IAAD + Écoles de Condé

مقدمه

Master program in INTERIOR ARCHITECTURE - New forms of contemporary living

IAAD and the Écoles de Condé announce the signing of an important strategic partnership, which will result in the integration of these two units within a wider reality. Among the joint projects, new courses, new teaching models and new locations will be considered in order to increase opportunities for students.

Through this partnership, unique in its kind, the two institutions will give a new dimension to their educational projects which will give a truly European value: at the beginning of a.y. 2013-2014, the courses France-Italy and Italy-France will be accessible to students of both schools.

This agreement immediately allows IAAD students to access the Strategic Master of Écoles de Condé - as Communication, Architecture and Art Direction of Trade Luxury, Interior Design and common areas and the overall research and innovation - and French students to access to IAAD specializations - such as Transportation Design and Industrial Design.

Inside the Écoles de Condé, the new courses will incorporate the knowledge of the language and culture of Italian design, improving the courses offered under the various Bachelor and Master of Design and Graphic Arts (design of spaces, the product of fashion and graphic design), and gradually form a proper area of Italian design.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی

از دوره های ارشد بازدید کنید »

برنامه ها

این مرکز تحصیلی همچنین ... ارائه می نماید:

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد در معماری داخلی

Campus تمام وقت October 2017 ایتالیا Turin

استاد به بررسی فضای هر دو در جنبه زیبایی شناسی و عملکردی آن و در آن طراحی شده است، کمتر آشکار است، روش های استفاده و نمادین [+]

برنامه اصلی در معماری داخلی - اشکال جدید زندگی معاصر استاد به بررسی فضای هر دو در جنبه زیبایی شناسی و عملکردی آن و در آن، کمتر آشکار است، روش های استفاده و ارزش نمادین طراحی شده است. این ظهور یک مسیر دوگانه، با شروع از غریزه از مردان به اتاق، قرار دادن زیستگاه خود، به بررسی ارزش اجرایی ساخته شده است، سپرده از ارزش های اساسی جامعه است. پیشنهادات و محرک های نظری تبدیل شدن به مواد که در آن 'ثانیه امکان توسعه فعالیت های پروژه با تمرکز تمام توجه در ساخت بتن چه دامنه انتخابی از یک طراح. اهداف و روش تدریس طراحی در حال تجربه یک زمان حرکت قوی و گسترش است. تکامل سریع از روش های تولید و شیوه زندگی به طور فزاینده نیاز به سازگاری و نوآوری است. پیش بینی و تحریک تغییر تبدیل به یکی از رانندگان اصلی رشد و عوامل رقابتی اقتصاد معاصر است.مرزهای انضباطی سنتی توسط نیاز برای تعامل بیشتر، توانایی کار در گروه و انتقال فن آوری دهیم. طراحان مورد نیاز به دانستن ابزارهای جدید نمایندگی و به اشتراک گذاری اطلاعات و همچنین برای بهبود مهارت های گوش دادن به نیازهای. با این حال، فرصت های جدید برای طراحان که خواسته می شود قرعه کشی در ثروت از دانش سنتی بدون قید و شرط یا تعهدات سبک رسمی را باز کنید. محصول خلاقیت، همچنین به یک موضوع به قدمت زندگی، می تواند تبدیل به یک نرم افزار است که کمک می کند تا ما را به خودمان و یا یک رابط... [-]

تماس
آدرس محل سکونت
IAAD
Via Pisa 5

Torino, 10152 IT