The European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC)

مقدمه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

مرکز بین دانشگاه های اروپایی برای حقوق بشر و دموکراسی (EIUC) یک مرکز میان رشته ای از تعالی تشکیل شده توسط 41 دانشگاه از اتحادیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.

مکان ها

ونیز

The European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC)

Address
EIUC - European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation EIUC Secretariat Monastery of San Nicolò Riviera San Nicolò 26
I-30126 ونیز, ونتو, ایتالیا
تلفن
+39 041 272 0911