking per velocizzare i processi di apprendimento e co-creazione. S’inserisce in una visione che predilige il lavoro di gruppo interdisciplinare e transculturale, come risposta contemporanea alla lettura dei sistemi complessi e alla produzione di innovazione. La metodologia è sintetizzata in una chart di processo. La sua Tools-Box contiene 130 strumenti, molti dei quali saranno applicati durante il Master. L’orientamento generale della didattica riprende le due macro-dimensioni della Co-Creation Methodology ovvero il Sé e Ambiente e le loro inter-relazioni, che diventano conoscenze necessarie per diventare professionisti di co-design; perché è imprescindibile che chi lavora nel mondo delle relazioni, per e con l’altro, debba conoscere se stesso e sapere come mettersi in relazione con gli altri, avere una conoscenza base dei modelli comportamentali, delle dinamiche relazionali, dell’influenza dell’ambiente. Il Master è strutturato in quattro moduli che... [-]

Master in Food Design Project Experience

Campus تمام وقت 12  March 2018 ایتالیا Rome

Il corso si propone di formare progettisti che abbiano le capacità critico-progettuali per poter gestire in autonomia le relazioni di carattere professionale e manageriale, sviluppando la propensione all’innovazione determinante nel definire diverse visioni dei sistemi in cui si agisce. Essendo la figura del progettista in continua evoluzione, il Food Designer dovrà acquisire quelle conoscenze che gli permetteranno la flessibilità necessaria per affrontare campi progettuali diversi ma contigui, in cui poter applicare la propria capacità progettuale, con particolare attenzione al coinvolgimento degli utenti nei percorsi di definizione delle necessità e delle aspettative. [+]

QUESTO PROGRAMMA E' INSEGNATO IN ITALIANO A chi è rivolto: Il corso è aperto a coloro che sono in possesso del titolo di studio Accademico di Primo Livello, di durata almeno triennale nei settori legati all’Architettura, al Design, all’Interior design, alla Comunicazione Visiva, alle Scienze Alimentari o comunque legate alle discipline affrontate nel corso. Verrà verificata la capacità di affrontare in autonomia sia le attività speculative che esecutive. Il corso prevede un percorso teorico-pratico che coinvolge gli studenti nella concreta attività di ricerca e progettazione. Il Master prevede simulazioni e progetti specifici in collaborazione con enti ed aziende private, dove applicare principi teorici, tecniche, strumenti e metodologie acquisite durante il corso. Il Master è strutturato per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, preparando figure professionali capaci di progettare e realizzare innovazione, per affrontare le sfide tecnologiche e strategiche dei prossimi anni in un settore in grande evoluzione. Il cibo non è solo un’esigenza primaria ma una esperienza dei sensi. Esperienza che va definita in tutti i suoi aspetti, dall’impiego delle materie prime fino alla definizione dei modi di consumo. L’incessante sviluppo della competitività e dei bisogni strategici delle aziende richiede la capacità del designer di colloquiare, a seconda dei casi, con gli esperti del marketing e con gli ingegneri dell’area tecnica, con i consulenti dell’immagine aziendale e con l’apparato grafico-creativo, con i pianificatori della comunicazione e gli addetti alla realizzazione dei luoghi. Il Master prevede quindi anche l’acquisizione di competenze trasversali, legate all’analisi e interpretazione dei bisogni e dei... [-]

استاد در طراحی جواهرات

Campus تمام وقت 12  January 2018 ایتالیا Rome

هدف از این استاد در جواهرات و اشیای قیمتی طراحی است که به شکل حرفه ای که قادر به ورود و موفقیت در دنیای پیچیده ای از جواهرات می شود، یک بخش در حال تحول بیش از دو دهه گذشته است که به تحولات مهم و آن موضوع بوده است، به عنوان مثل، نیاز به یک درک کامل از تمام جنبه های آن است. طراح جواهر باید قادر به در مناطق مختلف از جواهرات (ساعت، جواهرات زیبا، سنگ های قیمتی، لوازم جانبی مد، فلزات ...) کار با ذهن باز برای جنبه های خلاق، و همچنین به عنوان کسانی که از عمل (از تکنیک صدمین سالگرد به تر می شود ابزار پیچیده مانند مدل سازی سه بعدی). استاد نیز ارائه می دهد یک چشم انداز وسیع و استراتژیک در روندها و تحولات بازار، به منظور تفسیر و به یک شخصیت اصلی به مجموعه، در خط با سناریوهای آینده. [+]

این برنامه زبان انگلیسی تدریس شرایط ورود: کارشناسی ارشد در جواهرات و اشیای قیمتی طراحی به دنبال استخدام دانشجویان با درجه افتخارات مربوط به طراحی و مد. همچنین این تخصص مناسب برای حرفه ای ها و صنعتگران که می خواهند به شیرجه رفتن به نه تنها جنبه های فنی بلکه کسانی مرتبط با بازار و کالا انتشار. ساختار و روش: استاد در جواهرات و اشیای قیمتی طراحی ساخت یافته است به تحکیم آماده سازی در بخشهای استراتژیک طلا و جواهر، به شرکت کنندگان یک فرصت برای توسعه و آماده برای پاسخ به فرصت های مختلف بازار است. مسیر مطالعه از طریق تجربه مستقیم پروژه در آزمایشگاه توسعه، یادگیری از تکنیک های سنتی، دانش مواد و تکنیک های تولید جدید. دانش آموز پایگاه روش شناختی برای فرایند خلاق و عمل حرفه ای، از جمله توانایی برای ارائه و پیشبرد پروژه دریافت می کند. توجه ویژه به دانش از فرهنگ، ابزار تاریخی-انتقادی و اقتصادی بخش داده شده است. تاریخ طراحی جواهرات، به طور خاص، از طریق تجزیه و تحلیل تکامل فنی و خلاق مجموعه معاصر می رسد. درس به بررسی در جزئیات روش ها و فرآیندهای خلاق از طراحی به عنوان بخشی از جواهرات بین المللی، با اشاره به محیط های تولید خاص با نمونه ای از چند تاریخ مورد. کارگاه های طراحی دانشجویان معرفی به ایجاد مجموعه های ساعت (برای طلا و جواهر، مد و ورزش) که در آن مطالعه طراحی شده است به ویژگی های فنی و مکانیکی از اجزای ساعت مرتبط است. طراحی جواهرات زیبا در این مطالعه از... [-]

طراحی داخلی - سطح 1 کارشناسی ارشد

Campus تمام وقت January 2018 ایتالیا Rome

طراحی داخلی نیاز به دانش دقیق از تاریخ، هنر، جامعه شناسی، روانشناسی، علم مواد، آموزش کافی در مقررات، سیستم ها و نیازهای عملکردی از خریداران. هدف از این استاد در طراحی داخلی در حال آماده سازی حرفه ای برای توسعه مراحل مختلف یک پروژه، اعم از مفهوم به اتمام محصول (از طراحی صنعتی به فضای زندگی) ارزیابی تمام جنبه های یک پروژه است. روش تدریس از تاریخ طراحی و بازار (استراتژی و کسب و کار) به مفهوم یک پروژه است که با هویت قوی و شانس واقعی در حال انجام است شروع می شود. [+]

این برنامه تدریس در ایتالیایی شرایط ورود: این استاد باید یک درجه افتخارات در زمینه های معماری، مهندسی، طراحی، اقتصاد یا علوم انسانی باشد. پذیرش موضوع است به مصاحبه، ارائه CV و اوراق بهادار. روش و ساختار: روش استاد در طراحی داخلی است بر روی این پروژه را بر اساس، با مشارکت شرکت ها و شرکت های حرفه ای که نمایندگان کار به عنوان بخشی از دانشکده های این دوره. استاد در طراحی ارائه می دهد یک برنامه آموزشی که با یکپارچه سازی روش شناختی، جنبه های فنی و طراحی، به شرکت کنندگان این فرصت را به منظور افزایش یک روش حرفه ای کامل، تصریف و معتبر در زمینه های مختلف کار می کنند. روش تدریس منجر به تجربه پروژه بتن و پژوهش دائم در خود، با هدف ایجاد یک هویت قوی و قابل تشخیص است. استاد در طراحی داخلی بر اساس یک مدل یادگیری / آموزش منعکس کننده ساختار سازمانی یک شرکت طراحی طراحی شده است، به عنوان یک زمینه که در آن تعدد دانش قبلی یک مقدار. معلم نقش میانجیگری است و پشتیبانی از فرآیند یادگیری در حالی که دانش آموز به شرکت فعال در ساخت و ساز از مهارت های خود را به ویژه کسانی که مربوط به طراحی جهان است. همه رشته های دیگر، مانند استراتژی، ارتباطات پروژه، کسب و کار و گرافت فن آوری ارتباطات ارگانیک بر روی تجارب پروژه های متعدد. روش تدریس به مرحله روش، فاز طراحی و یک لحظه نهایی سنتز تقسیم شده است. در تمام سه فاز، درس شامل کارگاه های... [-]

کارشناسی ارشد در ارتباطات و بازاریابی برای مد

Campus تمام وقت 12  March 2018 ایتالیا Rome

استاد در ارتباطات و بازاریابی برای مد هدف به شکل پزشکان که برای روابط عمومی و دفتر مطبوعاتی از مراقبت و نقش استراتژیک و عملیاتی را پوشش میدهد، هماهنگ این سازمان از ارتباطات با توجه به زمان بندی از مجموعه و به اثربخشی استراتژی های ارتباطات و بازاریابی است که چرخه تولید در سیستم کسب و کار تاثیر می گذارد. کارشناسان در ارتباطات و بازاریابی شناسایی روند آینده در رابطه با جنبه های اجتماعی و فرهنگی و شرایط بازار، از طریق مهارت های فنی و عملیاتی معمولی از صنعت مد است. استاد اجازه می دهد تا آنها را برای رسیدن به چنین درک درستی از ابزار قادر به کار بلافاصله، در موقعیت های تازه وارد در زمینه های ارتباطات و بازاریابی از هر نوع شرکت، از آتلیه مد لباس زنانه به شرکت آماده برای کفش، از سیستم MODA عاجلانه ورزشی و مجموعه های گاه به گاه. [+]

این برنامه تدریس در ایتالیایی شرایط ورود: استاد در مدیریت برند و ارتباطات به دنبال استخدام دانشجویان داشتن مدرک افتخارات مربوطه و یا مدرک دانشگاهی معادل و یا داشتن یک مدرک حرفه ای در مدیریت، ارتباطات، بازاریابی، علوم انسانی و علوم اجتماعی و پزشکان که مایل به دست آوردن تخصص در زمینه بازاریابی و ارتباطات در صنعت مد است. روش و ساختار: البته معرفی به ویژگی های بخش، تجزیه و تحلیل تمام اجزای بازاریابی از طریق تصویر از مطالعات موردی و کارگاه های آموزشی. دانش آموزان نقش حرفه ای در جهان ارتباطات و سازمان از سیستم مد را بررسی کند. از مطالعه نقش ارتباطات و شکل اصلی آن را به مخلوط های ارتباطی، از ایجاد نام تجاری به استراتژی های ارتباطی، دانش آموزان را به منظور جلب بازاریابی و کسب و کار برنامه. مطالعات موردی از شرکت های اساسی عبارتند از: این ارائه شده و به طور مستقیم توسط کسانی که مسئول ارتباطات و بازاریابی تجزیه و تحلیل. شروع با مختصری از این شرکت، دانش آموزان پس از آن در پروژه های فردی به منظور انجام برنامه های استراتژیک، حوادث بازاریابی تبلیغات و مبارزات انتخاباتی، با هدف دستیابی به اهداف نقش دارند. این برنامه به بررسی تاریخ مد در جزئیات از طریق تکامل و تغییر محیط اجتماعی است که در روند و سبک، جامعه شناسی و روانشناسی مصرف مد منعکس شده است. به عنوان بخشی از بازاریابی مد، دانش آموزان انواع مختلف محصول مطالعه: مد لباس زنانه، آماده برای پوشیدن، مد سریع، کسب و کار نمایشگاه، فروشگاه به عنوان یک... [-]

کارشناسی ارشد در طراحی داخلی برای زندگی لوکس

Campus تمام وقت 12  March 2018 ایتالیا Rome

استاد در طراحی داخلی برای زندگی لوکس شرکت کنندگان را قادر می سازد به توسعه پروژه های پیچیده و پیچیده برای مبلمان، هتل (SPA هتل و خوابگاه)، مناطق نمایشگاه، تفسیر مهارت های کلاسیک از سنت طراحی ایتالیایی و تعالی صنایع دستی، صنایع با بالاترین و پیشرفته ترین فن آوری تخصص. لوکس داخلی طراحان به نام در به تجزیه و تحلیل شرایط واقعی، ضمنی و آنها را به بخش های لوکس و همچنین به توسعه مهارت های قوی مانند رهبری و کار گروهی، حس ابتکار و خلاقیت، توسعه و ارتباط ایده ها و پروژه ها از طریق رسانه ها و بصری ارتباطات. آنها تبدیل به کارشناسان در موقعیت یک نام تجاری و یا مشاوره به مشتریان خصوصی در دنیای پیچیده ای از لوکس و می دانم که روند و مواد با کیفیت برای طراحی داخلی. [+]

این برنامه زبان انگلیسی تدریس شرایط ورود: استاد در طراحی داخلی برای زندگی لوکس از دانشجویان با درجه افتخارات و طراحان فعال در بخش که احساس نیاز به بهبود و / یا به روز رسانی مهارت های خود را با توجه به رویکردهای معاصر تحقیقات و طراحی در زمینه خاص از لوکس استقبال می کند. ساختار و روش: نتایج دانش ایتالیایی از یک طبقه بندی فرهنگی پیچیده، قادر به یکپارچه سازی و تجدید میراث سبک کلاسیک، رنسانس، باروک و آوانگارد، نه تنها با ترکیب اشکال طرح اصلی، بلکه منجر آنها را به سمت فرد سازگار و رفتارهای اجتماعی . هدف از این استاد در طراحی داخلی برای زندگی لوکس انتقال تکامل و انتظارات تعالی طراحی ایتالیایی، از خانه به مناطق از مهمان نوازی و فرهنگ است. چشم انداز زندگی ایتالیایی است در توانایی روایت آن مورد تجزیه و تحلیل، پیوند به حافظه طرح از آینده ابعاد گردد داخلی، قادر به یکپارچه سازی پیچیدگی محیط زیست با نیازهای مشتری. مسیر مطالعه بر روی مفهوم خوب لوکس مشترک تکاملی، قادر به ایجاد محیط جدید زندگی، مناطق مهمان نوازی و سرگرمی، که در آن به سبک ایتالیایی، حتی در مقایسه با سایر فرهنگ ها، با کدهای و زبان های جدید غنی بدون از دست دادن خود هویت. برنامه مستر به عنوان یک برنامه سفر پژوهش ساختار، با تجربه طراحی ارائه ابزار برای درک چگونگی کار و تعمق در معنای کار خود را دارند. برای دستیابی به این نتایج، شرکت کنندگان به دانش از عمل به دست آورد با ظرفیت مستقل به شکل منتقدانه... [-]

کارشناسی ارشد در مدیریت نام تجاری

Campus تمام وقت 12  March 2018 ایتالیا Rome

استاد در مدیریت برند با هدف افزایش آگاهی بازاریابی و ارتباطات تمرینکنندگان از نقش اصلی انتقال نام تجاری به عنوان بهترین راه برای کسب و کار برای رسیدن به موفقیت. نام تجاری مظهر حال حاضر، گذشته و آینده یک شرکت: تجزیه و تحلیل به این معنی به دانستن تاریخ این شرکت و درک که یعنی باید به کار گرفته شود به بهره برداری مزیت بالقوه و رقابتی آن است. استاد فراهم می کند و انتقال ابزار و تکنیک اجازه می دهد که مدیران نام تجاری جدید به طور قابل توجهی به تجزیه و تحلیل نام تجاری مناسب کمک، برنامه ریزی و مدیریت استراتژی های بازاریابی، ارتباطات و فرایند حکومتداری و رسیدگی به آشتی بین نقشهای عملکردی این مناطق به وسیله درک، ارزیابی و افزایش عمل است. [+]

این برنامه تدریس در ایتالیایی شرایط ورود: استاد در مدیریت نام تجاری به دنبال استخدام دانشجویان داشتن مدرک افتخارات مربوطه و یا مدرک دانشگاهی معادل و یا داشتن یک مدرک حرفه ای به عنوان معادل به درجه افتخارات شناخته شده است. ساختار و روش: استاد در مدیریت نام تجاری دارای یک رویکرد کسب و کار گرا معمولی، بدون نادیده گرفتن مبنای نظری از مفاهیم. روش تدریس، عملی و عمل، شامل سخنرانی ها، نسبت مستقیم با پزشکان و متخصصان صنعت، ورزش های فردی و گروهی، تجزیه و تحلیل از تاریخ مورد، سازمان رویداد، بازدید از شرکت و کار پروژه است. رویکرد عملی تضمین توسعه مهارت های مدیریت و تخصص در استفاده از ابزار های فنی و ارتباطات است. روش تدریس از منطقه فرهنگی معرفی به بخش خاصی از بازاریابی از فرهنگ، ورود در زمینه های تاریخ رسانه ها، جامعه شناسی مصرف فرهنگی، فرهنگ بصری و بازاریابی محلی است. دانش آموزان رویکرد تکامل از نام تجاری و بازاریابی، مزیت رقابتی، پروژه و روش خلاق، یادگیری برای مقابله با مشتری می باشد. آنها همچنین بخش کارگردانی هنری (هویت هماهنگ، مدیریت فضا و طرح) را بررسی کند. در منطقه فنی و ابزاری، درس طراحی شده اند به تجزیه و تحلیل مدیریت پروژه (مورد نیاز پروژه ها و اهداف، مدیریت زمان و منابع، هزینه و کیفیت محصول، مذاکره، کار گروهی و حل مسئله) و مدیریت نام تجاری (شخصی و شرکت تجاری، استراتژی توزیع). بخشی از این دوره به تولید سمعی و بصری (اسکریپت، جهت، سازمان تولید سمعی و بصری) اختصاص یافته است. کلاس ها در... [-]

کارشناسی ارشد در مدیریت هنرهای

Campus تمام وقت 11  January 2018 ایتالیا Rome

استاد در مدیریت هنر یک دوره میان رشته ای است که غوطه وری کامل از دوازده ماه در سراسر سه شهرستانها مختلف فراهم می کند. مسیر مطالعه می گیرد در دو محل معتبر فلورانس و رم، علاوه بر ونیز، برای یک کارگاه آموزشی یک هفته، به تعامل با دانش آموزان در یک تور بزرگ معاصر آموزش و پرورش و هنر، با توجه خاص به مشاغل آینده است. هنر مدیریت حرفه ای بخش چهره های کلیدی نهادهای فرهنگی دولتی و خصوصی، که در عمل در چندین واحد تجاری است: از مدیریت پروژه های هنری به شناسایی محتویات نوآورانه، از سازمان برنامه astructured از حوادث به برنامه ریزی و توسعه جمع آوری کمک مالی و مدیریت منابع. استاد همکاری با نهاد های مهم فرهنگی، از جمله Fondazione پالازو Strozzi، MIBAC، Federculture، مجموعه پگی گوگنهایم فراهم می کند. [+]

این برنامه زبان انگلیسی تدریس شرایط ورود: استاد در مدیریت هنر استقبال از دانشجویان با Ddegree افتخارات در هنر و علوم انسانی، متخصص در هنر سرگرمی، علوم ارتباطات، میراث فرهنگی، آکادمی هنرهای زیبا، معماری، از سراسر جهان و علاقه مند به توسعه دانش هنری خود را از طریق مسیر مطالعه طول می کشد که در شهرستانها اصلی هنر ایتالیایی. ساختار و روش: استاد در مدیریت هنر به دو واحد از عمل توسط یک مسیر جداگانه ای از مطالعه در رابطه مشخص به شهرستان که در آن صورت می گیرد، هر اوج خود رسید در یک ارزیابی مختلف نهایی و پروژه نهایی تقسیم شده است. برخی از موضوعات هستند متقاطع با دوره، دیگران خاص و منحصر به فرد هر یک از مکان های می باشد. فلورانس - نمایشگاه ها و رویدادهای طراحی مسیر مطالعه فلورانس در توسعه مهارت های خاص برای مراحل برنامه ریزی یک رویداد فرهنگی متمرکز است: از ایجاد مطالب این رویداد خود را به تهیه پیش نویس یک طرح برای شناسایی همکاران و حامیان مالی به مدیریت ارتباطات استراتژی ها. دانش آموزان از کلاس های گروه، حمایت از معلمان و هماهنگ کننده دوره به منظور برنامه ریزی و ایجاد یک یا چند رویدادهای فرهنگی با کمیسیون واقعی بهره مند شوند. رم - کارگردانی هنری: تمرکز بر جشنواره هدف از این مسیر مطالعه در حال توسعه یک روش جدید برای مدیریت هنر، ترکیب فرهنگ بزرگ از شهرستان در سطح بین المللی با شور و شوق از حالات که مشخص فرهنگ شهری آن است. با حمایت از فن آوری های... [-]

ویدئو ها

Master in International Media and Entertainment

Superfare

Cinema e New Media | Showroom dei lavori degli studenti

FRAMES | Video con interviste

تماس

Istituto Europeo di Design

آدرس Via Giovanni Branca 122
Italy
وب سایت http://www.ied.edu/
تلفن +39 06 571 7651